Veidekke med fortsatt resultatfremgang - Et tilfredsstillende 2. kvartal

Report this content
Selv om offentliggjøringen av to viktige hendelser nå i august tar mye av oppmerksomheten, er det en tilfreds konsernsjef Terje R. Venold, som i dag presenterer resultatene for 2. kvartal. "Resultatene for kvartalet viser fortsatt fremgang sammenlignet med fjoråret," sier konsernsjefen og er spesielt fornøyd med at både Divisjon Entreprenør Norge og Divisjon Eiendom fortsetter å vise positiv resultatutvikling. "Men både salget av Bautas og ny veikontrakt i Sverige er naturligvis hendelser som vi er glade for å kunne presentere for markedet, ikke minst fordi de begge representerer et gjennombrudd på noen sentrale strategiske utfordringer for konsernet," legger Venold til.


Veidekkes omsetning i 2. kvartal var 3.018,7 mill. kroner (2.647,6 mill. kroner). Resultat før finans- og skattekostnader og avskrivninger (EBITDA) ble 216,8 mill. kroner (168,2 mill. kroner). Kontantstrøm pr. aksje ble kr. 5,70 (kr. 4,58). Resultat før skatt ble 77,7 mill. kroner (14,9 mill. kroner). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr. 1,66 (kr. 0,22).
 
"Samlet sett opplever jeg at så vel resultatutviklingen, som salget av Bautas og flere nye kontrakter på anleggsiden er en kraftig stimulans til videre utvikling for konsernet," sier konsernsjef Terje R. Venold. "Vår finansielle posisjon er vesentlig styrket, vi har en gjennomgående sterk ordrereserve i hele konsernet, og vi tillater oss å hevde at både oppkjøpet i Skåne og den nye store veikontrakten nord for Stockholm, representerer et gjennombrudd i det svenske markedet," legger han til. "Vi har selvsagt fortsatt noen utfordringer å ta tak i, og uroen i finansmarkedet påvirker også oss, men vi kan puste noe lettere nå."


Aktiviteten i de skandinaviske byggmarkeder har i hovedtrekk vært som forventet i 1. halvår, med høy aktivitet i Norge, bedre aktivitet i Sverige og stabilt i Danmark. Anleggsmarkedet har derimot vist en noe svakere utvikling enn forutsatt.


For Entreprenør Norge viser 1. halvår at virksomheten er i en positiv utvikling, og at forbedringsarbeidet har gitt resultater. I Divisjon Eiendom skriver det gode kvartalsresultatet seg fra gevinst ved salg av Berskau bo- og omsorgssenter i Drammen, men det er også en følge av Veidekkes regler om inntektsføring i forhold til salg og fremdrift på boligprosjektene.


I Entreprenør Danmark er resultatet lavere enn forutsatt på grunn av forsinket igangsetting av flere store prosjekter. Ordrereserven er imidlertid meget sterk, og flere større prosjekter er under avklaring. I Entreprenør Sverige har virksomheten i Stockholm hatt en svakere resultatutvikling enn forventet, blant annet som følge av for høy kapasitet i forhold til omsetningsvolum. "Økende ordremasse vil bedre forholdet mellom kapasitet og volum utover høsten. Den store kontrakten vi fikk nå i august på bygging av 34 km motorvei på E4 nord for Stockholm, vil bidra til dette," sier Venold. Kontrakten er på drøye 1,3 milliarder SEK, og skal utføres i et nært samarbeid med en av Sveriges ledende anleggsentreprenører, Vägverket Produktion.


I 2. kvartal utvidet Veidekke sin virksomhet i Sverige gjennom overtakelsen av Lennart Knutsson AB's datterselskaper Tractatus AB (Harald Johnssons Byggnads), Byggsmederna AB, Göte Bengtsson Stål AB og Tullberg Entreprenad AB. Disse fire selskapene har en samlet omsetning på om lag SEK 270 mill. og 230 ansatte. Selskapene er inkludert i regnskapet for 1. halvår. Veidekke er nå til stede i de tre hovedsatsingsområdene i Sverige, områdene rundt Stockholm, Göteborg og i Skåne.


Divisjon Spesialprosjekts virksomhet i Skandinavia har utviklet seg positivt i 1. halvår, men det samlede resultatet trekkes fremdeles ned av bl.a. en generell overkapasitet og fortsatt utsettelse på vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda. "Vi har valgt å demobilisere anlegget i Uganda inntil videre og overføre ressursene til utvikling av andre prosjekter. I den senere tid har divisjonen sikret seg flere store anleggskontrakter i Norge, og den nye motorveikontrakten på E4 i Sverige er også et eksempel på at denne omdisponeringen har bidratt til nye muligheter," sier konsernsjef Venold.


Konsernets ordrereserve er solid. Ved utgangen av kvartalet var den 7.255 mill. kroner, sammenlignet med 6.097 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor og 7.177 mill. kroner ved årsskiftet. Her er kontrakten på bygging av E4 i Sverige ikke inkludert.


Det vises for øvrig til styrets rapport for 2. kvartal 2002 som er vedlagt denne pressemelding.

Abonner

Dokumenter og linker