HALVÅRSRAPPORT 30.06.2008

Oppsummering

Meget god inntjening i kvartalet gir historisk
godt driftsresultat i første halvår
 Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i
kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK
452 for 2. kvartal 2007 og MNOK 862 for første
halvår 2007
 Netto TC rate pr dag var NOK 39,671 i 2.
kvartal mot NOK 33,515 i 1. kvartal 2008 og NOK
33,961 i 2. kvartal 2007
 EBITDA utgjør i kvartalet MNOK 136 mot
MNOK 106 i 2. kvartal 2007, for første halvår er
EBITDA MNOK 222 mot MNOK 166 for første halvår
2007
 Netto finanskostnader utgjør MNOK 18 i
kvartalet mot MNOK 17 i 2. kvartal 2007, for
første halvår er netto finanskostnader MNOK 62 mot
MNOK 31 i 2007
 Resultat før skatt og minoriteter er MNOK
77 i kvartalet tilsvarende NOK 1.82 pr aksje mot
MNOK 56 tilsvarende NOK 1.34 pr aksje i 2. kvartal
2007. Resultat før skatt og minoriteter i første
halvår er MNOK 79 mot MNOK 70 for første halvår
2007.


Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og
operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse
1,500 - 10,000 dwt. Innenfor sitt
virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk
aktør. Pr 20.08.2008 opererer Wilsonsystemet 108
skip, hvorav 77 er eiermessig kontrollert av
selskapet.
Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk
industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige,
fleksible og langsiktige transporttjenester.
Gjennom store volumer og langsiktige
kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere
seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil
inntjening.


Resultat 2. kvartal 2008

Selskapet oppnådde i 2. kvartal 2008
skipsinntekter på TC basis på MNOK 310 mot MNOK
257 i 2. kvartal 2007. Selskapet har hatt et
høyere aktivitetsnivå i inneværende års kvartal
gjennom flere skip i operasjon enn i 2007, men
økningen er også et utslag av et økt uttak under
kontraktene, et godt spotmarked og en ytterligere
forbedring i flåteutnyttelsen.

Konsernets driftskostnader (eks.avskrivninger)
utgjør i kvartalet MNOK 180 mot MNOK 159 i 2.
kvartal 2007. Mannskapskostnader og andre
driftskostnader skip viser en samlet økning på
MNOK 26 som gjenspeiler selskapets høyere
aktivitetsnivå samt generell kostnadsøkning.
Kostnader til TC og BB hyrer faller som følge av
færre innleide skip.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør
MNOK 136 i kvartalet mot MNOK 106 i 2. kvartal
2007.

Netto finanskostnader summerer seg til MNOK 18 i
2. kvartal 2008 mot MNOK 17 for 2. kvartal 2007.
Verdiendring finansiell instrumenter gir i
kvartalet et positivt bidrag på MNOK 10, en
forbedring på MNOK 22 i forhold til 2. kvartal
2007. Kvartalets agioposter viser en netto disagio
på MNOK 6 mot netto agio på MNOK 4 i 2. kvartal
2007. Netto rentekostnader belaster regnskapet med
MNOK 20 i kvartalet, en økning på MNOK 8 i forhold
til tilsvarende periode i 2007.

Konsernets resultat før minoriteter og beregnet
skatt utgjør MNOK 77 i 2. kvartal 2008 mot MNOK 56
for 2. kvartal 2007.


Marked

Selskapet har i 2. kvartal hatt jevn inntjening
fra kontraktene og COA-andelen av samlete
seilingsdager utgjør 68 % sammenlignet med 71 % i
1. kvartal 2008 og 66 % i 2. kvartal 2007.
Inntjening er økende i forhold til forrige
kvartal, både fra kontraktslaster og fra
spotlaster.


Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager viser
i kvartalet en nedgang på 2 % i forhold til 1.
kvartal. Nedgangen kan primært tilskrives økt
dokkingaktivitet i perioden.


Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr 30.06.2008 utgjør rentebærende
pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen
MNOK 1,110 mot MNOK 1,064 pr 31.03.2008 og MNOK
905 pr 30.06.2007. Konsernets bokførte egenkapital
utgjør MNOK 634 mot MNOK 620 pr 31.03.2008 og MNOK
578 pr. 30.06.2007. Bokført egenkapitalandel
utgjør dermed 28.2 % mot 28.4 % pr. 31.03.2008 og
30.7 % pr. 30.06.2007.

Konsernet har i kvartalet gjennomført en større
refinansiering av flåten. Der er bl.a. etablert en
fasilitet av typen `Reducing Revolving Credit
Facility` der konsernet innen gitte kriterier selv
regulerer trekk på fasiliteten. Lånet har en
løpetid på 7 år og har halvårlig nedregulering på
MNOK 45. Pr. 30.06.2008 var ubenyttet andel under
fasiliteten MNOK 125.

Konsernets beholdning av kontanter utgjorde pr.
30.06.2008 MNOK 49 mot MNOK 38 pr. 31.03.2008 og
MNOK 107 pr. 30.06.2007. I tillegg har konsernet
pr. 30.06.2008 ubenyttet driftskreditt på MNOK 50
og trekkadgang som nevnt over.


Investeringer

Selskapet har i 2. kvartal ikke inngått avtale om
kjøp av ny tonnasje.

Selskapets tidligere omtalte kontrakt med det
kinesiske verftet Shandong Baibuting Shipbuilding
Co Ltd (Rong Cheng, Kina) for bygging av en serie
på 8 bulkskip i størrelsen 4.500 dwt ble gjort
effektiv 10. juni 2008. Skipene vil bli levert fra
medio 2010 til primo 2012 og ha en samlet kostpris
rundt MNOK 475 avhengig av valutakurs.


Ordrereserve

Wilsons kontraktsdekning er tilfredsstillende og
ordrereserven pr 30.06.2008 utgjør ca NOK 1.5
milliarder. Ordrereserve er definert som forventet
fremtidig uttak under selskapets løpende
behovskontrakter (COA) i den avtalte
kontraktsperioden. Selskapet har lange og gode
relasjoner til kundemassen med tilnærmet 100 %
suksessrate på kontraktsfornyelser.


Utsikter fremover

Styret er positive til at inntektsnivået fra
første halvår kan videreføres også i andre halvår.
Isolert sett forventer styret en moderat nedgang
fra 2. kvartal til 3. kvartal grunnet normale
sesongsvingninger. Aktiviteten forventes fremdeles
opprettholdt på et høyt nivå.


Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer for neste
halvår

Markedsrisiko.
Etterspørsel; generell reduksjon i etterspørsel
etter selskapets tjenester vil kunne påvirke
selskapets inntjening i negativ retning. Selv i
det korte bildet vil reduserte volumer fra kundene
under kontraktene kunne gi svakere inntjening for
andre halvår enn for første halvår 2008. Selskapet
har ingen indikasjoner på slikt fall i
etterspørsel.
Kontraktsfornyelser; gjennomføring av
kontraktsfornyelser skjer løpende i kalenderåret
men med en overvekt av fornyelser i 4. kvartal.
Resultatet av fornyelsene vil påvirke selskapets
kontraktsinntjening i periodene etter fornyelse.

Finansiell risiko.
Valutakurs; en tiltagende styrking av USD vil
påvirke finansregnskapet i positiv retning men
være negativt for konsernets driftskostnader
uttrykt i NOK.
Finansiell forpliktelse ved salgsopsjon; eksterne
aksjonærer i datterselskapet Nesskip hf vil kunne
erklære salgsopsjon på sine aksjer, noe som vil
utløse en betalingsforpliktelse for konsernet. Pr.
30.06.2008 var denne forpliktelsen MNOK 82. En
utløsing av betalingsforpliktelsen vil kunne
påvirke konsernets totale investeringsevne.
Selskapet har ingen indikasjoner på hvorvidt de
eksterne aksjonærene i Nesskip vil utøve sin
opsjon i andre halvår 2008.

Operasjonell risiko.
Selskapets to nybyggprogram i Kina forventes begge
å starte opp i andre halvår. Etablering av
tjenelig byggetilsyn er på plass.


Nærståendes vesentligste transaksjoner første
halvår 2008

Styremedlem Gudmundur Asgeirsson fikk i januar
2008 oppgjør for et salg av 10 % av aksjene i
Nesskip hf i hht utøvelse av salgsopsjon.
Utøvelsen ble meldt i børsmelding av 11. juli 2007.

Det er ikke gjennomført andre transaksjoner med
nærstående i perioden 1. januar til 30. juni 2008.


Erklæring fra styret og daglig leder

Vi erklærer etter beste overbevisning at
halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30.
juni 2008 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 -
delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene
gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler,
gjeld, finansielle stilling og resultat som
helhet, samt at halvårsberetningen gir en
rettvisende oversikt over viktige begivenheter i
regnskpaperioden og deres innflytelse på
halvårsregnskapet, nærstående vesentlige
transaksjoner og de mest sentrale risiko- og
usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i
neste regnskapsperiode.Styret i Wilson ASA

Bergen, 20. august 2008Kristian Eidesvik Katrine Trovik
Styrets formann Nestleder

Gudmundur Asgeirsson
Eivind Eidesvik Synnøve Seglem
Bernt Daniel Odfjell
Ellen Solstad
Nina Hjellestad
Ansattevalgt repr. (vara)

Øyvind Gjerde
Adm dir

Dokumenter og linker