Förödande konsekvenser av dikesrensning i skogen

Report this content

En ny studie från forskningsinstitutet IVL i samarbete med bland annat WWF visar att skogsbrukets dikesresning ger allvarliga konsekvenser på vattenmiljön. Slamtillförseln ökar och tjocka lager av slam täcker bottnen under lång tid. Läckaget av näringsämnen flerdubblas och kvicksilverhalterna blir extremt höga. Rapporten visar att upp till 96 procent av bottenlevande djur försvinner och återhämtningen är långsam.

– Dikesrensning är en miljöfråga med starka kopplingar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen och EUs vattendirektiv. WWF vill uppmärksamma frågan och uppmanar skogsbruket att ta till sig ny kunskap om de allvarliga och negativa effekterna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Idag finns det fler diken än naturliga vattendrag i skogslandskapet. Det visar hur vi i stor skala har förändrat vattenlandskapet. Sveriges skogar har dikats i stor utsträckning under 1900-talet för att öka fastigheters skogsareal. Idag har nydikning i stort sett upphört vilket är positivt – däremot rensas befintliga diken.

Skogsbruket ser dikesrensning som en åtgärd för att öka virkestillväxten och fortsätter att förespråka den – trots negativ miljöpåverkan och bristfällig kunskap om eventuella produktionshöjande effekter.

– Det måste till en mycket större försiktighet kring dikesrensning. Alternativa skogsbruksmetoder som hyggesfritt skogsbruk kan också i vissa fall vara en lösning för att undvika problematiken kring förhöjt grundvattenläge vid gallring och slutavverkning, säger Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare på WWF.

Istället för att systematiskt rensa befintliga diken bör man öka naturvårdspotentialen genom att proppa igen vissa diken. På så vis kan naturvärden på ett enkelt sätt återskapas till nytta för våtmarksarter, vilt och för ekosystemtjänster som till exempel vattenrening.

Rapporten Dikesrensningens effekter på vattenföring, vattenkemi och bottenfauna i skogsekosystem är ett resultat av ett 5-årigt projekt, DiVA-projektet (Dikesrensningens effekter på vattenekosystem), där biologiska effekter efter utförd dikesresning har studerats i två områden i Sverige – ett i Norrbottens län och ett i Jönköpings län. Världsnaturfonden WWF har medfinansierat studien tillsammans med Naturvårdsveket, Skogsstyrelsen, Sveaskog och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Länk till rapporten: www.wwf.se/dikesrensning

Läs mer om DiVa: http://www.diva.ivl.se/

Läs mer om WWF och skogsvatten: www.wwf.se/levandeskogsvatten

Övrig information: Dikesrensning sker när man med hjälp av en grävskopa eller liknande tar bort vegetation och slam i diket så att vattnet kan rinna fritt. Det är sedan länge känt att dikesresning har en negativ påverkan på miljön och nu finns även vetenskapliga belägg för det. Vattenkvalitén påverkas negativt genom att rensningen medför onaturligt höga halter av bland annat organiska ämnen, kvicksilver och näringsämnen. Slamtransporten ökar och täpper igen andningsorgan på organismer och förstör möjligheter till födosök och lekbottnar för fisk slammar igen. Miljön påverkas också negativt när våtmarksmiljöer försvinner och deras funktion som biologiskt vattenfilter och flödesdämpare försvinner.

För mer information, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
070-565 45 15
Sofi Alexanderson, handläggare skog och sötvatten, Världsnaturfonden WWF
Tel: 08-6247426, 073-6529709
sofi.alexanderson@wwf.se
Marie von Zeipel, pressansvarig Världsnaturfonden WWF
070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

Subscribe