Kallelse till årsstämma i SpectrumOne AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i SpectrumOne AB (publ), org. nr 556526-6748 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 juni 2022 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 60, Stockholm.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 juni 2022 och dels senast den 7 juni 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till SpectrumOne AB, Att: Bolagsstämma, Kungsgatan 60, , 111 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@SpectrumOne.com  eller per post till SpectrumOne AB, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.SpectrumOne.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 2 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av VD, Johan Holmberg
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
   2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 12. Val av styrelse och revisorer
 13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 10 – 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Fullständigt förslag från valberedning kommer att meddelas senare.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier. Styrelsen skall med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 21  %.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar kommer från och med den 30 maj 2022 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm samt på bolagets hemsida www.SpectrumOne.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
SpectrumOne AB (publ)
Styrelsen

För mer information: 

Fredric Forsman
Styrelseordförande
 +46 73 978 78 44 
fredric@spectrumone.com 

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB (556072-2596) 
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se 
www.aktieinvest.se

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com

Subscribe