Stora Enso går vidare - redo för fullskaliga ryska tullar på rundvirke

Investeringar i kombination med kapacitetsnedskärningar för att förbättra    
kostnadsstrukturen och säkerställa kritiska kundvolymer och tillgångar     

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2008-09-10 kl 06.00 GMT              

Planer på permanenta nedläggningar av tillgångar med dålig lönsamhet på totalt 
600 000 ton papper och kartong samt 170 000 kubikmeter sågade trävaror per år  
samt lokala produktivitetsförbättringar, oberoende av hot om ryska virkestullar.
Planer på betydlig minskning av den ryska virkesanskaffningsorganisationen,   
produktionsbegränsningar vid de fristående massabruken Sunila och Enocell samt 
investering vid Imatra massabruk kompletterar Stora Ensos planer inför scenariot
med fullskaliga ryska tullar på rundvirke.                   
Planerade investeringar om cirka 135 MEUR och förflyttning av volymer för att  
säkerställa lönsamma kundbaser och för att förbereda för högre ryska tullar på 
rundvirke.                                   
Totalt cirka 1 700 anställda påverkas av planer på permanenta          
kapacitetsminskningar och omstruktureringar, varav 600 personer i Tyskland, 550 
i Finland, 400 inom Wood Supply Russia och 150 i övriga länder.         
Nytt specialiserat samarbetsbolag för underhållsarbete i Finland - planer på att
flytta cirka                                  
1 450 anställda till det nya bolaget.                      
Avsättningar och nedskrivningar om totalt cirka 280 MEUR, varav cirka hälften  
har kassamässig effekt.                             
Beräknad årlig förbättring av rörelseresultatet på 140 MEUR genomfört till   
slutet av 2010.                                 
Framtida tillväxtmöjligheter på nya marknader, fiberbaserade förpackningar och 
utvalda papperskvaliteter samt konkurrenskraftig plantagebaserad massa som   
råmaterial.                                   


Jouko Karvinen, Stora Ensos CEO:                        

Två steg åt gången - plan på att stänga tillgångar med dålig lönsamhet och   
fullständig plan inför fullskaliga ryska virkestullar              
- I juli sade vi att vi ska tillkännage omstruktureringsplaner under årets   
tredje kvartal för att ta tag i de lönsamhetsproblem som inte beror på de ryska 
virkestullarna. Idag gör vi inte enbart detta utan kan även konstatera att vi är
förberedda för de väntade höjningarna av tullar på importerar rundvirke från  
Ryssland. Vi kommer att kunna driva vår verksamhet utan ryskt rundvirke under  
2009, och vi gör detta på ett sätt som ger oss och de finska skogsägarna tid att
få ännu högre inhemska volymer. Våra tidigare åtgärder tillsammans med dagens  
planer har förvandlat Stora Enso från att ha varit den största importören av  
ryskt virke till Finland till att vara redo för en effektiv verksamhet utan   
ryskt rundvirke om så behövs.                          

- Hade vi inte under de senaste 18 månaderna genomfört svåra men nödvändiga   
omstruktureringsåtgärder och framgångsrikt ökat den inhemska virkesanskaffningen
i Finland i ett tidigt skede skulle de nyheter som tillkännages idag inte endast
vara mycket svårare för våra anställda, utan även mycket mer drastiska för hela 
koncernen. Som tidigare aviserar vi dagens planer för att trygga framtiden för 
koncernen och majoriteten av dess anställda. Jag förstår att de planer vi    
offentliggör idag kommer att vara plågsamma för de anställda som påverkas. Jag 
vill försäkra dem att vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa dem att  
hitta en ny framtid. Jag hoppas att programmet som tillkännagavs hösten 2007 är 
ett bevis på vårt engagemang att göra detta.                  

Nya åtgärder                                  
- Vi fortsätter att proaktivt bygga upp koncernens framtid. Medan vi vidtagit de
nödvändiga åtgärderna för att klara oss igenom den här ”perfekta stormen” har  
det blivit ännu mer uppenbart var Stora Ensos framtida tillväxtmöjligheter   
finns. Vi förutser en mer koncentrerad koncern med färre produktlinjer. Vi ser 
även ett behov av en starkare tilllgångsbas på tillväxtmarknaderna. Vårt    
utgångsläge är starkt när det gäller fiberbaserade förpackningsmaterial och vi 
är övertygade om att fiberbaserade förpackningar med många användningsområden  
kommer att konkurrera framgångsrikt med plast och andra material som tillverkas 
av fossila bränslen. De här faktorerna leder till hållbara möjligheter till   
tillväxt och avkastning.                            

- En annan viktig faktor i en spännande framtid är konkurrenskraftig      
plantagebaserad massa som råmaterial för papper och kartong, baserad på en   
tillväxttakt på fibrer som är upp till tio gånger snabbare än i de traditionella
skogarna på det norra jordklotet. Som en tidig användare av plantagebaserad   
eukalyptusmassa har Stora Enso ett bra utgångsläge för att ta tillvara denna  
tillväxtmöjlighet, särskilt i Latinamerika och Kina.              

- Pappersverksamheten kommer också att förbli en del av Stora Enso, fast    
möjligtvis inte i samma utsträckning som idag. Vi kommer att fortsätta med att 
aktivt arbeta med konsolideringslösningar för att skapa starka verksamheter som 
kan generera varaktig avkastning både inom och utanför Stora Enso. Under tiden 
fortsätter vi att aktivt förbättra varje verksamhet och bruk, eftersom det   
enbart höjer vårt värde som en potentiell partner.               

- Vi ska bygga upp ett företag som kommer att komma ut ur den här stormen    
starkare än någonsin - och att lyckas i de verksamheter vi bedriver. Vi själva 
ska se till att det blir goda tider.                      

Consumer Board                                 

Nya åtgärder                                  
Consumer Board kommer att bibehålla och utveckla sin globala ledarposition genom
att ytterligare stärka konkurrenskraften i existerande produktionsenheter och  
genom att ta vara på tillväxtmöjligheter på de nya marknaderna. Syftet är att  
växa på huvudmarknaderna med hjälp av existerande lönsamma kundsegment och   
marknadsandelar. Consumer Board kommer starkt att marknadsföra         
förpackningskoncept som är baserade på förnybar träfiber. Planen är att     
investera i enheter som är välmående och starka genom              
produktivitetsförbättringar, rationalisering och specialisering av brukens   
verksamheter.                                  

Kapacitetsnedläggningar för förbättrad kostnadseffektivitet           
Stora Enso planerar att permanent stänga kartongmaskinen med en årlig      
produktionskapacitet på 190 000 ton falskartong vid Baienfurt Bruk i Tyskland  
vid slutet av 2008, avhängigt av lokala förhandlingar. Maskinen är planerad att 
stängas på grund av kontinuerliga lönsamhetsproblem orsakade av överkapacitet av
falskartong i Europa, en stark euro samt kostnadsökningar, särskilt för virke  
och energi. Planen är att fortsätta tillhandahålla service åt brukets kunder  
från koncernens övriga kartongbruk i Finland och Sverige. Arkningsanläggningen 
vid Baienfurt ska fortsätta med sin produktion för att kunna ge utmärkt service 
åt kunder även framöver.                            

Stora Enso planerar att avhängigt av lokala förhandlingar stänga kartongmaskin 
(KM) 1 med en årskapacitet på 170 000 ton bägarkartong och vätskekartong (LPD) 
vid Imatra Bruk i Finland permanent till slutet av 2009. Maskinen är inte lönsam
på grund av en stark euro och höga virkeskostnader. Stora Enso planerar även att
permanent stänga två polymerbeläggningsmaskiner till följd av minskat behov av 
polymerbeläggning (PE2 vid Imatra och PE4 vid Karhula). I planen ingår även en 
generell effektivisering av verksamheten vid Imatra Bruk.            

Investeringar i lönsamma kundsegment och för minskat beroende av ryskt rundvirke
Parallellt planerar Stora Enso att under det närmaste två åren investera cirka 
135 MEUR i utvecklingen av koncernens verksamheter vid bruken i Imatra, Fors och
Ingerois. Vid Imatra kommer investeringar i massabruket minska kostnader och  
beroendet av ryskt rundvirke. Årskapaciteten för KM4 ska ökas för att förbättra 
produktkvaliteten och för att ge service åt BM1:s nuvarande kunder. Stora Enso 
ska även investera i förbättrad effektivitet och kvalitet på de återstående   
bestrykningslinjerna och i byggandet av en ny arkningslinje vid Imatra. Vid Fors
och Ingerois förbättras kartongmaskinernas kvalitet, kapacitet och produktivitet
samtidigt som arkningskapaciteten utökas.                    
                                        
Planerade permanenta nedläggningar av övriga tillgångar för förbättrad     
kostnadseffektivitet                              
Stora Enso planerar att permanent stänga pappersmaskin (PM) 3 med en årlig   
kapacitet på 140 000 ton bestruket journalpapper vid Kabel Bruk i Tyskland till 
slutet av 2008 på grund av lönsamhetsproblem förorsakade av överkapacitet i   
Europa samt ökade kostnader för virke och energi.                

Stora Enso planerar att till slutet av 2008 permanent stänga Corensos      
hylskartongmaskin med en årskapacitet på 100 000 ton vid Varkaus Bruk i Finland,
inom affärsområdet Industrial Packaging, på grund av långvariga         
lönsamhetsproblem. Även vid Varkaus planeras åtgärder för att förbättra     
lönsamheten genom en effektivisering av produktionen av fin- och tidningspapper.

Stora Enso planerar att till slutet av 2008 permanent lägga ned sågverket i   
Paikuse i Estland med en årskapacitet på 170 000 kubikmeter på grund av     
lönsamhetsproblem förorsakade av överkapacitet och stigande virkespriser.    

Planerade permanenta kapacitetsminskningar:                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Maskin         | Produkter           | Årskapacitet   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartongmaskin vid    | Falskartong          | 190 000 ton    |
| Baienfurt i Tyskland  |                |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BM1 vid Imatra i    | Bägarkartong och vätskekartong | 170 000 ton    |
| Finland         | (LPB)             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| PM3 vid Kabel i     | Bestruket journalpapper    | 140 000 ton    |
| Tyskland        |                |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hylskartongmaskin,   | Hylskartong          | 100 000 ton    |
| Corenso         |                |          |
| vid Varkaus i      |                |          |
| Finland         |                |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paikuse sågverk i    | Sågade träprodukter      | 170 000      |
| Estland         |                | kubikmeter    |
--------------------------------------------------------------------------------


Ytterligare effektivisering av produktionen, underhållet och administrationen  
planeras vid Veitsiluoto Bruk i Finland, Maxau Bruk i Tyskland och Hylte Bruk i 
Sverige och innebär en minskning av antalet anställda.             

Stora Enso är nu redo för den fullskaliga höjningen av ryska tullar på rundvirke
I ett gott samarbete med medägaren Myllykoski kommer Stora Enso att begränsa  
massaproduktionen vid Sunila samt vid Stora Ensos Enocell Bruk om behövligt när 
de fullskaliga ryska virkestullarna träder i kraft, baserad på tillgängligheten 
på virke till låg kostnad. Stora Enso planerar även produktionsbegränsningar vid
sina sågverk för att anpassa sig till de fullskaliga ryska virkestullarna.   

De planer på produktionsbegränsningar som nämns ovan kommer att, tillsammans med
de permanenta nedläggningarna av bruken i Kemijärvi, Summa och Norrsundet,   
förstärkningen av den finska virkesanskaffningsorganisationen i början av 2007 
samt investeringarna vid Imatra Bruk för att minska beroendet av kortfibermassa,
möjliggöra för Stora Enso ett oberoende av rysk rundvirkesexport år 2009. Planen
tillåter dessutom Stora Enso och de finska skogsägarna att ha ökad tillgång på 
inhemskt virke och gör också möjligt effektiv anpassning till en eventuell   
kompromiss i fråga om virkestullarna, eller även ett upphävande av dem.     

Stora Enso planerar att avsevärt minska sin Wood Supply Russia-organisation så 
att den anpassas till den nuvarande och framtida nivån i virkesanskaffning i  
Ryssland.                                    

Samarbetsbolag med ABB för underhållsservice för sex Stora Enso-bruk i Finland 
För att förbättra produktiviteten och för att minska kostnaderna har Stora Enso 
och ABB undertecknat en avsiktsförklaring för att etablera ett samarbetsbolag  
för underhållsservice vid koncernens Veitsiluoto, Uleåborg, Varkaus, Imatra,  
Enocell och Heinola bruk i Finland. Stora Enso kommer att äga 51 % och ABB 49 % 
av aktierna i det samägda bolaget. Det är tänkt att cirka 1 450 Stora      
Enso-anställda ska flyttas över till det nya bolaget som ska drivas i ABB:s regi
och beräknas vara verksamt i början av 2009.                  
                                        
Kotka Bruk förblir en del av koncernen                     
I oktober 2007 tillkännagav Stora Enso sin avsikt att sälja sina bruk i Kotka i 
Finland. Förhandlingar för att avyttra bruken har nu avbrutits, främst beroende 
på turbulensen på finansmarknaden. Det fanns intresserade köpare, men ingen   
tillfredsställande uppgörelse ernåddes.                     

Som tidigare meddelats planerar Stora Enso att utkontraktera underhållet vid  
Kotka till Empower och att flytta över 90 Stora Enso-anställda till det     
företaget. Övriga produktivitetsförbättringsåtgärder för att öka brukets    
konkurrenskraft och för att upprätthålla servicen till kunder fortsätter.    

Stora Enso planerar att rationalisera sin administration i överensstämmelse med 
mer fokuserad verksamhet                            
Stora Enso har fokuserat sin affärsportfölj under nästan ett år och kommer att 
fortsätta att göra det. Koncernen planerar även att minska administrationenen så
att den bättre överensstämmer med de mer fokuserade affärsbehoven. En      
utvärdering av de administrativa funktionerna på organisationens alla nivåer  
pågår redan för att fastställa vilka funktioner som behövs för att stödja    
verksamheten. Resultatet av utvärderingen kommer att vara klart till slutet av 
2008.                                      

Stora Ensos personalansvar                           
Stora Enso gör sitt yttersta för att hjälpa den berörda personalen att hitta nya
arbetstillfällen så snart som möjligt. Eventuella lediga tjänster vid andra   
Stora Enso-enheter erbjuds till dem som berörs. Stora Enso kommer även att   
aktivt arbeta med myndigheter för att hitta nya arbetstillfällen och möjligheter
till omskolning utanför koncernen för avskedade personer. Stöd kommer att ges  
till dem som måste flytta till en annan ort.                  

Lösningar har hittats för cirka 800 av de anställda som påverkades av det    
omstruktureringsprogram som aviserades i oktober i fjol.            

Beräknade finansiella effekter av planerade nedläggningar och          
personalnedskärningar på Stora Enso-koncernen (exklusive minskningen av     
administrativ personal)                             
Koncernen beräknar att cirka 280 MEUR i avsättningar och nedskrivningar av   
anläggningstillgångar som engångsposter bokförs i resultatet för tredje     
kvartalet 2008, av vilket cirka hälften kommer att vara kassapåverkande under  
omstruktureringsperioden.                            


--------------------------------------------------------------------------------
| Segment         | Finansiell effekt av nedskrivningar av      |
|             | anläggningstillgångar och avsättningar Q3/2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint and Book Paper | 7 MEUR                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper      | 40 MEUR                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper        | 3 MEUR                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board      | 180 MEUR                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial Packaging   | 15 MEUR                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products      | 8 MEUR                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga (Wood Supply)   | 27 MEUR                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Minskning av extern försäljning         | 440 MEUR         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskning av sysselsatt kapital         | 200 MEUR         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årlig förbättring av rörelseresultat       | 140 MEUR         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Beräknad personalminskning, totalt,       | 1 700           |
| exklusive                    |              |
| administrativ personal              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personal som flyttas över till det nya      | 1 450           |
| samriskbolaget för underhållsarbete       |              |
--------------------------------------------------------------------------------

När effekten av de ovannämnda åtgärderna har realiserats fullt ut till slutet av
2010 kommer den beräknade årliga förbättringen av rörelseresultatet att uppgå  
till cirka 140 MEUR.                              

För ytterligare information, v g kontakta:                   
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410                    
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO och CFO, tel +358 2046 21450            
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197        
Keith B. Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788659         
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations och Financial Communications, tel 
+358 2046 21242                                 

PRESSKONFERENS I HELSINGFORS                          
CEO Jouko Karvinen leder en presskonferens i Helsingfors angående        
förbättringsplanerna och koncernens framtid. Konferensen hålls på finska och  
kommer inte att sändas på webben.                        

Tid: 	11.00 finsk tid                              
Plats: 	Marina Congress Center                         
Adress:	Skatuddskajen 6, Helsingfors                      
Värd:	Jouko Karvinen, CEO                            

Lokala presskonferenser hålls vid Imatra och Varkaus i Finland kl 10.15 EET samt
kl 13:00 CET vid Baienfurt och kl 13:30 CET vid Kabel i Tyskland.        

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER                         
CEO Jouko Karvinen och Deputy CEO & CFO Hannu Ryöppönen leder en kombinerad   
telefonkonferens och webbsändning idag kl 16.00 finsk tid (15.00 CET, 14.00   
brittisk tid, 09.00 US EST).                          

Om ni önskar att delta, v g ring (ange lösenordet "Stora Enso"):        
+44 (0)20 8609 1270 Kontinentaleuropa och Storbritannien            
+46 (0)8 5059 6306 Sverige 
0800 913 153 Finland                             
+1 (703) 621 9128 	USA                             

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.   

Ytterligare information om telefonnummer för uppspelning finns på:       
www.storaenso.com/investors                           

En karta över de påverkade enheterna finns tillgänglig             
på:                                       
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=080910            
Kopiera och klistra in länken i er webbläsare.                 

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


p.p. 	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Prenumerera