Delårsrapport januari - mars 2019 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Report this content

Produktionen för egna parker under första kvartalet uppgick till 232 GWh, varav 166 GWh är egen och 66 GWh är samägd. Svaga vindar under januari och februari gav en lägre produktion än förväntat. Mars avslutades med bra vindar vilket gör att produktionen ligger på normal nivå för kvartal 1. Tillgängligheten för våra egna samt våra kunders vindkraftverk ligger på fortsatt höga nivåer, runt 98 procent. I februari förvärvade affärsutvecklingen vindpark Högen, som omfattar ett miljötillstånd på fyra vindkraftverk med 180 meters totalhöjd. Under februari månad erhölls även tillstånd för att bygga åtta vindkraftverk med totalhöjd 240 m i projekt Årjäng NV2. Investeringsbeslut har, i slutet av februari, tagits för vindparksprojektet Gärdshyttan (5 verk) om totalt 20 MW och byggnationen är påbörjad.Serviceverksamheten har lämnat offerter på teknisk förvaltning för cirka 40 turbiner. Ett nytt avtal har signats med Kungälv Närenergi. Från och med årsskiftet servar bolaget två av sina helägda parker i egen regi, Brattön och Hud. 

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och september till 78 861(60 277) tkr. Rättelse: avser perioden januari till mars. 
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 386(-273) tkr
- Periodens resultat uppgick till 5 565 (-10 694) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 47 231 (30 011) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 320 527 (2 197 576) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Tags:

Subscribe

Documents & Links