Nordic Nanovector ASA: Resultat for første kvartal 2019

Report this content

 

Oslo, 23. mai 2019

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for første kvartal 2019. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Se ytterligere informasjon nedenfor.

- Parallelt med fremgangen i de kliniske utviklingsprogrammene med Betalutin®, inkludert PARADIGME-studien, setter vi også i gang andre nødvendige forberedelser til kommersialisering. Aktiviteter som produksjonsforberedelser er avgjørende for å sikre en at søknadsprosessen for myndighetsgodkjenning skjer effektivt og på riktig tidspunkt. Kapitalutvidelsen som nylig ble gjennomført er viktig for disse aktivitetene som vi forventer å intensivere når det nærmer seg rapportering av kliniske data fra PARADIGME-studien, sier administrerende direktør Eduardo Bravo i Nordic Nanovector.

Hovedtrekk i første kvartal 2019 

 • Et      bruttobeløp på omkring 225 millioner kroner (26,4 millioner amerikanske      dollar) er hentet inn gjennom en rettet emisjon og påfølgende      reparasjonsemisjon for å sikre produksjon og andre aktiviteter i forberedelsene      til kommersialiseringen av Betalutin®.
 • Den      målrettede 2b PARADIGME-studien for bruk av Betalutin® til behandling      av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og      tilbakefall eller manglende respons (per 22. mai 2019) er åpen for      pasientrekruttering ved 74 (av 80-85) klinikker i 23 land.
 • Jan      H. Egberts M.D. valgt til styreleder.
 • Dr      Mark Wright ansatt som produksjonsleder for å lede produksjonen av Betalutin®      for kliniske studier og fremtidig kommersialisering og CD37-rettede      kandidater som utledes fra selskapets utviklingsprogram.

Begivenheter etter første kvartal 2019 

 • Fase      1b av Archer-1 studien med Betalutin® i kombinasjon med      rituximab i andrelinjebehandling (2L) av pasienter med folikulært lymfom      (FL) er inntatt i andre kontrollgruppe.
 • Fase      1 LYMRIT 37-05 studien med Betalutin® i gjentakende diffust      storcellet B-celle lymfom (DLBCL), er nådd frem til den siste      pasientgruppen – foreløpig resultater fra doseeskaleringen er ventet i      andre halvår 2019.
 • Lovende      prekliniske resultater fra et FoU-samarbeid om målrettet CD37 alfaterapi      for B-celletumorer ble presentert på det 11. «International Symposium on      Targeted-Alpha-Therapy».
 • Fredrik Haavind ansatt som Head      of Legal and Compliance. Han har solid      kunnskap og erfaring fra norsk og internasjonal forretningsjus.

Finansielle hovedtrekk for første kvartal 2019 

(Beløp i parentes = samme periode i 2018 dersom annet ikke er oppgitt)

 • Omsetningen      var 0,0 (0,0 millioner kroner).
 • Totale      driftskostnader var 90,0 millioner kroner (82,3 millioner kroner).
 • Driftsunderskuddet      beløp seg til 91,6 millioner kroner (90,7 millioner kroner).
 • Kontantbeholdningen      ved utgangen av mars var 538,5 millioner kroner (440,1 millioner kroner      per 31 desember 2018).

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector har som mål å bli ledende innen målrettet behandling av hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet søker å nå målet ved å utvikle, produsere og kommersialisere innovative behandlinger for å imøtekomme store, udekkede medisinske behov og forbedre eksisterende kreftbehandlingen.

Betalutin® som er selskapets ledende produktkandidat, har en veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil for follikulært lymfom for pasienter med tilbakefall og manglende respons (R/R FL). Dette er basert på de lovende resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2. Den avgjørende fase 2b PARADIGME-studien, der Betalutin® gis bare en gang for tredjelinjebehandling av R/R FL-pasienter, pågår med mål om å rapportere kliniske data i første halvår 2020, fulgt av søknad om markedsføringsgodkjennelse i løpet av 2020.

Selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig frem til de kliniske dataene for PARADIGME-studien foreligger i første halvår 2020.

Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av Betalutin® i alle faser av FL og andre typer NHL alene og i kombinasjon med standard behandling. Selskapet vurderer også muligheter for andre CD37-målrettede radioimmunterapier og antistoff-konjungater i andre hematologiske kreftindikasjoner.

Selskapet har sterk tro på at Betalutin® kan bli et attraktivt og anvendelig behandlingsalternativ, som basert på grundige markedsundersøkelser har potensial til å bli en kommersiell suksess.

Presentasjon og webcast  

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30 på:

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Møterom: NYLAND

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investors & Media/Reports and Presentation/Interim Reports/2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Malene Brondberg

IR- og kommunikasjonsdirektør

tlf: +44 7561 431 762

e-post: ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ pasientbehandling for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utvikling av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

 

Tags: