FÖRÄNDRING I KUNGSLEDENS VALBEREDNING

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning, har utträtt som ledamot i Kungsleden ABs (publ) valberedning.

Länsförsäkringar Fondförvaltnings aktieinnehav i Kungsleden har minskat sedan årsstämman i Kungsleden valde Eva Gottfridsdotter-Nilsson till ledamot i valberedningen. Mot bakgrund av detta har Eva Gottfridsdotter-Nilsson ställt sin plats till förfogande för större aktieägare. Vid det konstituerande mötet med valberedningen i Kungsleden beslutades, i enlighet med valberedningens instruktion, att erbjuda Andra AP-fonden att delta i valberedningsarbetet för att dels återspegla ägandet i bolaget och dels för att upprätthålla kontinuitet. Ny ledamot i valberedningen är Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden. Till valberedningens ordförande utsågs Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag.

Kungsledens valberedning består nu av Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag (ordförande), Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden, Michael Green, nominerad av Handelsbanken Fonder samt styrelsens ordförande Charlotte Axelsson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, ordförande i valberedningen | +46 (0)70-633 85 90       

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl.11:00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.