• news.cision.com/
  • Veidekke ASA/
  • Fra avfallsproblem til energiløsning: Åpning av pioneranlegg for produksjon av biobrensel i Trondheim

Fra avfallsproblem til energiløsning: Åpning av pioneranlegg for produksjon av biobrensel i Trondheim

Report this content
Ordfører Anne Kathrine Slungård åpnet tirsdag 18. juni på Bjørka i Trondheim det første anlegg i sitt slag som lager biobrensel utelukkende basert på avfallstrevirke. Anlegget er en milepæl både på avfalls- og energisektoren. Anlegget skal produsere 10.000 tonn briketter per år av avfallstrevirke som tilsvarer ca. 30 GWh og et redusert CO2-utslipp på 10.000 tonn/år. Tenker vi på alle de hundre tusener av tonn trevirke som hvert år deponeres, gir dette svært betydelige utsikter for redusert CO2-utslipp. Nye anlegg er under planlegging
Brikettproduksjonen fra Trondheim Biobrensel AS går som brensel til et eget bioenergianlegg på NSBs verkstedanlegg på Marienborg. Bak dette står NSB Eiendom og Trondheim Energiverk (TEV). Målet er å forsyne NSB med miljøvennelig energi og samtidig knytte anlegget til TEVs eget fjernvarmenett som kan forsyne RIT 2000, Lerkendal, NTNU m. fl. med varme.


Treverket hoper seg i dag opp på deponiene landet rundt. Gjennom dette prosjektet blir et avfallsproblem gjort om til en energiløsning. Regjeringen prioriterer økt bruk av bioenergi med vekt på miljøvennlighet. Det aktuelle prosjektet er et godt eksempel på at miljøvennlighet og forretningsmessige hensyn vil kunne gå hånd i hånd.


Investeringene er på ca. 15 mill. kroner inkludert statsstøtte på 1,5 mill. kroner. Det forutsettes en normal årlig produksjon på ca. 10.000 tonn. Dette tilsvarer en energiproduksjon på ca. 30 GWh. Siden dette skal erstatte oljebasert fyring, gir det et årlig redusert CO2-utslipp på ca. 10.000 tonn.


Anlegget vil lage briketter av utsortert rent treavfall. Det er det første anlegget i sitt slag som i storskala lager biobrensel utelukkende basert på avfallstrevirke. Det er gjort avtale med Trondheim Energiverk om avtak av biobrenslet.


Det er gjort råstoffavtale med det kommunalt eide selskapet Rekom, som igjen har avtaler med lokale leverandører som for eksempel Trondheim Renholdsverk og Innherred Renovasjon.


Produksjonsselskapet Trondheim Biobrensel AS eies av Bio-El AS og Veidekke Gjenvinning AS med 50% hver. Bio-El AS eies av en rekke store norske energiverk som også har bruk av avfall som energikilde som forretningsidé. Veidekke Gjenvinning AS er landets nest største avfallskonsern. Veidekke Gjenvinning er landsdekkende og omfatter 14 selskaper og er i dag ledende innen produktutvikling av avfallsfraksjoner.


For nærmere opplysninger kontakt Ole Skytterholm, styreformann i Trondheim Biobrensel AS,
mobiltelefon 916 65 743.

Abonner