Fire av ti innvandrere kan for lite data

(Oslo, 19.03.10) Dette viser en undersøkelse om innvandreres digitale ferdigheter.

Rapporten «Innvandrere på nett» viser at 41 prosent av innvandrerbefolkningen har manglende digital kompetanse. Det tilsvarende tallet for den norske befolkningen er 27 prosent. Forskjellen i bruken av data er også stor. Blant innvandrerne som bruker data, er det kun 34 prosent som bruker det i jobbsammenheng. Tilsvarende tall for den norske befolkningen er 65 prosent. Ni av ti bruker pc Ni av ti innvandrere bruker imidlertid pc, og nesten like mange bruker Internett. De fleste har god erfaring med å bruke digitale verktøy som Internett, e-post, Ip-telefoni eller nettsamfunn for å holde kontakten med hjemlandet. Men overføringsverdien av denne kompetanse til andre ikt-områder virker ikke å være stor. Mange innvandrere er motivert for å lære mer, men opplever at de har få arenaer for ikt-læring. De ønsker flere opplæringsmuligheter i offentlig regi. Fakta – Innvandrere på nett Undersøkelsen er gjennomført av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Den tar for seg de fem største innvandringsgruppene i Norge (med unntak av Sverige), dvs. innvandrere fra Polen, Pakistan, Irak, Somalia og Vietnam. Datainnsamlingen ble utført av Statistisk sentralbyrå i 2009. Rapporten er finansiert av Vox, Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Den er en oppfølging av rapporten Borger og Bruker – en analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse (2008). Kontaktpersoner Jan Ellertsen, direktør i Vox Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63 e-post: jan.ellertsen@vox.no Xeni Dimakos, avdelingsdirektør i Vox Telefon 23 38 14 23 / 41 62 86 02 e-post: xeni.dimakos@vox.no Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69 e-post: kristian.melsaeter@vox.no

Tags:

Om oss

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er underlagt Kunnskapsdepartementet.