• news.cision.com/
 • Omnicar/
 • Aktieägarna i OmniCar Holding AB (publ), 559113-3987, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 november 2020 kl. 10:00 på adressen MAZARS AB, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Aktieägarna i OmniCar Holding AB (publ), 559113-3987, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 november 2020 kl. 10:00 på adressen MAZARS AB, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Report this content

Shareholders in OmniCar Holding AB (publ), 559113-3987, are hereby notified to an extra general meeting on the 25th of November 2020 at 10 AM on the address MAZARS AB, Terminalgatan 1, in HelsingborgRätt att delta, anmälan m.m.


Right to participate, notification etc.
 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Shareholders who wants to participate at the general meeting shall

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 november 2020, och

be listed as a shareholder in the share registred, kept by Euroclear Sweden AB, on the 17th of November 2020, and

 • anmäla sig till bolaget senast 19 november 2020 skriftligen till OmniCar Holding AB, c/o MAZARS AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per e-post cth@omnicar.dk. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

notify the company no later than the 19th of November 2020 in writing to OmniCar Holding AB, c/o MAZARS AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. The notification can also be done by email to cth@omnicar.dk. Full name, personal ID number or registration number, number of shares, address, phone number day time and, if applicable, information regarding proxies or advisors (no more than two), shall be given in the notification. If applicable, the notification shall be accompanied by proxies, registration certificate and other authorization documents.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 17 november 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn ("Rösträttsregistrering") för att ha rätt att delta på stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders who have nominee-registered their shares must on the record date the 17th of November 2020 through the trustee’s care temporarily register the shares in their own name

(”Rösträttsregistrering”) in order to have the right to participate on the general meeting. Such a registration, which have been requested in such a time that re-registration have been made by the trustee no later than the 19th of November 2020 will be considered at the presentation of the share register.
 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

If a shareholder will be represented by a representative, the representative must have a written and dated power of attorney by the shareholder for the general meeting. The proxy may not be older than one year, unless a longer validity period (not more than five years) are stated in the proxy form. If the proxy is issued by a legal person, shall the representative also have a current registration certificate or equivalent authorization documents for the legal person. 

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.omnicar.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Proxy forms are available at the company’s website www.omnicar.com and will be sent by mail to shareholders who contacts the company and states their address.

 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 606 816 stycken, det skall tilläggas att bolaget har ett pågående ärende hos Bolagsverket där ytterligare 4 328 000 aktier skall registreras som härrör från tidigare kapitalanskaffningar daterade 2 oktober 2020. Bolaget innehar inga egna aktier.

The number of shares and votes in the company amounts to 20,606,816 at the time of this notice, it should be noted that the company has a pending case with the Swedish Companies Registration Office where an additional 4 328 000 shares will be registered from earlier share issues dated the 2nd of October 2020. The company does not hold own shares.

 

Förslag till dagordning

Proposal to agenda

 

1. Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register
3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
4. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened

6. Bolagsordning / Articles of association
7. Emission av teckningsoptioner / Issue of warrants

8. Emission av units / Issue of units
9.
Stämman avslutas / Close of meeting

Angående punkt 6

Regarding section 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen justeras enligt nedan. Vidare föreslås mindre redaktionella ändringar.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to adopt new articles of association where the share capital and number of shares in the articles of association are changed according to below. Furthermore, the board proposes minor editorial changes.

Nuvarande lydelseCurrent wording Ny lydelseNew wording
§ 4 Aktiekapital och antalet aktier / Share capital and number of sharesAktiekapitalet utgör lägst 921 052 kronor och högst 3 684 208 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 9 210 525 stycken och högst 36 842 100 stycken. The share capital shall be not less than SEK 921,052 and not more than SEK 3,684,208. The number of shares shall be not less than 9,210,525 and not more than 36,842,100. § 4 Aktiekapital och antalet aktier / Share capital and number of sharesAktiekapitalet utgör lägst 2 060 681 kronor och högst 8 242 724 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 20 606 810 stycken och högst 82 427 240 stycken. The share capital shall be not less than SEK 2,060,681 and not more than SEK 8,242,724. The number of shares shall be not less than 20,606,810 and not more than 82,427,240.

Angående punkt 7

Regarding section 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 12 467 408 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 246 740,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 12,467,408 warrants, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 1,246,740.80 if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskemål att göra en vederlagsfri utdelning av teckningsoptionerna till aktieägarna. Aktieägare som per avstämningsdagen den 27 november 2020 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken skall ha rätt att per två aktier, erhålla en teckningsoption vederlagsfritt.

The right to subscribe for the warrants shall vest in the company. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is the company’s request to do a free dividend of the warrants to the shareholders. Shareholders that per the record date, the 27th of November 2020 are listed in the share registry, kept by Euroclear Sweden AB, will per two shares receive one warrant at no consideration.

 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

The warrants shall be issued at no consideration.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue warrants.

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

 1. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 november 2021 till och med den 30 november 2021.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing 15 November 2021 up to and including 30 November 2021.

 1. Övriga villkor enligt Bilaga B.

Other terms and conditions according to Appendix B.

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Det noteras att ovanstående teckningsoptioner ska vederlagsfritt lämnas till aktieägarna. För två befintliga aktier erhålls en vederlagsfri teckningsoption.

Angående punkt 8

Regarding section 8

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 2 352 941 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a private placement of 2,352,941 units consisting of shares and warrants and the resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Varje unit består av två aktier och tre teckningsoptioner. Högst 4 705 882 aktier och 7 058 823 teckningsoptioner ska emitteras. Aktiekapitalet kan ökas med högst 1 176 470,50 kronor, varav 470 588,20 kronor är avser ökning av aktiekapitalet p.g.a. emission av aktierna och 705 882,20 kronor är hänförligt till ökning av aktiekapitalet genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Each unit consists of two shares and three warrants. Not more than 4,705,882 shares and 7,058,823 warrants shall be issued. The share capital can be increased by no more than SEK 1,176,470.50, of which SEK 470,588,20 refers to the increase of the share capital due to issue of shares and 705,882.30 refers to the increase of the share capital due to exercise of the warrants.

 1. Rätt att teckna units ska tillkomma en på förhand vidtalad krets investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av nya strategiska investerare samt att en riktad emission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

The right to subscribe for the units shall vest in an advanced group of determined investors. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is due to the company’s need for new strategic investors and that the directed share issue is carried out in a time- and cost-effective manner.

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,85 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

A subscription price of SEK 0,85 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price is the market value of the share. The warrants shall be issued at no consideration.

 1. Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription through payment for the newly-issued units shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue new units.

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

 1. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

Subscription can only take place of units and not of shares and warrants separately. Allotment can only be done of units. After the share is has been completed, the shares and the warrants be separated.

 1. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

The resolution is conditional on amendment of the articles of association.

 1. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 november 2021 till och med den 30 november 2021.

The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing 15 November 2021 up to and including 30 November 2021.

 1. Övriga villkor enligt Bilaga B.

Other terms and conditions according to Appendix B.

 1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Övrigt

Miscellaneous

 

Bolagsordningen och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danmark samt på bolagets webbplats (www.omnicar.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

The articles of association and complete documents regarding the proposed decisions will be held available at the company’s office on Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danmark and on the company’s website (www.omnicar.com) no later than three weeks prior to the general meeting and will be send to the shareholders who requests it and states their postal address. Shareholders present at the general meeting have the right to request information in accordance with Capter 7, section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551).

 

Helsingborg, 27 oktober 2020

Helsingborg, 27th of October 2020

 

OmniCar Holding AB (publ)
STYRELSEN

The board

N.B. The English text is an unofficial translation.

CONTACT INFORMATION
For more information about OmniCar Holding AB, please contact

 

Claus T. Hansen, CEO
E-mail: cth@omnicar.dk
http://www.omnicar.com

This disclosure contains information that Omnicar is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 27 October 2020

Subscribe

Documents & Links