Veidekke med 80 mill. kroner i resultat for tredje kvartal

Report this content
Oslo, 31. oktober 2002


Veidekkes resultat for tredje kvartal er påvirket både av en gevinst på 30 mill. kroner for salget av Bautas, og av nedskrivninger på til sammen 35 mill. kroner. Disse er knyttet til problemene rundt vannkraftsprosjektet Bujagali i Uganda, og en avsetning for omstrukturering og nedbemanning i Divisjon Spesialprosjekt. "Vi skulle gjerne ha sett at resultatene var bedre for tredje kvartal," sier konsernsjef Terje R. Venold. "Men ser vi på årets ni måneder under ett, har vi en omsetning på 8 milliarder kroner og et resultat før skatt på 165 mill. kroner. Dette er en betydelig fremgang sammenlignet med fjoråret," sier han.
 
Veidekkes omsetning i 3. kvartal var 2.667 mill. kroner (2.809 mill. kroner). Resultat før finans- og skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 219,9 mill. kroner (240,7 mill. kroner). Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 5,78 (kr. 6,22). Resultat før skatt ble 80,0 mill. kroner (83,0 mill. kroner). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 1,68 (kr. 1,72). Konsernets driftsresultat pr. 30. september var 249,2 mill. kroner (193,0 mill. kroner). I driftsresultatet er det tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 54,2 mill. kroner (61,0 mill. kroner). Netto finansresultat ble -83,3 mill. kroner (-102,8 mill. kroner). Etter årets ni første måneder var omsetningen 8.031 mill. kroner (7.739 mill. kroner) og resultat før skatt var 165,3 mill. kroner (90,2 mill. kroner).


Gjennom kvartalet har det i hovedtrekk vært stabil aktivitet i de norske og svenske bygg- og anleggsmarkedene, mens det har vært tendens til noe svekkelse i det danske.


Entreprenør Norge viser en fortsatt positiv utvikling, og også Divisjon Eiendom leverer resultater i tråd med det som er forventet, selv om boligsalget fortsatt er tregt og markedet for kontorbygg er svakt. I Entreprenør Danmark er volumet og dermed resultatene preget av at oppstarten på flere fremforhandlede kontrakter er blitt utsatt, men flere av disse er nå igangsatt.


I Sverige bygges virksomheten opp i henhold til vedtatt strategi. Virksomheten i Stockholm har hatt for høye kapasitetskostnader i forhold til omsetningsvolumet. Gradvis økende omsetning bidrar til å redusere denne forskjellen mot slutten av dette året. Virksomheten i Göteborg fortsetter imidlertid en stabil og positiv utvikling.


"Dette viser at vår kjernevirksomhet i Skandinavia i grove trekk følger våre planer," sier Terje R. Venold. "Innenfor noen områder er markedsutviklingen noe svakere enn forventet, slik at noe organisasjonsmessig tilpasning har vært nødvendig. Men etter de justeringer vi nå gjør innen Divisjon Spesialprosjekt, har vi en mer optimal organisasjon for den markedssituasjon som vil råde fremover," legger Venold til.


Nedskrivningen på Bujagali-prosjektet er knyttet til Veidekkes andel av fordringer på kontraktsfestede forarbeider utført for det amerikanske energiselskapet AES. I kvartalsrapporten for 2. kvartal ble det varslet om denne eksponeringen, men i de nevnte 25 mill. kroner ligger også en avsetning til dekning av kostnader knyttet til arbeidet med å sikre Veidekkes interesser og nullstille prosjektet.


Veidekke har videre besluttet ikke å gå inn i nye storprosjekter utenfor Norden. Divisjon Spesialprosjekt opphører som egen divisjon, og den gjenværende virksomheten inngår som en del av Entreprenør Norge.
I den forbindelse er det avsatt 10 mill. kroner til omstrukturering og nedbemanning, og til arbeidet med å skape en mer optimal kunde- og prosjektdrevet organisasjon med fokus på det skandinaviske markedet.


I Divisjon Industri ble salget av Bautas til det finske selskapet Ramirent sluttført, og endelig oppgjør gjennomført i tråd med planen pr. 30. september. Salget ga Veidekke en regnskapsmessig gevinst på 30 mill. kroner og medfører en kapitalfrigjøring for konsernet på ca. 630 mill. kroner. Veidekke har gått inn som 33% eier i Ramirent OY.


Det vises for øvrig til styrets rapport for 3. kvartal 2002 som er vedlagt denne pressemeldingen. For ytterligere informasjon, ta kontakt med:


Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
 
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
 
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / mobil 917 43 856
 
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360


VEIDEKKE ASA


For  rapport av 3. kvartal 2002 bruk følgende link:

Abonner

Dokumenter og linker