Communiqué from Annual General Meeting in BoMill AB

Report this content

Idag, den 6 maj 2021, hölls årsstämma i BoMill AB (publ), 556556–4332. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Today, May 6, 2021, the Annual General Meeting of BoMill AB (publ), 556556-4332, was held. Below is a summary of the decisions made. All decisions were made by the required majority.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 7b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

The Annual General Meeting decided to dispose of the company's results according to the Board's proposal in the annual report. The Annual General Meeting also decided that no dividend should be paid for the financial year 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8) / Determination of the number of Board members, deputies, auditors and deputy auditors (paragraph 8)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Stämman beslutade att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

The Annual General Meeting decided that the Board of Directors will consist of six ordinary board members and one deputy board member. The Annual General Meeting also decided that one auditor and no deputy auditor should be appointed.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9) / Determination of remunerations for the Board and the auditor (paragraph 9)

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Thomas Carlström och Magnus René. För arbete utöver ordinarie arbetsinsats i styrelsen, kan ledamöter fakturera upp till 7 000 kr per dag efter godkännande av styrelsen. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The Annual General Meeting decided that the board remuneration will amount to 150 000 SEK for the Chairman of the board, and 75 000 SEK each for the board members Thomas Carlström and Magnus René. For work outside the ordinary board work, board members may invoice 7 000 SEK per day with the approval of the Board. The Annual General Meeting decided that the auditors' fee should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val av styrelse och revisor (punkt 10) / Election of Board members and auditor (paragraph 10)

Stämman beslutade att Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist och Julie Peyrache omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Magnus René nyväljs som styrelseledamot samt att Arthur Hedlund omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Lars Persson.

Magnus René är född 1962 och har civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har bl.a.varit VD för Arcam AB mellan 2001-2018 och är f.n. VD för Ovzon AB. Magnus är styrelseledamot i SLM Solutions GmbH och Inkbit Inc samt ledamot i ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stämman beslutade att utse Magnus René som ny styrelseledamot vilket ämnar tillföra relevant kompetens och internationell erfarenhet till BoMill AB (publ).

Stämman beslutade att styrelsen kommer att bestå av Lars Persson (ordförande), Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist, Julie Peyrache och Magnus René. Vidare har stämman beslutat att nyvälja PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har utsett med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarige auktoriserade revisor.

The Annual General Meeting decided that Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist and Julie Peyrache are re-elected as ordinary board members, that Magnus René are newly elected as a board member and that Arthur Hedlund is re-elected as deputy board member. The Annual General Meeting decided to re-elect Lars Persson as Chairman of the Board.

Magnus René is born in 1962 and has a master's degree in Electrical Engineering from Chalmers University of Technology. He has been the CEO of Arcam AB between 2001-2018 and is currently the CEO of Ovzon AB, . Magnus is currently a board member of SLM Solutions GmbH  and Inkbit Inc and a member of the Academy of Engineering Sciences (IVA). The Annual General Meeting decided to appoint Magnus René as a new board member to add relevant competence and international experience to BoMill AB (publ).

The Annual General Meeting decided that the Board of Directors will consist of Lars Persson (chairman), Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist, Julie Peyrache and Magnus René. Furthermore, The Annual General Meeting decided that PricewaterhouseCoopers i Sverige AB are elected as the company’s auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.  PricewaterhouseCoopers i Sverige AB has appointed authorized auditor Cecilia Andrén Dorselius, to be principal auditor.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 11) / Resolvement to amend the Articles of Association (paragraph 11)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

The Annual General Meeting decided to amend the articles of association according to below:

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
§ 4 Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 125 000 kronor och till högst 16 500 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 4,125,000 and not more than SEK 16,500,000. § 4 Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 6,250,000 and not more than SEK 25,000,000.
§ 5 Antalet aktier / Number of sharesAntalet aktier ska uppgå till lägst 4 125 000 och till högst 16 500 000.The number of shares shall be not less than 4,125,000 and not more than 16,500,000. § 5 Antalet aktier / Number of sharesAntalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000.The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se särskild bilaga.

For a complete proposal for the amended articles of association, see specific appendix.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 12) / Resolvement to authorize the Board to decide on share issues (paragraph 12)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

The Annual General Meeting decided to authorize the Board, to during the time until the next Annual General Meeting, be able to resolve on new share issues corresponding to an increase in the share capital of a maximum of thirty (30) percent based on the total share capital in the company at the time of the 2021 Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The authorization may be used on one or more occasions and the board shall have the right to decide on the detailed issue conditions on each individual occasion.

To ensure that the current shareholders of the company shall not be disfavored in relation to the outside investors that may subscribe for new shares in the company, the Board finds it appropriate that a share issue with deviation from the shareholders’ preferential rights, is made with at a market subscription price decided by the Board, subject to market-based issue discount, if applicable. Payment shall, in addition to cash payment, be able to be made with a non-cash property or through set-off, or otherwise with terms.

Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete (punkt 13) / Resolvement for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work (paragraph 13)

Stämman beslutade att anta följande principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt följande instruktioner för valberedningens arbete:

The Annual General Meeting decided to adopt the following principles for the appointment of the Nomination Committee prior to the next Annual General Meeting and the following instructions for the Nomination Committee's work:

 

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

The Nomination Committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in terms of votes as of September 30 each year. The term of office of the nomination committee thus appointed shall run until a new nomination committee has taken office.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

The Chairman of the Board shall, as soon as possible after the registered ownership of the company as of 30 September each year is known, contact the three largest shareholders in terms of votes and ask them to appoint one member each to the Nomination Committee.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman varje år.

If a shareholder refrains from appointing a representative or does not appoint a representative within one week after having been asked, the following shareholders in voting size shall then be given the opportunity to appoint a representative until a total of three owner representatives have been appointed. The Chairman of the Board convenes the Nomination Committee for a first meeting, at which the Nomination Committee elects a Chairman from among its members. The names of the members of the Nomination Committee shall be published by the company no later than six months before the Annual General Meeting each year.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram tills att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.

If a member of the Nomination Committee appointed by shareholders, before its work is completed, resigns or ceases to represent the shareholder who nominated the member, the member shall be replaced by another person nominated by said shareholder. If a representative leaves his or her post, the Nomination Committee will continue with two members and the member representing the largest shareholder in such a case will have a casting vote until the shareholder who nominated the member has appointed a replacement.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

The Nomination Committee shall have the right, within a budget approved by the Board, to charge the company with costs for, e.g., recruitment consultants and other consultants that are required for the Nomination Committee to be able to fulfil its assignment and may also co-opt members to the Nomination Committee if deemed appropriate; co-opted member shall not, however, have the right to vote in the nomination committee. The Chairman of the Board shall have the right to attend, but not have the right to vote in the Nomination Committee. 

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till: 

 • val av ordförande vid stämman 
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott 
 • val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
 • nya principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall) 
 

The Nomination Committee shall prepare and submit proposals to General Meetings where election issues are to be dealt with:

 • election of a chairman at the meeting,

 • election of the chairman and other members of the board,
 • Board remuneration divided between the Chairman and other members and remuneration to members of the Board’s eventual committees,
 • election of an auditor, any eventual deputy auditor and remuneration to them.
 • new principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee´s work (if applicable).

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 14) / Resolvement of directed issue of warrants (paragraph 14)

Stämman beslutade om en riktad emission av 200 000 teckningsoptioner, varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget för verkställande direktören, ledande befattningshavare samt övriga medarbetare enligt följande. 

The Annual General Meeting decided on a directed issue of 200,000 warrants, whereupon the company’s share capital may be increased by maximum SEK 200,000. The warrants shall entitle rights for the managing director, other executives, and other employees to subscribe for new shares in the company according to the following. 

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, verkställande direktören som berättigas teckning av 75 000 teckningsoptioner, ledande befattningshavare som berättigas teckning av 80 000 teckningsoptioner samt övriga medarbetare som berättigas teckning av 45 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka medarbetares intresse och incitament för bolagets verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen anser det därför vara till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att emittera teckningsoptioner till parterna angiva ovan.
  The right to subscribe for the warrants shall accrue, with exemption from the shareholders’ pre-emption rights, to the Managing Director for 75,000 warrants, to other executives for 80 000 warrants and other employees for 45,000 warrants. The reason for the exemption from the shareholders’ pre-emption rights is to strengthen the employees of the company’s interest and incentive for the company’s business and financial growth. The board of directors therefore considers the directed issue of warrants to be in favour for the company as well as for the shareholders.  

 1. Teckningsoptionerna utges på marknadsmässiga villkor mot ett vederlag utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, baserat på den volymviktade genomsnittskursen under tio efterföljande börsdagar under perioden från den 2 augusti 2021 till och med den 13 augusti 2021.

The warrants will be issued against payment where the subscription price shall be established on the basis of a market value for the warrants using the Black &-Scholes formula, based on the volume-weighted average price during the ten subsequent trading days in the period August 2, 2021 until and on August 13, 2021.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 16 augusti 2021.  Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas med kontanta medel senast den 19 augusti 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
  Subscription for the warrants shall be made on a subscription not later than August 16, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. Payment for the warrants shall be made in cash not later than August 19, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the payment deadline.

 1. Teckningsoptionsinnehavaren ska äga rätt att från och med den 16 augusti 2024 till och med den 26 augusti 2024, eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i BoMill till en teckningskurs motsvarande 300% av det volymviktade marknadsvärdet av aktien de tio handelsdagarna mellan den 2 och den 13 augusti 2021 i enlighet med Black & Sholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till BoMill AB senast den 26 augusti 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

The holder of the warrant shall have the right to, from and including August 16, 2024 to and including August 26, 2024, or up to and including the previous day that follows from the complete terms and conditions of the warrants subscribe for one (1) new share in BoMill for each warrant, to a subscription price corresponding to 300 % of the volume weighted market value of the share the ten trading days from and including August 2, 2021, to and including August 13, 2021, in accordance with the Black & Scholes formula. Subscription for shares shall be made through payment in cash to BoMill not later than on August 26, 2024, which is more than three years after the decision of the shareholders’ meeting. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

Malmö i maj 2021

Malmö in May 2021

BoMill AB (publ)

STYRELSEN

THE BOARD

For more information about BoMill, please contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 (0) 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

 

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 70 755 95 51

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and is marketing a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to several reputable companies in the grain industry. For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.