Kallelse till extra bolagsstämma i SpectrumOne AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i SpectrumOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 november 2020 klockan 11 på Kungsgatan 60, 1 tr. i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 27 oktober 2020, per post till adress SpectrumOne AB, Kungsgatan 60, 112 22 Stockholm, eller per e-post info@spectrumone.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 27 oktober 2020.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes- Tidningar och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.spectrumone.com. Aktieägare som önskar få kallelsen skickad per post kan begära detta hos bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Beslut om fastställande av arvode till styrelsen
 9. Beslut om val av ny styrelseledamot
 10. Beslut om emissionsbemyndigande
 11. Avslutande av stämman

Punkterna  7 – 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsearvode samt ny styrelseledamot

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”Aktieägarna”) föreslår att ny styrelseledamot väljs in vid sidan av befintliga styrelseledamöter för att stärka kompetensen inom affärsutveckling och strategiarbete samt nyttja dennes breda nätverk inom Bolagets affärsområden. I anledning av detta föreslår Aktieägarna följande:

 1. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas från tre styrelseledamöter till fyra styrelseledamöter.
 1. Förutsatt att stämman utser Anders Hugosson som ny styrelseledamot enligt punkten 9 föreslår valberedningen att arvode till Anders Hugosson ska utgå med 75 000 kronor, vilket motsvarar det arvode som övriga ordinarie styrelseledamöter erhåller.
 1. Valberedning föreslår att Anders Hugosson väljs som ny ledamot till SpectrumOne AB:s styrelse. Förslaget innebär att styrelsen därefter kommer bestå av Fredric Forsman, Erik Fagerlid, Hosni Teque-Omeirat och Anders Hugosson

Anders Hugosson (född 1963) har bl. a. varit VD på UC AB. Han har fler än 12 års erfarenhet från affärs- och kreditdatabranschen. Hugosson har gedigen erfarenhet från att bygga bolag och har en mycket god meritlista på förändringar och strategiska omorganisationer, bl. a. som Vice president på Cap Gemini. Idag är Hugosson tillförordnad VD för geodatabolaget Metria och styrelseordförande för MyNumbers AB. Anders Hugosson är civilingenjör från KTH.

Punkten 10 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att extra stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller med andra villkor. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till att motsvara en utspädning om totalt 20 procent av antalet aktier i bolaget. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Fullmaktsformulär samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.spectrumone från och med 21 oktober 2020 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i oktober 2020

SpectrumOne AB (publ)

Styrelsen

 

For further information contact:

Fredric Forsman
Chairman of the Board

+46 73 978 78 44 
fredric@spectrumone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
ca@mangold.se 
www.mangold.se

 

About SpectrumOne AB

SpectrumOne is a leading technology company delivering an advanced Data Management, Analytics & Communications platform suite. Offered in a SaaS online service shipping with rich market data from various professional providers, SpectrumOne provides a unique solution to many leading actors across industry segments in various countries. Enabling clients with fast and easy access to data insight and visualization coupled with powerful search, segmentation, and mapping features. SpectrumOne allows data to be quickly enabled and operationalized, driving activities from customer communication to data science supporting business analysis, strategy, and growth. All of which can be enabled the same day with immediate results. SpectrumOne´s headquarter is based in Stockholm, Sweden, responsible for Nordic sales and strategy, with additional sales and business development located in Oslo, Norway.  SpectrumOne is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. www.spectrumone.com

Subscribe