Omsetningsøkning i Veidekke
Resultatutviklingen
Konsernets driftsresultat var 24,9 mill. kroner (37,9 mill. kroner). I driftsresultatet er det tatt hensyn til goodwill-avskrivninger på 9,8 mill. kroner (5,1 mill. kroner), som følge av de betydelige selskapsoppkjøpene som ble foretatt i løpet av 1999 og i 1. kvartal i år.


Samtidig har selskapet en sterk ordrereserve. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven 3.406 mill. kroner, sammenlignet med 3.210 mill. kroner ved årsskiftet og 2.833 mill. kroner pr. 31. mars 1999.


Streiken
Veidekkes ansatte som er organisert i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund er tatt ut i streik. Det er på et så tidlig stadium vanskelig å si noe om hvilke konsekvenser dette får for prosjektene.


Vi viser for øvrig til styrets rapport for 1. kvartal 2000, som følger vedlagt.


Abonner

Dokumenter og linker