SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT Januari - September 2000

SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT Januari - September 2000 Kraftig tillväxt i omsättning och vinst * Orderingången ökade med 33 procent * Orderstocken uppgick till 133 770 (82 421) mkr * Nettoomsättningen ökade med 24 procent * Rörelseresultatet i kärnrörelsen uppgick till 3 492 (1 605) mkr, en ökning med 118 procent Starka resultat i affärsområde USA, Sverige samt Projektutveckling och Fastigheter förklarar ökningarna. * Rörelseresultatet uppgick till 4 907 (5 611) mkr Resultatposten jämförelsestörande poster, som ingår i rörelseresultatet, var lägre än föregående år och uppgick till 1 040 (3 280) mkr. * Resultat efter finansnetto uppgick till 6 449 (5 622) mkr * Resultatet per aktie ökar 28 procent till 48,00 kronor på rullande tolv månader Claes Björk, Skanskas verkställande direktör och koncernchef, kommenterar niomånadersrapporten: "Vi fullföljer vår strategi: Vi har stärkt vår marknadsposition på nya och befintliga geografisk marknader och därigenom också kunnat växa i nya marknadssegment med högre tillväxt och lönsamhet. Denna rapport uppvisar en stark tillväxt, även bortsett från den effekt som förvärvade verksamheter bidrar med. Detta är ett resultat av koncernens samlade kompetens." "Årets resultat både i kärnrörelsen och efter finansiella poster blir väsentligt bättre än 1999. Stockholm 2 november, 2000 Skanska AB För frågor kontakta: Anders Nyren, vVD och finansdirektör, +46 (0)8 - 753 88 00 Peter Wallin, Chef för Investor Relations, +46 (0)8 - 753 88 86 [REMOVED GRAPHICS] SKANSKAS NIOMÅNADERSRAPPORT, JANUARI - SEPTEMBER, 2000 Skanska fortsätter att befästa sin strategi: Att växa organiskt och genom förvärv på utvalda marknader samt använda koncernens kompetens för att växa inom nya marknadssegment med stor utvecklingspotential. Skanska uppvisar en fortsatt stark organisk tillväxt på sina huvudmarknader. Den organiska tillväxttakten i orderingången uppgår till 20 procent, vilket är en hög tillväxt i en internationell jämförelse med andra bolag i byggsektorn. Till detta skall läggas de genomförda förvärven i Östeuropa, Norge och USA som ytterligare ökar den totala tillväxttakten. En fortsatt framgångsrik förvärvsintegrering har högsta prioritet. I slutet av perioden ingick Skanska ett samarbetsavtal med Ericsson som ger möjlighet att bygga ut tredje generationens mobilnät (UMTS) globalt. Genomförda företagsförvärv samt koncernens kompetens har inneburit att Skanska kan erbjuda en global utbyggnad av mobilnät med totalåtagande; från planering och design till implementering. Trots den snabba tillväxttakten är lönsamheten bibehållen eller förstärkt överlag. Den danska divisionen Bygg Sjaelland i affärsområde Europa visar dock förlust, vilket haft en negativ inverkan på affärsområde Europas resultat för perioden. Förlusten förklaras av ytterligare förlustreserveringar avseende två projekt. Ett åtgärdsprogram har inletts i denna verksamhet. ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK Koncernens orderingång för perioden januari till september uppgick till 86 420 (65 062) mkr, vilket innebär en ökning med 33 procent. Orderingången på rullande tolv månader var 118 252 mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med helåret 1999. Skanska hade vid periodens slut en orderstock uppgående till 133 770 (82 421) mkr, vilket innebär en ökning med 62 procent. Verksamheter utanför Sverige svarade för 87 (84) procent av orderstocken. Orderstocken har ökat med 43 procent sedan årsskiftet. Orderstocken motsvarar en produktion om 1,3 år. Rensat för förvärvade och sålda verksamheter samt valutaeffekter uppgick ökningen i orderingång till 20 procent och orderstocken ökade med 25 procent. Tillväxtfaktorer - Förändring jan-sep 2000 jämfört med jan-sep 1999 Orderingå Orderstoc Nettoomsättn ng k ing Organisk 20% 25% 15% tillväxt Förvärv 10% 22% 6% Valutaeffekter 3% 15% 3% Total 33% 62% 24% NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 70 459 (56 839) mkr. För jämförbara enheter i kärnverksamheten - byggrelaterade tjänster och projektutveckling - var ökningen 18 procent. [REMOVED GRAPHICS] Resultatet i kärnrörelsen ökade med 118 procent till 3 492 (1 605) mkr som framgår av ovanstående tabell. För jämförbara enheter var ökningen 109 procent. Det höga tempot i projektutvecklingen och en positiv resultatutveckling i Sverige och USA är några av förklaringarna. Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4 907 (5 611) mkr. Minskningen beror på en lägre nivå av jämförelsestörande poster vilka uppgick till 1 040 (3 280) mkr där försäljningen av Scancem påverkade denna resultatpost under föregående år. Förändringen av resultatposten jämförelsestörande poster om 80 mkr under det tredje kvartalet avser hittills utbetalt belopp av Skanskas andel i SPP:s överskott. Skanskas andel i SPP:s överskott uppgår totalt till cirka 420 mkr, vilket är en ökning om 100 mkr jämfört med tidigare angivet belopp. Resultat efter finansnetto uppgick till 6 449 (5 622) mkr. Skattekostnaden baseras på en helårsprognos och ger en skattebelastning om 29 (38) procent. Nettoresultatet uppgick till 4 542 (3 418) mkr. TOLV MÅNADERS RULLANDE RESULTAT Resultatet per aktie ökade med 28 procent och uppgick till 48,00 (37,60) kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 30,1 (31,5) procent. Korrigerat för jämförelsestörande poster samt resultat av aktieförsäljningar uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 20,1(17,3) procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 32,4 (28,6) procent. INVESTERINGAR OCH DESINVESTERINGAR Koncernens nettodesinvesteringar uppgick till 1 422 (3 950) mkr. Företagsförvärv förklarar den största delen i ökningen av investeringar. En högre takt i försäljningen av fastigheter och projekt samt försäljningar av verksamheter och aktier har samtidigt givit en högre nivå på desinvesteringarna. För närmare beskrivning av investeringar och desinvesteringar, se nedanstående tabell [REMOVED GRAPHICS] Koncernens investeringar i egenutvecklade projekt fortsätter att öka. Under perioden har bruttoinvesteringarna i projektutveckling uppgått till 4 535 (4 278) mkr. Även försäljningen av projekt och färdigutvecklade fastigheter ökar. Under perioden har projekt till ett värde om 6 359 (2 212) mkr sålts med ett försäljningsresultat om 2 166 (468) mkr. Företagsförvärv Under det tredje kvartalet förvärvades ett privatägt bolag i USA, Barclay White, till en köpeskilling om 121 mkr. Med avdrag för förvärvad nettokassa uppgick den totala investeringen till 75 mkr. Bolaget är verksamt inom projektledning och har sin bas i Philadelphia på den amerikanska östkusten. Bolaget omsatte 2 637 mkr 1999, och hade ett rörelseresultat om 46 mkr. Den totala investeringen avseende de företagsförvärv som genomförts under de första nio månaderna har uppgått till totalt 4 644 mkr. Detta belopp är beräknat såsom försäljningspris reducerat med räntebärande nettokassa i de förvärvade bolagen. Bland större förvärv kan nämnas Exbud i Polen, Selmer i Norge och IPS i Tjeckien. Skanska har ökat ägarandelen i det tjeckiska bolaget IPS till 85 procent. Därmed uppgår Skanskas totala investering i IPS till 593 mkr. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens kassaflöde för perioden var -1 797 (3 092) mkr. De företagsförvärv som genomförts under de första nio månaderna i år samt likviden av Scancemaktierna förra året förklarar minskningen. Likvida medel och räntebärande fordringar minskade med 907 mkr till 6 868 (7 775) mkr jämfört med årsskiftet. Räntebärande skulder ökade med 3 654 mkr till 12 044 (8 390) mkr. Sammantaget ger detta en ökning med 4 561 mkr till 5 176 (615) mkr i den räntebärande nettoskulden [REMOVED GRAPHICS] Under perioden har försäljningen av Nybron reglerats. Frånträdet av fastigheterna som såldes till AMF kommer att regleras under det fjärde kvartalet och minska den räntebärande nettoskulden. Regleringen av denna affär samt försäljningslikviden av aktierna i JM och Norrporten kommer att reducera den räntebärande nettoskulden med 3,5 miljarder kronor, allt annat lika. Den synliga soliditeten uppgick till 28,4 procent jämfört med 32,5 procent vid årsskiftet. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 gånger vilket skall jämföras med 0,0 vid årsskiftet. Återköp av egna aktier Vid periodslutet hade 4,8 miljoner aktier för totalt 1 600 mkr återköpts. Det genomsnittliga priset på de återköpta aktierna om 333 kr är 16 procent lägre än stängningskursen efter sista oktober om 396 kronor. Vägt antal utestående aktier uppgick till 112 602 322 för perioden. Vid slutet av denna period uppgick antalet utestående aktier till 109 054 968. SKANSKA-AKTIEN Skanska-aktiens börskurs var 331 kronor vid periodens slut, vilket innebär en ökning med 4 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsen var oförändrad (0 procent) under samma period. Under perioden har Skanska-aktien som högst noterats i 351 kronor och som lägst i 294 kronor. Den 31 oktober var senaste betalkurs 396 kronor vilket innebär en ökning med 25 procent sedan årsskiftet att jämföras med Stockholms- börsens minskning om 3 procent. Dow Jones Heavy Construction index hade under samma period minskat med 7 procent sedan årsskiftet. PERSONAL Antalet anställda i koncernen var 53 941 (45 215) mätt som genomsnittligt antal anställda under perioden. Ökningen beror främst på genomförda företagsförvärv. Efter genomförda företagsförvärv uppgår antalet anställda på helårsbasis till cirka 80 000 inklusive förvärvet av Kvaerner (förvärvet av Kvaerner beskrivs närmare under "händelser efter rapportperiodens utgång"). KOMMENTARER PER AFFÄRSOMRÅDE Skanska USA För Skanska USA uppgick orderingången till 39 061 (32 622) mkr, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Såväl husbyggande som väg- och anläggningsbyggande har ökat. Orderstocken uppgick till 86 476 (56 186) mkr, en ökning med 54 procent jämfört med samma tidpunkt 1999. Nettoomsättningen fortsätter att öka kraftigt och uppgick till 32 799 (26 014) mkr, en ökning med 26 procent. Förvärvet av Barclay White ger effekt från den första juli. Under perioden har affärsområdet bland annat erhållit uppdrag avseende byggnation av ett nytt huvudkontor till det amerikanska bolaget RCN värt cirka 920 mkr samt byggdelen, värd cirka 1 700 mkr, av det BOT-projekt (privatfinansierade projekt) som avser betalmotorvägen genom Santiago de Chile. Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående år till 715 (593) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 (2,3) procent. På rullande tolv månader var rörelsemarginalen 2,3 (2,4) procent. I rörelseresultatet ligger 43 (33) mkr i realiserade projektutvecklingsvinster. Situationen i det argentinska dotterbolaget SADE har stabiliserats under perioden. Efter rapportperiodens utgång har affärsområdet erhållit ytterligare uppdrag, som exempel kan nämnas renoveringen av Manhattan Bridge i New York som är värd cirka 1,7 miljarder kronor. Baugh Enterprises som förvärvats under det fjärde kvartalet, konsolideras från den första november (ytterligare information finns under "händelser efter rapportperiodens utgång"). Orderingången väntas vara fortsatt god under det fjärde kvartalet. Skanska Sverige Orderingången ökade med 28 procent till 22 236 (17 328) mkr. Den husbyggande verksamheten - det vill säga bostäder och kommersiella lokaler - uppvisar alltjämt den kraftigaste tillväxten. Bland större uppdrag som erhölls under perioden kan nämnas Ericssons utvecklingscenter i Lund värt 240 mkr. Orderstocken uppgick till 19 280 (15 264) mkr, en ökning med 26 procent. