Veidekke ASA: Stabile resultater og høy aktivitet i Veidekke

Veidekkes første kvartal viser at aktiviteten stabiliserer seg på et høyt nivå med en omsetning på i overkant av 4 mrd. NOK. Resultatet på -63 MNOK er noe svakere enn i fjor, og preges av prosjektnedskrivning i den svenske entreprenørvirksomheten og margin­bedring i den norske. Boligvirksomheten i Norge går fortsatt godt, og tallene viser at Veidekke har en høy ordrereserve. 

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 4 049 MNOK (4 299 MNOK i 2012). Resultatet før skatt ble -63 MNOK (- 52 MNOK). Ordrereserven for konsernet er nå på 16,8 mrd. NOK (15,4 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr - 0,30 (kr -0,30).

Entreprenørvirksomheten
Aktiviteten i det norske bygg- og anleggsmarkedet er på et høyt nivå, men lokale variasjoner medfører allikevel en svak nedgang for Veidekke Entreprenørs omsetning i Norge. Resultat­marginen bedret seg derimot sammenlignet med fjoråret. I Sverige var omsetningen på nivå med i fjor, mens resultatet ble svakt for byggvirksomheten i Stockholm. Veidekkes danske entreprenør­virksomhet, Hoffmann, hadde en liten nedgang i omsetningen, mens resultat­marginen bedret seg grunnet god drift i prosjektene.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i første kvartal ble 3 590 MNOK
(3 803 MNOK), mens resultatet ble 46 MNOK (65 MNOK).

Eiendomsutvikling
I Norge er boligmarkedet preget av høy etterspørsel og godt salg i og rundt de største byene, det gir gode resultater for Veidekke. Det svenske markedet er i ferd med å stabilisere seg og pilene peker svakt oppover. Til sammen solgte Veidekke 212 boenheter i årets første kvartal (inklusive Veidekkes andel av felleseide prosjekter), hvilket er noe bedre enn forrige kvartal. Flere av de store heleide prosjektene er i ferd med å bli sluttsolgt, noe som medfører et litt lavere boligsalg i Norge enn tilsvarende kvartal 2012.

Antall boliger i produksjon var ved utgangen av kvartalet 1 795, der Veidekkes andel var 1 381 (1 245). Salgsgraden i porteføljen er 77 %. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 406 MNOK (394 MNOK) og resultatet ble 45 MNOK (38 MNOK).

Industri
Årets første kvartal for Veidekke Industri er preget av sesongmessig lav aktivitet, særlig for asfalt­virksomheten. Uttelingen i anbudsrundene for årets asfaltkontrakter med Statens vegvesen har vært god, og økt satsing på offentlig samferdsel gir gode markedsmuligheter når det gjelder veivedlikehold og asfalt.

Samlet omsetning for Veidekke Industri kvartalet ble 288 MNOK (301 MNOK), og resultatet ble -140 MNOK (-144 MNOK).

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
Veidekke hadde en nedgang i sykefravær og fraværsskader i årets første kvartal. I Norge var sykefraværet 4,8 % (5,7 %), i Sverige 3,6 % (3,7 %) og i Danmark 1,7 % (2,6 %). Den samlede H-verdien i konsernet (antall fraværsskader pr million arbeidstimer) endte på 6,9 (7,9) i første kvartal.

Det vises også til styrets rapport for første kvartal 2013 (webrapport) og vedlagte pdf.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker