Kommuniké från årsstämma i OmniCar Holding AB (publ)

Report this content

Idag, den 24 maj 2019, hölls årsstämma i OmniCar Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Jesper Aagard, Jens Aaløse, Andreas Klainguti och Jens Sørensen omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jens Aaløse. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten. 

Helsingborg i maj 2019

OmniCar Holding AB (publ)

STYRELSEN

For more information about OmniCar, please contact:

Claus T. Hansen, CEO OmniCar Holding

E-mail: cth@omnicar.dk

Telefon: +41 79 854 47 69

ABOUT OMNICAR

The IT company OmniCar has developed a unique software solution called SAM (Service Agreement Management) for vehicle repair shops and car dealers. SAM is a digital tool that is designed to automatically manage future sales and service agreements. SAM helps vehicle repair shops and car dealers to manage and sell far more service contracts than before using customized additional services and subscription-based services that follow each car throughout its lifecycle.

Subscribe

Documents & Links