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 17 113 (16 146) mkr. Storstadsregionerna har en väsentligt högre tillväxttakt i bygginvesteringarna jämfört med riksgenomsnittet. Detta avspeglas i affärsområde Sveriges starka siffror, då verksamheten sedan tre år fokuserats till dessa regioner. Rörelseresultatet uppvisar en markant förbättring. Rörelseresultatet ökade till 679 (502) mkr, och rörelsemarginalen ökade till 4,0 (3,1) procent. På rullande tolv månader är motsvarande tal 3,7 (3,1) procent. Den husbyggande verksamheten förklarar den största delen av lönsamhetsförbättringen. Realiserade projektutvecklingsvinster uppgick till 163 (127) mkr. Skanska Europa Kärnverksamhet Affärsområde Europas kärnverksamhet, byggrelaterade tjänster och projektutveckling, har präglats av konsolidering av förvärvade verksamheter. Det tjeckiska bolaget IPS och det norska bolaget Selmer ingår från den första juli. Exbud i Polen ingår från den första maj. Orderingången ökade med 110 procent till 20 924 (9 940) mkr. Den underliggande volymtillväxten är god. Rensat för förvärvade verksamheter var ökningen 39 procent. Orderstocken uppgick till 27 857 (9 996) mkr, en ökning med 179 procent varav förvärv står för 136 procentenheter. Nettoomsättningen uppgick till 17 070 (9 988) mkr, en ökning med 71 procent varav förvärv står för 54 procentenheter. Rörelseresultatet minskade med 34 procent och uppgick till 125 (188) mkr, varav 115 (55) mkr utgjordes av realiserade projektutvecklingsvinster. Minskningen i rörelseresultatet förklaras av att den danska divisionen Bygg Sjaelland i Skanska Danmark A/S visar ytterligare förlust i två projekt. De totala förlustreserveringarna innehåller även kostnader för att dessa projekt har slutreglerats i förtid. Ett åtgärdsprogram har inletts i Danmark. Totalt sett uppgick resultatpåverkan avseende dessa projekt och åtgärdsprogrammet till 152 mkr i niomånadersresultatet. Den finska verksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Icke kärnverksamhet Försäljningen av komponentbolagen annonserades i samband med halvårsrapporten. För försäljningen av Nybron har samtliga tillstånd erhållits och affären har avslutats. I Poggenpohl återstår ännu ett antal myndighetstillstånd i Polen vilka förväntas vara klara inom kort. Rörelseresultatet uppgick till 411 (201) mkr varav resultat av försäljning av aktierna i komponentbolagen till 314 mkr. Skanska Projektutveckling och Fastigheter Det fortsatt mycket goda marknadsläget på Skanskas huvudmarknader inom projektutveckling och fastigheter har skapat möjligheter att utöka volymen inom projektutveckling. Under det tredje kvartalet har ytterligare 6 projekt påbörjats. För närvarande bedrivs därmed 24 projekt, varav 17 i Sverige. Det bokförda värdet väntas uppgå till 5,4 miljarder kronor vid färdigställandet. Vid periodens slut var det bokförda värdet av dessa projekt cirka 2,5 miljarder kronor. Utökningen av antalet nystartade projekt sker framförallt i Stockholm där 5 av de 6 projekten är belägna. Dessa projekt är resultatet av en målinriktad satsning på Stockholmsområdet. Stockholm uppvisar idag en av de starkaste hyresmarknaderna i Europa, med en mycket låg genomsnittlig vakansgrad. De pågående projekten omfattar en uthyrningsbar yta om 353 000 kvadratmeter. Vid periodens slut hade avtal om uthyrning i förhand tecknats avseende 51 procent mätt i yta. För en stor del av resterande ytor pågår för närvarande förhandling om uthyrning. Vid full uthyrning beräknas direktavkastningen för de pågående projekten uppgå till knappt 12 procent. Med hänsyn tagen till gällande direktavkastningskrav på respektive fastighetsmarknad, indikerar detta betydande övervärden i pågående projekt. Nyutvecklade projekt har hittills under året sålts med ett försäljningsresultat motsvarande cirka 40 procent av gjord investering. För perioden uppvisar affärsområde Projektutveckling och Fastigheter ett rörelseresultat om 2 243 (782) mkr, där resultat från fastighetsförsäljningar ingår med 1 822 (366) mkr. Målsättningen är att omsättningshastigheten i fastighetsrörelsen ska ligga på en fortsatt hög nivå. Skanska Services Skanska Services bildades under mars månad i år efter förvärv av Ericssons Real