VEIDEKKE PRESISERER: Informasjon vedrørende sikringsarbeidet på Hanekleivtunnelen og de øvrige tunneler på E18

Det å få frem mest mulig korrekt informasjon om en sak er alltid en utfordring. Ekstra stor blir utfordringen når saken har så mange fasetter som sikringsarbeidene på tunnelene i Vestfold har. De mange beskrivelser og kommentarer som har fremkommet i de siste dagene, har vært alt fra helt korrekte til det stikk motsatte, og det er i den forbindelse vi ønsker å komme med noen faktiske opplysninger og presiseringer.
 
Utgangspunktet for anbudet og den påfølgende kontrakten mellom Statens vegvesen og Veidekke Entreprenør AS.
 
Veidekkes sikringsarbeider er delt i to kontrakter:


  • Kontrakt 1 omfatter de nordgående løpene i Hanekleiv- og Løkentunnelene og er på 65 mill. kroner. Arbeidene skal være ferdig den 6. juli 2007. Ferdigdato ble fastsatt av Veidekke selv i forbindelse med innleveringen av anbudet. Vi hadde allerede utført et mindre, men tilsvarende prosjekt, og hadde erfaring og kunnskap om prosess og nødvendig tidsforbruk, noe som ble lagt til grunn i vårt anbud.


  • Kontrakt 2 omfatter syv tunneler (Bolstad-, Hillestad-, Bringaker-, Botne- og BrekketunnelenE samt de sørgående løpene i Hanekleiv- og Løkentunnelene). Kontrakten er på 135 mill. kroner, og arbeidene skal være ferdig 1. oktober 2007.

    En del av denne kontrakten skal imidlertid være ferdig til 6. juli slik at minst ett løp i alle tunnelene på hele veistrekningen kan åpnes til ferien. I anbudsinnbydelsen hadde Statens vegvesen forutsatt at ferdigdato for første del, med unntak av sørgående løp i Hanekleiv- og Løkentunnelene, skulle være 22. juni. Veidekke mente at dette var for tidlig og satte ferdigdato til den 6. juli 2007. Dette ble godtatt av Statens vegvesen.
 
Med andre ord har Veidekke ikke blitt utilbørlig presset i sin fremdrift, og såvel kostnader som tidsbruk er kjent og akseptert av kontraktspartene.
 
Noen tekniske forutsetninger for sikringsarbeidet

  • Alle de ulike arbeidsoppgavene i sikringsarbeidet er delt i definerte arbeidsoperasjoner, som igjen bygger på klart definerte forutsetninger.

  • En forutsetning som er spesielt relevant for arbeidsuhellet, knytter seg til sikringen av de eksisterende betongelementene under støpingen bak elementene. Statens vegvesen og deres konsulent hadde forutsatt at utstøping bak elementene skulle sikres enten ved avstiving av elementene fra utsiden, eller ved en støpeprosess som førte til en begrenset trykkbelasting.

    Det ble enighet mellom Statens vegvesen, deres konsulent og Veidekke om å velge en kontinuerlig og kontrollert utstøping med gradvis herding av betongen. Vegvesenet hadde derfor fått utarbeidet beregninger som definerte hvor stor støpehastighet som kunne brukes, basert på hva innfestingen kunne tåle. Veidekke valgte i tillegg å øke sikkerhetsmarginen i forhold til anbefalt støpehastighet ved å støpe med lavere hastighet enn det beregningene ga anledning til. Da uhellet inntraff mandag, var vi i ferd med å avslutte støpingen. Ved det siste av de 52 elementene sviktet de to boltene som skulle holde elementet fast i toppen. Disse boltene var blitt montert i forbindelse med elementmontasjen under byggingen av tunnelen.


Veidekke har altså fulgt den arbeidsprosedyre det var enighet om for utstøpingen bak de eksisterende elementene og har i tillegg tatt ytterligere sikkerhetsforanstaltninger ved å redusere støpehastigheten.


Arbeidstidsbestemmelser
  • Til grunn for Veidekkes anbud og gjennomføringsplan ligger en arbeidstidsordning basert på tre skift i en 12 - 9 dagers ordning. Dette betyr at den enkelte medarbeider arbeider 12 dager á 10 timer, for så å ha ni dager fri. Dette er en arbeidstidsordning fremforhandlet mellom Veidekke som arbeidsgiver og våre tillitsvalgte, og er en ordning som brukes på de fleste større anleggsprosjekter.


Dette betyr at det vi ved gjennomføringen av prosjektet ikke har ekstraordinære arbeidstidsordninger.


Når uhell og ulykker skal forklares, vil man ofte søke å finne én årsak, men i prosjekter med så mange arbeidsprosesser må man av og til akseptere at årsakssammenhengen kan være noe mer sammensatt. Det er også grunn til å minne om at de fleste arbeidsprosesser som involverer mennesker og teknologi, medfører en viss grad av risiko. Det eneste man kan gjøre er å bruke alle tilgjengelige ressurser på å hindre at uhell og ulykker inntreffer. Men dersom noe skjer, har alle involverte parter et spesielt ansvar for å bidra til å avdekke årsaken til ulykken, og videre sikre at man tar lærdom av det som er skjedd og bidra til å hindre at det skjer igjen.


Derfor legger vi stor vekt på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I Veidekke måles resultater av arbeidet innenfor HMS på linje med økonomiske resultater.


I forbindelse med dette prosjektet ser vi at alle parter i prosjektet viser en genuin vilje til å holde sikkerheten høyest oppe og lengst frem. Alle prosedyrer og prosesser inneholder klare beskrivelser av krav til helse, miljø og sikkerhet, noe som er i tråd med målsetningene både for aktørene og for prosjektet.


Kontaktpersoner:


Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen,
mobiltelefon 905 19 360
Kommunikasjonssjef Helge Dieset,
mobiltelefon 905 53 322


VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner