• news.cision.com/
 • Omnicar/
 • Aktieägarna i OmniCar Holding AB, 559113-3987, kallas härmed till årsstämma den 8 juli 2021 kl. 10.00. Med anledning av Covid-19 kommer stämman att hållas elektroniskt genom Microsoft Teams.

Aktieägarna i OmniCar Holding AB, 559113-3987, kallas härmed till årsstämma den 8 juli 2021 kl. 10.00. Med anledning av Covid-19 kommer stämman att hållas elektroniskt genom Microsoft Teams.

Report this content

Shareholders in OmniCar Holding AB, 559113-3987, are hereby notified to the annual general meeting on the 8 July 2021 at 10 am. Due to Covid-19 the meeting will be held electronical through Microsoft Teams.


Rätt att delta, anmälan m.m.

Right to participate, notification etc.
 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Shareholders who wants to participate at the general meeting shall

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 juni 2021, och

be listed as a shareholder in the share registred, kept by Euroclear Sweden AB, on the 30 June 2021, and

 • anmäla sig till bolaget senast 2 juli 2021 skriftligen till OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per e-post cth@omnicar.dk. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

notify the company no later than the 2 juli 2021 in writing to OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. The notification can also be done by email to cth@omnicar.dk. Full name, personal ID number or registration number, number of shares, address, phone number day time and, if applicable, information regarding proxies or advisors (no more than two), shall be given in the notification. If applicable, the notification shall be accompanied by proxies, registration certificate and other authorization documents.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 30 juni 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn ("Rösträttsregistrering") för att ha rätt att delta på stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 2 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders who have nominee-registered their shares must on the record date the 30 June 2021 through the trustee’s care temporarily register the shares in their own name

(”Rösträttsregistrering”) in order to have the right to participate on the general meeting. Such a registration, which have been requested in such a time that re-registration have been made by the trustee no later than the 2 Juli 2021 will be considered at the presentation of the share register.
 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

If a shareholder will be represented by a representative, the representative must have a written and dated power of attorney by the shareholder for the general meeting. The proxy may not be older than one year, unless a longer validity period (not more than five years) are stated in the proxy form. If the proxy is issued by a legal person, shall the representative also have a current registration certificate or equivalent authorization documents for the legal person.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.omnicar.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Proxy forms are available at the company’s website www.omnicar.com and will be sent by mail to shareholders who contacts the company and states their address.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom digital uppkoppling med aktieägarna. Närmare instruktioner rörande deltagande framgår under rubriken ”Digitalt deltagande”.

Due to the corona virus, the board of directors has resolved that the meeting shall be held digitally with the shareholders. Further instructions regarding participation is stated under the title ”Digital participation”.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, ”poströstning”. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas och det kommer att skickas ut till aktieägare som begär det. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast 2 juli 2021 och ska skickas till OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg eller via e-post till cth@omnicar.dk. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

The shareholders may also exercise their voting rights at the meeting by voting in advanced, ”postal voting”. In order to vote in advanced a special postal form must be used and it will be sent to the shareholders who request it. The completed postal form must have been received by the Company no later than 2 Juli 2021 and it shall be sent to OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg or by email to cth@omnicar.dk. If the shareholder is a legal person a copy of the registration certificate or other authorisation documents must be attached to the postal form. The same applies if a shareholder votes in advanced through a representative. The shareholder may not provide the postal form with any particular instructions or conditions. If that is the case the vote is void. Further instructions and conditions are stated in the postal form.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 640 698 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

The number of shares and votes in the company amounts to 29,640,698 at the time of this notice. The company does not hold own shares.

Digitalt deltagande

Digital participation

En länk till Microsoft Teams kommer att skickas ut senast två dagar i förväg.

Online link to Microsoft Teams will be submitted no later than 2 days in advance.

 

Förslag till dagordning

Proposal to agenda

 1. Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register
 3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
 4. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse / Presentation of the annual report and auditor’s report
 7. Beslut om / Resolutions regarding
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning / adoption of the income statement and balance sheet
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / allocation of the company’s result according to the adopted balance sheet
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge from liability for board members and the managing director
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of fees for the board of directors and auditors
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer / Election of the board of directors and accouting firm or auditors
 10. Emission av teckningsoptioner / Issue of warrants
 11. Emission av teckningsoptioner / Issue of warrants
 12. Stämman avslutas / Close of meeting

Angående punkt 1

Regarding section 1

Mikkel Andreas Lippmann eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, föreslås väljas till stämmoordförande.

Mikkel Andreas Lippmann or, at his absence, the person that the board of directors instruct, is proposed to be appointed as the chairman of the meeting.

Angående punkt 2

Regarding section 2

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

The voting register that is proposed to be approved is the voting register that has been established by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the general meeting’s share register and received advanced votes, which have been controlled by the persons that will attest the minutes.

Angående punkt 4

Regarding section 4

Claus T. Hansen eller, vid hans förhinder, den eller de styrelsen istället anvisar föreslås att justera protokollet.

Claus T. Hansen or, at his absence, the person or persons that the board of directors instruct, is proposed to attest the minutes.

Angående punkt 8

Regarding section 8

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen och att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

It is proposed that no fees should be payable to the board members and that a fee shall be payable to the company’s auditor on an hourly basis/in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.

Angående punkt 9

Regarding section 9

Det föreslås att Mikkel Andreas Lippmann, Andreas Klainguti, Jens Sørensen och Mads Kjær väljs till styrelseledamöter och att RSM Stockholm AB väljs till revisor.

It is proposed that current Mikkel Andreas Lippmann, Andreas Klainguti, Jens Sørensen and Mads Kjær are appointed to board members and that RSM Stockholm AB is appointed as auditor.

Angående punkt 10

Regarding section 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 975 000 teckningsoptioner av serie I, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 97 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 975,000 warrants of series I, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 97,500 if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget enligt nedan tabell. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill skapa ett incitamentsprogram för anställda.

The right to subscribe for the warrants shall vest in employees of the company in accordance with the chart below. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is the company’s desire to create an incentive program for theemployees.

Teckningsberättigade:Subscriber: Antal teckningsoptioner:Number of warrants:
Frederik Eefsen   200 000
Jonas Brodersen 200 000
Jannick Møller Krügel 50 000
Lotte Hansen 200 000
Sara Hebo 100 000
Lars Gjøls Andersen 75 000
Thomas Bendix Poulsen 150 000
 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

The warrants shall be issued at no consideration.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue warrants.

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

 1. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 6 juli 2022 till och med den 6 juli 2023. Teckningskursen är 0,68 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing 6 July 2022 up to and including 6 July 2023. The subscription price is SEK 0.68 per share. Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

 1. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av särskild villkorsbilaga.

Other terms and conditions for the warrants are stated in a separate terms and conditions appendix.

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Angående punkt 11

Regarding section 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie II, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 120 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of more than 1,200,000 warrants of series II, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 120,000 if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma teckningsberättigade enligt nedan tabell. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill skapa ett incitamentsprogram för anställda.

The right to subscribe for the warrants shall vest in subscribers in accordance with the chart below. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is the company’s desire to create an incentive program for the employees.

Teckningsberättigade:Subscriber: Antal teckningsoptioner:Number of warrants:
Frederik Eefsen   300 000
Jonas Brodersen 300 000
Lotte Hansen 200 000
Sara Hebo 100 000
Mikkel Kjærgård Jensen 300 000
 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

The warrants shall be issued at no consideration.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue warrants.

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

 1. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 6 juli 2023 till och med den 6 juli 2024. Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing 6 July 2023 up to and including 6 July 2024. The subscription price is SEK 2.50 per share. Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

 1. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av särskild villkorsbilaga.

Other terms and conditions for the warrants are stated in a separate terms and conditions appendix.

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Övrigt

Miscellaneous

 

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danmark samt på bolagets webbplats (www.omnicar.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Complete documents regarding the proposed decisions, accounting documents and documents in accordance with the Companies Act will be held available at the company’s office on Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danmark and on the company’s website (www.omnicar.com) no later than three weeks prior to the general meeting and will be send to the shareholders who requests it and states their postal address. Shareholders have the right to request information in accordance with Capter 7, section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551).

 

Helsingborg i juni 2021

Helsingborg in June 2021

 

OmniCar Holding AB (publ)
Styrelsen

The board

 

N.B. The English text is an unofficial translation.

CONTACT INFORMATION
For more information about OmniCar Holding AB, please contact

Claus T. Hansen, CEO
E-mail: cth@omnicar.dk

http://www.omnicar.com

N.B. The English text is an unofficial translation.