Estate and Services (REM). Affärsområdet ansvarar för koncernens facilities management samt servicebolagen Skanska Teknik och Skanska IT Solutions. Skanska Services redovisar en nettoomsättning om 1 215 mkr och ett rörelseresultat om 44 mkr vilket ger en rörelsemarginal på 3,6 procent. Ericssons svenska verksamhet är den dominerande kunden, men affärsområdet bearbetar aktivt nya uppdrag. Affärsområdet har bl a skrivit ett Letter of Intent med Ericsson avseende ett antal nya uppdrag i Storbrittanien. Efter rapportperiodens utgång har utestående andelar i REM Serco förvärvats varefter Skanskas ägande ökat från 50 procent 100 procent av denna verksamhet. Lönsamhet och volym förväntas fortsätta öka i Skanska Services på helårsbasis. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Förvärvet av Kvaerner Construction och Gammon klart Förvärvet av Kvaerner Construction och 50 procent av Gammon Construction (China) Ldt- som båda ingår i den norska koncernen Kvaerner - är klar efter genomgången due diligence. Kvaerner Construction omsatte 13 187 mkr och redovisade ett rörelseresultat om 249 mkr före avskrivningar på goodwill för helåret 1999. I rörelseresultatet ingår Kvaerner Constructions andel i Gammons resultat före skatt om 101 mkr (före avskrivningar på goodwill). Prognosen för den samlade verksamheten (Kvaerner Construction samt andel av Gammons resultat) innevarande år är ett rörelseresultat överstigande 350 mkr före avskrivningar på goodwill. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor netto exklusive likvida medel. Vid förvärvet hade Kvaerner en nettokassa om cirka 1 000 mkr. Garantier för tidigare avslutade projekt kvarstår hos säljaren. Kvaerner Constructions resultat kommer att ingå från den första november. Skanska förvärvar Baugh Enterprises Skanska förvärvar projektledningsföretaget Baugh Enterprises baserat i Seattle (State of Washington) till en köpeskilling om 580 mkr och förstärker sin ställning i nordvästra USA. Med avdrag för förvärvad nettokassa uppgick den totala investeringen till 186 mkr. Baugh omsatte 4 947 mkr 1999 och hade ett rörelseresultat om 133 mkr. Bolagets kunder återfinns i sektorerna medicin och utbildning samt inom elektronik- och flygindustrin Skanskas aktieinnehav i JM har sålts Skanska har sålt sitt innehav i JM som ett led i sin strategi att bli ett ledande globalt bolag med verksamhet inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Försäljningspriset var 210 kronor per JM-aktie vilket motsvarar ett försäljningsbelopp om 1 850 mkr och ger en realisationsvinst om 890 mkr. I resultatet för de första nio månaderna ingår Skanskas kapitalandel av JMs resultat efter skatt om 174 mkr. Realisationsvinsten om 890 mkr kommer att redovisas under resultatposten "jämförelsestörande poster" i det fjärde kvartalet. För helåret 2000 kommer därmed resultateffekten avseende JM totalt uppgå till 1 064 mkr. Accept av offentligt bud på aktierna i Norrporten Skanska har accepterat det offentliga budet på aktierna i Norrporten. Avräkningen kommer att ske 1 november och motsvarar ett försäljningsbelopp om 296 mkr och en realisationsvinst om 112 mkr. UTSIKTER FÖR ÅR 2000 Årets resultat både i kärnrörelsen och efter finansiella poster blir väsentligt bättre än 1999. Stockholm, den 2 november 2000 Claes Björk Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Koncernens preliminära rapporteringstillfälle, avseende helåret 2000, är den 25 januari 2001. [REMOVED GRAPHICS][REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by BIT http://www.bit.se The following files are available for download: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/02/20001102BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/02/20001102BIT00490/bit0002.pdf

About Us

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordic region, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group has about 38,000 employees. Skanska's sales in 2018 totaled SEK 170 billion.

Subscribe