Betydelig kapitalfrigjøring i Veidekke: Selger utleievirksomheten Bautas

Report this content


Veidekke har inngått endelig avtale med det børsnoterte, finske selskapet Ramirent om salg av utleievirksomheten Bautas for en pris tilsvarende NOK 885 mill. Veidekke går samtidig inn som 33% eier av det nye Ramirent gjennom en rettet emisjon på EUR 30 mill (ca. NOK 225 mill). Transaksjonen er en tydeliggjøring av Veidekkes økte fokus på kjerneområdene, entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling, samtidig som det oppnås en kapitalfrigjøring for konsernet på ca. NOK 630 mill. Veidekke kan med dette inntektsføre en regnskapsmessig gevinst på NOK 30 mill i tredje kvartal.
Maskinutleievirksomheten Bautas er i dag Skandinavias nest største aktør innen utleie. Bautas har sine hovedmarkeder i Norge og Sverige, men har også aktivitet i Polen. Omsetningen i 2001 var på NOK 767 mill. Ramirent er den ledende aktør innen utleie av maskiner og utstyr i Finland og har også omfattende aktivitet i Russland, de baltiske stater, Polen og Ungarn. Ramirent hadde i fjor en omsetning på EUR 68 mill (ca. NOK 510 mill) og har gjennom flere år dokumentert god lønnsomhet.


Transaksjonen vil medføre at det samlede Ramirent/Bautas får en omsetning på om lag NOK 1,3 mrd. (ca. EUR 170 mill, 2001 tall), og vil med dette være blant de ledende utleieselskapene i Nord-Europa.


"Vi har lenge arbeidet med å få inn medinvestorer på de forretningsområdene som ligger utenfor vår kjernevirksomhet som er entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. I så måte representerer avtalen med Ramirent et viktig skritt i denne prosessen," sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. "Vi får med dette styrket vår egen finansielle stilling, samtidig med at vi får en interessant eierposisjon i en betydelig styrket nordisk utleievirksomhet," legger han til.


Det var gjennom utskillelse av Veidekkes avdeling for maskiner og materiell at Bautas ble etablert for fem år siden. "På den tiden var det få og lite konkurransekraftige enheter i markedet. Bautas har derfor bidratt til å sikre oss meget konkurransedyktige leveranser på utstyr gjennom disse årene," sier Venold. "Nå har imidlertid maskinutleie utviklet seg til en langt større og mer profesjonell industri, så tiden er moden for å omgjøre vår posisjon fra å være strategisk, til å bli mer finansiell," legger han til.


De to hovedeierne i Ramirent, som utgjør 50% av aksjene, har kommitert seg til å stemme for emisjonen på Ramirents generalforsamling. Gjennomføring med oppgjør for transaksjonen vil skje 30. september 2002 med regnskapsmessig effekt fra samme tidspunkt.


Orkla Enskilda Securities og advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co har vært Veidekkes rådgivere i forbindelse med transaksjonen.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
 
Konsernsjef Terje R. Venold,
telefon 21 05 77 01 / 905 82 323
 
Konserndirektør Industri Eigil Flaathen,
telefon 21 05 76 40 / 906 89 461
 
Konserndirektør Økonomi/finans Arne Giske,
telefon 21 05 77 80 / 905 89 526


VEIDEKKE ASA
Informasjonsavdelingen
Postboks 505 Skøyen
0214 Oslo
tlf. 21 05 50 00
E-post:
firmapost@veidekke.no
Internett:
http://www.veidekke.no

Finansiell informasjon om Veidekke finnes på http://www.huginonline.no/VEI

Abonner