SAGA PURE ASA: NÆRMERE INFORMASJON OM REPARASJONSEMISJONER – TEGNINGSPERIODE STARTER 13. JANUAR 2021

Report this content

IKKE MENT FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, ELLER ENHVER ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRINGEN, PUBLISERINGEN ELLER DISTRIBUSJONEN VIL VÆRE ULOVLIG.

Oslo, 12. januar 2021

Det vises til børsmeldinger fra Saga Pure ASA ("Selskapet"); (i) den 14. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 35 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon I"), (ii) den 21. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 30 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon II"), og (iii) den 29. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 30 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon III, og sammen med Rettet Emisjon I og Rettet Emisjon II, de "Rettede Emisjonene"). Det vises også til børsmelding fra 10. januar 2021 vedrørende beslutninger fra Selskapets styre om å gjennomføre reparasjonsemisjoner i etterkant av de Rettede Emisjonene, og til børsmeldingen fra 12. januar 2021 om offentliggjøring av Selskapets prospekt datert 11. januar 2021 ("Prospektet").

Selskapet vil gjennomføre tre ulike reparasjonsemisjoner, som vil gjennomføres med samtidige tegningsperioder. Tegningsperioden for reparasjonsemisjonene vil begynne i morgen, 13. januar 2021 kl. 09.00 og vil ende 27. januar 2021 kl. 16.30. Ytterligere informasjon om hver reparasjonsemisjon følger nedenfor.

Den første reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon I") vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer I") til Selskapets aksjonærer per 14. desember 2020 (slik registrert i VPS den 16. desember 2020 ("Registerdato I")) som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon I, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene I"). Tegningskursen per Tilbudsaksje I er NOK 2,10, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon I.

Hver Kvalifisert Aksjonær I vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter I") for tegning av Tilbudsaksjer I. Hver Kvalifiserte Aksjonær I vil bli tildelt 0,05 Tegningsretter I per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato I. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær I motta 1 Tegningsrett I per 20ende aksje registrert som eiet på Registerdato I, og Kvalifiserte Aksjonærer I som eier mindre enn 20 aksjer på Registerdato I vil ikke motta Tegningsretter I.

Den andre reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon II") vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4,9 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer II") til Selskapets aksjonærer per 21. desember 2020 (slik registrert i VPS den 23. desember 2020 ("Registerdato II")) som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon II, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene II"). Tegningskursen per Tilbudsaksje II er NOK 2,90, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon II.

Hver Kvalifisert Aksjonær II vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter II") for tegning av Tilbudsaksjer II. Hver Kvalifiserte Aksjonær II vil bli tildelt 0,049 Tegningsretter II per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato II. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær II motta 1 Tegningsrett II per ca. 20,4 aksjer registrert som eiet på Registerdato II, og Kvalifiserte Aksjonærer II som eier mindre enn 21 aksjer på Registerdato II vil ikke motta Tegningsretter II.

Den tredje reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon III", og sammen med Reparasjonsemisjon I og Reparasjonsemisjon II, "Reparasjonsemisjonene")) vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4,8 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer III", og sammen med Tilbudsaksjer I og Tilbudsaksjer II, "Tilbudsaksjene") til Selskapets aksjonærer per 29. desember 2020 (slik registrert i VPS den 4. januar 2021 ("Registerdato III") som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon III, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene III"). Tegningskursen per Tilbudsaksje III er NOK 4,10, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon III.

Hver Kvalifisert Aksjonær III vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter III", og sammen med Tegningsretter I og Tegningsretter II, "Tegningsrettene") for tegning av Tilbudsaksjer III. Hver Kvalifiserte Aksjonær III vil bli tildelt 0,049 Tegningsretter III per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato III. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær III motta 1 Tegningsrett III per ca. 27,03 aksjer registrert som eiet på Registerdato III, og Kvalifiserte Aksjonærer III som eier mindre enn 28 aksjer vil ikke motta Tegningsretter III.

Hver hele Tegningsrett tildelt i en av Reparasjonsemisjonene gir, i henhold til gjeldende rett, en fortrinnsrett til å tegne og få tildelt en Tilbudsaksje til den relevante tegningskursen. Overtegning vil være tillatt. Tegning uten Tegningsretter vil ikke være tillatt, dvs. at aksjonærer/ investorer som ikke eide noen aksjer i Selskapet på hver av Registerdato I, Registerdato II og Registerdato III vil ikke motta noen Tegningsretter.

Tegningsrettene må benyttes for å tegne Tilbudsaksjer innen utløpet av tegningsperioden, den 27. januar 2021 kl. 16.30. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer innen 27. januar 2021 kl. 16.30 vil ikke ha verdi og vil bortfalle uten kompensasjon.

Allokeringsnotiser i Reparasjonsemisjonene forventes å bli distribuert ca. 28. januar 2021. Forfallsdato for betaling av tildelte Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonene er 2. februar 2021. Levering av Tilbudsaksjer er forventet å skje gjennom VPS ca. 5. februar 2021. Handel i Tilbudsaksjene er forventet å begynne ca. 5. februar 2021.

Nærmere informasjon om Reparasjonsemisjonene og tegningsprosedyrer er inkludert i Prospektet. Prospektet, samt tegningsblanketter, er tilgjengelig på https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/.

Aksjonærer som ønsker å tegne Tilbudsaksjer oppfordres sterkt til å gjøre dette gjennom VPS' system for online-tegning, og linker til dette for hver Reparasjonsemisjon vil være tilgjengelig på https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/ ved starten av tegningsperioden.

Aksjonærer som ikke har anledning til å tegne aksjer gjennom VPS' system for online-tegning, må tegne Tilbudsaksjer ved utfylling og innsending av tegningsblanketter i henhold til instrukser i Prospektet.

Kvalifiserte Aksjonærer vil også motta et aksjonærbrev med nærmere informasjon om bruk av Tegningsretter og prosedyrer for tegning av Tilbudsaksjer.

Aksjonærer som har spørsmål om Reparasjonsemisjonene, Tegningsrettene og Tilbudsaksjene kan kontakte Fearnley Securities AS eller DNB Verdipapirservice på følgende telefonnummer:

Fearnley Securities: +47 22 93 60 00

DNB Verdipapirservice: +47 23 26 80 20

Fearnley Securities er tilrettelegger for Reparasjonsemisjonene. Advokatfirmaet CLP DA er Selskapets juridiske rådgiver i forbindelse med Reparasjonsemisjonene.

For andre spørsmål, vennligst kontakt:

Bjørn Simonsen, CEO, +47 97 17 98 21
Espen Lundaas, CFO, +47 92 43 14 17

Denne informasjonen er offentliggjort i henhold til kravene i verdipapirhandelloven § 5-12.


Subscribe