Veidekke ASA: Aksjer til ansatte 2022 og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Report this content

I Veidekkes årlige aksjesalg til alle ansatte, har 2 150 ansatte kjøpt til sammen 1 162 603 aksjer. Det var god interesse for tilbudet. Veidekkes ansatte eier i dag over ti prosent av aksjene i selskapet.

– At de ansatte er medeiere i selskapet har lang tradisjon i Veidekke. Gjennom tilbudet om å kjøpe aksjer til rabattert pris, får alle Veidekke-ansatte mulighet til å ta del i konsernets verdiskaping i form av utbytte og økt aksjeverdi. Veidekke mener at medeierskap skaper merverdi, ved å styrke kommersiell forståelse og bidra til å samle om strategiske retningsvalg og felles mål, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

I tegningsperioden 10.–18. februar fikk 6 907 ansatte i Veidekke tilbud om å kjøpe inntil 1 500 aksjer hver.  2 150 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1 162 603 aksjer.

Tegningskursen tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket rabatt. Rabatt for svenske deltakere er 25 % som gir en kurs på NOK 100,14. Rabatt for norske og danske deltakere er 20 %, som gir en kurs på NOK 106,81. Aksjer kjøpt i programmet har en salgsrestriksjon på to år.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 30 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 18. februar 2022 innløst totalt 9 900 opsjoner til en innløsningspris på NOK 57,80.

Totalt 32 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 18. februar 2022 innløst totalt 12 945 opsjoner til en innløsningspris på NOK 62,11.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Aksjer kjøpt i programmet har en salgsrestriksjon på ett år.

Kontaktpersoner:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker