Veidekke ASA: Effekter av ny inntektsføringsstandard - IFRS 15

Report this content

Inntektsføringsstandarden IFRS 15 ble innført 1. januar 2018. Denne får effekt for Veidekkes inntektsføring av boligprosjekter i eiendomsvirksomheten og for endrings- og tilleggsarbeider i entreprenørprosjekter. Implementeringen av den nye standarden medfører at regnskapet for 2017 er omarbeidet i henhold til den nye standarden.

Boligprosjekter i eiendomsvirksomheten
I finansregnskapet har Veidekke i henhold til tidligere standard (IAS 11) inntektsført boligprosjekter i eiendomsvirksomheten på tidspunktet for kontraktsmessig overlevering til kjøper (IFRIC 15). Ny standard innebærer at boligprosjekter i Sverige og Danmark vil bli inntektsført løpende i tråd med sluttprognose, fullføringsgrad og salgsgrad, mens for boligprosjekter i Norge forblir prinsippene for inntektsføringen uendret. Ulik inntektsføring mellom landene skyldes forskjeller i de nasjonale lovverkene for boligoppføring og -salg.

I segmentregnskapet vil Veidekke som tidligere rapportere inntekter fra boligprosjekter i eiendomsvirksomheten i tråd med prinsippet om løpende inntektsføring. Dette vurderes å gi best uttrykk for verdiskapingen innenfor boligutvikling, og samsvarer med den interne rapporteringen i Veidekke. Ny standard for inntektsføring av boligprosjekter vil således ikke påvirke Veidekkes segmentregnskap, og forskjellen mellom finans- og segmentregnskapet vil heretter utgjøres av boligaktiviteten i Norge.

Som følge av implementering av ny standard blir NOK 695 millioner tilført egenkapitalen per 31. desember 2017. Omarbeidet finansregnskap for 2017 gir et økt resultat før skatt på NOK 198 millioner sammenlignet med avlagt regnskap etter tidligere standard.

Endrings- og tilleggsarbeider i entreprenørvirksomheten
Etter tidligere standard ble uavklarte krav i entreprenørprosjekter inntektsført ut fra en vurdering av et sannsynlig utfall av kravet mot kunden. Ny standard øker terskelen for inntektsføring av uavklarte krav, hvor disse først kan inntektsføres når det vurderes som svært sannsynlig at inntekten ikke vil bli reversert på et senere tidspunkt. Den nye standarden vil først og fremst påvirke inntektsføringen i prosjekter der kontraktsformen åpner for ulik tolkning av kontraktsomfang og vederlagsberegning, og gjelder hovedsakelig prosjekter innenfor anleggsvirksomheten.

Prosjekter som ved utgangen av 2017 hadde vesentlige uavklarte krav mot kunde er blitt vurdert etter nytt prinsipp, og effekten gir en reduksjon i egenkapitalen per 31. desember 2017 på NOK 323 millioner. Omarbeidet resultat før skatt i 2017 er NOK 130 millioner lavere enn avlagt regnskap etter tidligere standard. Regnskapsmessig behandling av endrings- og tilleggsarbeider i entreprenørprosjekter er lik i segment- og finansregnskapet, og innebærer at begge regnskap for 2017 omarbeides.

Omarbeiding av regnskapstall for 2017 på konsern og segmentnivå er vedlagt denne meldingen.

For mer informasjon, kontakt:
Jørgen Michelet, finansdirektør, e-post: jorgen.michelet@veidekke.no, tlf + 47 917 43 856
Terje Larsen, CFO, e-post: terje.larsen@veidekke.no, tlf + 47 906 87 851

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker