Meddelelse om ordinær generalforsamling i Penneo

Report this content

Selskabsmeddelelse nr.9-2021
København, 6. april 2021
 

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Penneo  

den 28. april 2021 kl. 12:00 (CEST).

COVID-19-sikkerhedsforanstaltninger
 
På grund af COVID-19 og under hensyntagen til sundhed har bestyrelsen besluttet, at den ordinære generalforsamling alene afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med artikel 5.17 i Penneos vedtægter.

Som følge deraf kan aktionærer stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Penneos investorportal eller være til stede og stemme på den ordinære generalforsamling ved livestreaming. Aktionærer, der ønsker at stemme på de forslag, der er fremsat på dagsordenen på livestreamingen på den ordinære generalforsamling, kan gøre dette via platformen til livestreaming.

Aktionærer, der er til stede på den ordinære generalforsamling via livestreaming, har mulighed for at stille spørgsmål. Eventuelle spørgsmål fra aktionærer kan sendes i chatfunktionen på platformen til livestreaming og bliver besvaret af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.Der udsendes et link til platformen til livestreaming til aktionærer, der har tilmeldt deres deltagelse via Penneos investorportal. Penneos investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på https://penneo.com/da/investors/.

Dagsorden og fuldstændige forslag

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
 7. Eventuelt
Ad pkt. 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020.

Ad pkt. 4 – Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Kenneth Elk, Michael Moesgaard Andersen og Rikke Stampe Skov.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian Sagild.

Information om ledelseshverv og anden baggrundsinformation for de enkelte kandidater fremgår af bilag 2, og informationen er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad pkt. 5 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Krav til godkendelse
Punkt 1-5 samt på dagsordenen skal vedtages med simpelt stemmeflertal.
Der er ikke stillet forslag under pkt. 6 og 7.

Tilmelding
En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling afhænger af de aktier, der indehaves af aktionæren på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 21. april 2021 kl. 23:59.
Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 23. april 2021 kl. 23:59 ved at tilmelde sig elektronisk på Penneos investorportal. Log ind med Nem-ID eller VP-ID.

Fuldmagt
Alle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at overvære generalforsamlingen på vedkommendes vegne. Der kan gives fuldmagt elektronisk på Penneos investorportal. Alternativt kan der gives skriftlig fuldmagt ved hjælp af formularen til fuldmagt, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/. Når den er udfyldt og signeret, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk.Aktionærer opfordres til at give fuldmagten elektronisk på Penneos investorportal. En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede og stemme ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation.Fuldmagter skal være modtaget senest den 23. april 2021 kl. 23:59.

Brevstemme
Aktionærer kan vælge at brevstemme.
Brevstemmer kan afgives elektronisk på Penneos investorportal.
Alternativt kan brevstemmer sendes ved at udfylde formularen til brevstemmer, der kan hentes på selskabets hjemmeside:https://penneo.com/da/investors/
Når den er udfyldt og underskrevet, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk.
Aktionærer opfordres til at give brevstemmer elektronisk i Penneos investorportal. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer skal være modtaget senest den 26. april 2021 kl. 10:00 (CEST). En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, ikke begge dele.

Aktiekapital og stemmerettigheder
Penneos aktiekapital beløber sig til DKK 502.614,56. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier på DKK 0,02. Hver aktie på DKK 0,02 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Yderligere oplysninger
Op til og med datoen for den ordinære generalforsamling er yderligere oplysninger angående den ordinære generalforsamling tilgængelige på selskabets hjemmeside https://penneo.com/da/investors/, herunder: 

 • Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag
 • Årsrapporten for 2020
 • Bilag vedr. bestyrelseskandidaters baggrund og ledelseshverv
 • Formularer til fuldmagt og brevstemme til brug ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme
 • Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse.

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Aktionærer gøres særligt opmærksom på, at Internet Explorer ikke kan anvendes til at se den ordinære generalforsamling på platformen til livestreaming. Aktionærerne opfordres derfor til at installere en anden internetbrowser forud for den ordinære generalforsamling.

Spørgsmål fra aktionærerne
Forud for den ordinære generalforsamling kan aktionærerne sende spørgsmål angående dagsordenen ved at sende dem skriftligt til selskabet på Penneos investorportal eller på e-mail til investor@penneo.com. Aktionærer opfordres til at sende spørgsmål i Penneos investorportal.

Spørgsmål kan også sendes, mens den ordinære generalforsamling afholdes via platformen til livestreaming. 
 

Yderligere oplysninger

Midlertidig administrerende direktør, Nicolaj Højer Nielsen
Mobil (+45) 25 46 25 80
Penneo

Certified Advisor
Grant Thornton, Jesper Skaarup Vestergaard
Direkte (+45) 35 27 50 11

Om Penneo Penneo A/S (Penneo) is a Software-as-a-Service (SaaS) company, originally focused on delivering the digital pen (Penneo = new pen) back in 2014. Today, Penneo has evolved into an eco-system of automated solutions that digitizes company workflows related to the onboarding of customers (KYC), as well as signing and management of documents in a secure and easy way. The Company offers a RegTech solution that helps companies comply with regulations in an efficient and inexpensive manner. Penneo has a strong position in the Nordic countries and in Denmark, where more than 620,000 persons used Penneo’s workflow in 2020.

For oplysninger om Penneo henvises til https://penneo.com/investors/