SE - Stayble Therapeutics AB offentliggör kvartalsrapport för Q3 2021

Report this content

Göteborg, 18 november 2021 – Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet (juli-september) 2021

Sammanfattning
Stayble Therapeutics AB redovisade rörelsekostnader om 3 049 (2 645) KSEK under perioden juli-september 2021.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september 2021)

  • Inga väsentliga händelser som har en inverkan på Stayble Therapeutics finansiella ställning har skett under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Stayble Therapeutics presenterar interimsdata från pågående fas 2b-studie samt meddelar att studieresultat först kan presenteras under 2023 på grund av långsammare patientrekrytering primärt i Ryssland till följd av skenande spridning och dödsfall orsakad av covid-19-pandemin i landet. Interimsdata visar på fortsatt etablerad säkerhet och tolerabilitet.

Perioden 1 januari – 30 september 2021

  • Rörelsens kostnader uppgick till 7 556 (14 083) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 555 (-14 011) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7 531 (-14 395) KSEK

Perioden 1 juli – 30 september 2021

  • Rörelsens kostnader uppgick till 3 049 (2 645) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 049 (-2 644) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3 016 (-2 657) KSEK

VD KOMMENTERAR
Framsteg i den kliniska fas 2b-studien

God säkerhet och tolerabilitet av STA363 i vår pågående fas 2b-studie konstaterades vid en analys av blindade data. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Den gynnsamma säkerhetsprofilen är således fortsatt etablerad vilket innebär minskad utvecklingsrisk i projektet och att studien kan fortsätta utan begränsningar. Vi har också sett hög grad av fullföljande hos patienter och liten variation i spridning av smärtdata mellan olika kliniker (baserat på vår egen statistiska analys).

Pandemin påverkar patientrekryteringen
Som vi tidigare kommunicerat ser vi att patientrekryteringen är påverkad av covid-19-pandemin och de strikta åtgärder som införts i studieländerna, primärt i Ryssland. I Ryssland, landet där vi har störst antal centra, är de facto smittnivån och dödstal, högre än någonsin och en omfattande lock-down genomförs för närvarande. Vi arbetar lösningsorienterat och allokerar resurser till de områden i Ryssland, Spanien och Nederländerna som har lägst smittspridning för att kunna hålla uppe en så hög rekryteringshastighet som möjligt. Dessvärre medför pandemin ändå att patientrekrytering tar längre tid än beräknat. Med beräknad rekryteringshastighet i åtanke bedömer vi att slutgiltiga studieresultat kan presenteras under 2023. Vi räknar med att vår nuvarande finansiering kommer att räcka fram till dess vi har resultat från studien.

Blickar framåt
Vi fortsätter med full kraft att utveckla STA363, ett injektionsläkemedel som fokuserar på de underliggande orsakerna till diskrelaterad kronisk ländryggssmärta. Vårt mål är att erbjuda ett behandlingsalternativ till de patienter som inte blir bättre med smärtstillande preparat eller sjukgymnastik, samt till de som inte kan eller vill genomgå ryggkirurgi.

Projektet har en stor marknadspotential då det idag inte finns några andra icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen ryggsmärta. STA363 har potential att kunna bli det första icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen ryggsmärta. Det finns ett stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling inriktade på smärtsymtom och rehabilitering, och de mer drastiska och dyra kirurgiska ingreppen. Det finns ett tydligt behov av behandling som kan sättas in tidigt och som är minimalt invasivt, ett behov som STA363 kan fylla.

Vi fortsätter att arbeta målinriktat med patientrekrytering för vår pågående fas 2b-studie. De positiva interimsresultaten ger oss ytterligare drivkraft i arbetet att ta fram behandlingsalternativ som kan hjälpa människor ur kronisk ryggsmärta.

Göteborg den 18 november 2021

Andreas Gerward, VD

For more information

Andreas Gerward, CEO Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

About Stayble Therapeutics AB

Stayble is a clinical stage pharmaceutical company developing the injection treatment STA363 for disc-related low back pain. The treatment is aimed at patients whose back pain persists after physiotherapy and painkillers. The injection is given once and the effect is expected to remain throughout the entirety of the patient’s life and to require minimal rehabilitation. The Company’s focus is set upon the continued clinical development and is currently conducting a clinical phase 2b. Stayble’s vision is to develop STA363 as a new standard treatment for patients suffering from chronic disc-related low back pain.

Mangold Fondkommission AB is the Company’s Certified Adviser and can be reached at +46 (0)8 503 015 50 or e-mail ca@mangold.se