(SE) Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 2 juni 2021

Report this content

Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Erik Kinnman, Jane Buus Laursen och Kjell Olmarker samt att välja Ulf Björklund, Gudrun Anstren och Gunnar Fernström till nya styrelseledamöter. Ulf Björklund valdes som ny styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (2021 motsvarar det 190 400 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2021 motsvarar det 95 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. 

Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor. RSM Göteborg KB har meddelat att auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 520 000 kronor och högst 2 080 000 kronor" till "lägst 1 800 100 kronor och högst 7 200 400 kronor".

Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier" till "lägst 13 846 924 och högst 55 387 696 aktier".

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

 

For more information

Andreas Gerward, CEO Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

The information was provided, through the above contact person, for publication on 2 June 2021 at 1.30pm CEST.

About Stayble Therapeutics AB

Stayble is a clinical stage pharmaceutical company developing the injection treatment STA363 for disc-related low back pain. The treatment is aimed at patients whose back pain persists after physiotherapy and painkillers. The injection is given once and the effect is expected to remain throughout the entirety of the patient’s life and to require minimal rehabilitation. The Company’s focus is set upon the continued clinical development and is currently conducting a clinical phase 2b. Stayble’s vision is to develop STA363 as a new standard treatment for patients suffering from chronic disc-related low back pain.

Mangold Fondkommission AB is the Company’s Certified Adviser and can be reached at +46 (0)8 503 015 50 or e-mail ca@mangold.se