• news.cision.com/
 • Omnicar/
 • OmniCar Holding AB: Correction: Minutes of the extraordinary general meeting of OmniCar Holding AB, reg. no. 559113-3987

OmniCar Holding AB: Correction: Minutes of the extraordinary general meeting of OmniCar Holding AB, reg. no. 559113-3987

Report this content

held on 25 November 2020 in Helsingborg  

 
 


Appendices referred in the minuttes of meetings have been included as attachments to this press release
 

 • 1 Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting

Stämman öppnades av Mikkel Andreas Lippmann som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting was declared open by Mikkel Andreas Lippmann, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

 • 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of shareholders present was prepared as set forth in the Appendix A. The list was approved as the voting register for the meeting.

 • 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt bilaga.

The meeting approved the proposed agenda placed before it as set forth in the appendix.

 • 4 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to attest the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Claus T. Hansen.

Claus T. Hansen was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

 • 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

 • 6 Bolagsordning / Articles of association

Stämman beslutade om att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 1.

The meeting resolved to adopt a new articles of association in accordance with Appendix 1.

 • 7 Emission av teckningsoptioner / Issue of warrants

Framlades handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen. 

Documents referred to in Chapter 14, section 8 of the Companies Act were presented.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner enligt Bilaga 2.

The meeting resolved to issue warrants in accordance with Appendix 2

Aktieägare i Omnicar Holding AB är per avstämningsdagen 2 december 2020 berättigade att, för två (2) aktier, erhålla en (1) teckningsoption TO2 i OmniCar Holding AB. 

Shareholders in OmniCar Holding AB is, as of the record day 2 December 2020, entitled to, for two (2) shares, receive one (1) warrant TO2 in OmniCar Holding AB. 

 • 8 Emission av units / Issue of units

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 och 14 kap 8 § aktiebolagslagen. 

Documents referred to in Chapter 13, section 6 and Chapter 14, section 8 of the Companies Act were presented.

Stämman beslutade om emission av units enligt Bilaga 3.

The meeting resolved to issue units in accordance with Appendix 3.

 • 9 Avslutning / Close of meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.


Claus T. Hansen

CEO
cth@omnicar.dk