VEIDEKKE ASA: Økt lønnsomhet og bedre kapitalutnyttelse skal styrke skandinavisk posisjon mot 2022

Report this content

Veidekke ASA avholder i dag en kapitalmarkedsoppdatering der konkrete mål for lønnsomhet, kapitaleffektivitet og sikkerhet presenteres. Veidekke har som overordnet mål å gjenskape en virksomhet med god lønnsomhet innenfor eiendomsutvikling, bygg, anlegg og industri. Iverksatte tiltak skal styrke Veidekkes posisjon i viktige markeder, øke lønnsomheten og gjøre at Veidekke fortsatt kan tilby et attraktivt utbytte til aksjeeierne i årene som kommer.

– Etter en periode med kraftig vekst i de fleste av våre virksomheter skal Veidekke prioritere forbedrede resultater fremfor vekst. En rekke tiltak for resultatsikring er allerede iverksatt, og vi forventer at disse og nye forbedringsinitiativer skal løfte lønnsomheten i alle deler av Veidekke. Først og fremst skal vi øke resultatene frem mot 2020 og deretter ytterligere løfte lønnsomheten frem mot 2022, sier konsernsjef Arne Giske.

De konkrete finansielle målene som presenteres på kapitalmarkedsoppdateringen, er som følger:

 •  Bedret resultatmargin til over 4,5 prosent i 2022
 •  Årlig omsetningsvekst anslås til 3–5 prosent frem til 2022
 •  Halvere det samlede investeringsnivået i 2019 til NOK 500–600 millioner
 •  Reduksjon i sysselsatt kapital med NOK 2–3 milliarder fra dagens nivå

– Samtidig som marginene skal opp, så vil vi ta ned kapitalbindingen gjennom en reduksjon av både anleggs- og omløpsmidler, samt ved å øke omløpshastigheten i eiendomsvirksomheten. Sammen med bedrede resultater vil dette bidra til å øke avkastningen og sikre at vi fortsatt kan tilby aksjeeiere et attraktivt utbytte i årene som kommer, fortsetter Arne Giske.

Flere enheter i Veidekke leverer solide resultater, men i de senere årene har lønnsomheten sviktet i mange deler av virksomheten. I løpet av kapitalmarkedsoppdateringen presenterer Veidekke flere tiltak på virksomhetsnivå som skal løfte resultatene:

Eiendomsvirksomheten har etter noen år med sterk vekst i boligsalget og gode resultater, opplevd et svakere boligmarked med færre salg og igangsettelser, særlig i Stockholm-regionen.

 •  I Sverige prioriterer Veidekke på kort sikt salg av boliger som er i produksjon, samtidig som man utvikler utvalgte prosjekter for salg og løpende dimensjonerer aktivitets- og kostnadsnivået
 •  Dra nytte av den gode markedssituasjonen i Norge gjennom fortsatt høy aktivitet i form av prosjektstarter og transaksjoner

Byggvirksomheten skal i større grad organiseres med tyngdepunkt rundt de store byene og befolkningssentrene.

 •  Bygg Norge skal gå fra å være generalist til å bli en produktspesialist innenfor bolig-, kontor- og skolebygg
 •  Heve marginnivået generelt, og fullføre det særskilte forbedringsprogrammet for boligbyggprosjekter i Stockholm-regionen
 •  Styrke Hoffmanns posisjon som ledende utvikler og bygger av næringsbygg i Danmark

Anleggsvirksomheten i Norge endrer prioriteringer for å øke lønnsomheten og redusere risikoen

 •  En strengere seleksjon av prosjekter
 •  Betydelig reduksjon i kapitalbindingen
 •  Styrking av ledelseskapasitet og kompetanse

Industrivirksomheten skal gjenskape lønnsomheten mot 2020 med tiltak særskilt rettet mot virksomhetene innenfor Asfalt og Drift og vedlikehold.

 •  Snuoperasjonen i Drift og vedlikehold viser lovende resultater
 •  Bedre kapasitetsutnyttelse og riktig prisingsstrategi skal bidra til å løfte lønnsomheten i asfaltvirksomheten

– Veidekke har om lag 8 500 medarbeidere – hvorav nær halvparten er eiere i selskapet de jobber i. Sammen forvalter vi stolte tradisjoner som går tilbake til 1936. Med tiltakene som presenteres i dag vil fundamentet for effektiv drift og økt verdiskaping i Skandinavia for mange år fremover bli styrket, avslutter konsernsjef Arne Giske.

Presentasjon og webcast

Kapitalmarkedsoppdateringen og presentasjon av resultatene for 1. kvartal 2019 finner sted i dag kl. 08.30 på Veidekkes hovedkontor i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo. En live webcast er tilgjengelig på vår nettside www.veidekke.com. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål via web.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Arne Giske, tlf. 905 89 526

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 500 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.