Forbedringsarbeid gir resultater: Veidekke med bedret lønnsomhet i første kvartal"Vi ser en klar forbedring av resultatene, men vi har fortsatt et stykke igjen før vi når våre økonomiske mål," sier konsernsjef Venold. "Vårt kortsiktige mål er en avkastning på egenkapitalen på 15% innen 2003. Dette krever fortsatt bedret lønnsomhet i alle enheter," legger Venold til.


Veidekkes omsetning i 1. kvartal var 2.250 mill. kroner (2.283 mill. kroner). Resultat før finans- og skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 100,2 mill. kroner (103,1 mill. kroner). Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 2,73 (kr. 2,90). Resultat før skatt ble 7,6 mill. kroner (-7,7 mill. kroner). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 0,23 (kr. -0,13).

For Divisjon Spesialprosjekt, som omfatter utvikling og produksjon av større anleggsprosjekter i hele konsernet, er resultatene ikke tilfredsstillende. Hovedårsaken til dette ligger i en ytterligere utsettelse på oppstart av vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda, men også i at aktivitetsnivået i de skandinaviske anleggsmarkeder ikke er kommet opp til forventet nivå og at prisnivået derfor fortsatt er presset. For de øvrige divisjoner følges i store trekk den utvikling som var forventet, med unntak av et mindre avvik i Entreprenør Danmark. Dette skyldes en midlertidig svikt i volum knyttet til forsinket oppstart på noen store prosjekter. For øvrig er divisjonens ordrereserve meget tilfredsstillende og på et historisk høyt nivå.

Konsernets ordrereserve er fortsatt meget solid. Ved utgangen av kvartalet var den 6.922 mill. kroner, sammenlignet med 7.177 mill. kroner ved årsskiftet og 6.137 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor.


Høsten 2001 ble konsernets entreprenørvirksomhet omorganisert og består nå av fire divisjoner: Entreprenør Norge, Entreprenør Danmark, Entreprenør Sverige og Spesialprosjekt. I tillegg kommer divisjonene Eiendom og Industri, som har virksomhet i hele Skandinavia. Endringene fikk virkning i regnskapet fra 1. januar 2002. For sammenligningens skyld har vi derfor i det følgende omarbeidet entreprenørvirksomhetens tall for siste år i tråd med disse endringene.


Det vises for øvrig til styrets rapport for 1. kvartal 2002 som er vedlagt denne pressemeldingen. For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans,
Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / mobil 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker