Veidekke ASA: Oppdatering om effekter av koronapandemien

Report this content

Veidekke tar grep for å begrense spredningen av koronaviruset og samtidig ivareta driften og leveransene til kundene. Utbruddet har foreløpig hatt begrenset effekt på fremdriften i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget, men myndighetspålagte restriksjoner og betydelig markedsusikkerhet fremover må forventes å påvirke Veidekkes virksomhet i alle de tre skandinaviske landene.

Hensynet til liv og helse er alltid Veidekkes første prioritet, og selskapet har iverksatt en rekke tiltak for å verne ansatte og de som arbeider på Veidekkes anlegg mot spredningen av koronaviruset. Veidekke følger myndighetenes krav, anbefalinger og reguleringer i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

I bygg- og anleggsprosjektene går produksjonen i all hovedsak som normalt, men med noe lavere kapasitet. Dette påvirker både omsetning og fremdrift i prosjektene. Veidekke har foreløpig få permitterte som følge av koronapandemien, men vurderer fortløpende behovet for ytterligere tilpasninger til forventet aktivitetsnivå.

For industrivirksomheten kommer effektene knyttet til koronaviruset på toppen av en allerede utfordrende markedssituasjon for asfaltvirksomheten i Norge, som kommunisert ved fremleggelsen av rapport for fjerde kvartal.

For eiendomsvirksomhetene har Veidekke gjort en rekke tilpasninger for å forebygge smitte. Sist uke gjennomførte prosjektet Gartnerkvartalet på Løren i Oslo en web-visning, med godt besøk. Veidekkes rapport om boligsalg i første kvartal offentliggjøres fredag 3. april.

– Per i dag har vi ikke grunnlag for å vurdere omfanget eller varigheten av de pågående ekstraordinære smitteverntiltakene. Dersom tiltakene blir langvarige og eskalerer, må det påregnes betydelig redusert produksjon og lavere etterspørsel. Dersom tiltakene blir av mer avgrenset varighet, tilsier pågående produksjonsvolumer og ordrereserve god aktivitet i alle tre land gjennom 2020, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke har en god ordreserve, en solid finansiell posisjon og et godt finansielt handlingsrom. Ved årsskiftet hadde entreprenørvirksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 34,3 milliarder. Egenkapitalen var ved årsskiftet NOK 4,0 milliarder, og netto rentebærende gjeld var NOK 2,7 milliarder.

Selskapet inngikk i desember 2019 en ny toårig låneavtale på NOK 3,6 milliarder og har i tillegg en trekkfasilitet på NOK 2,3 milliarder. Veidekke hadde ved inngangen til året ledige lånerammer på NOK 4,5 milliarder.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner