Freetrailer Group A/S melder referart fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 56,60% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.899.378,25, der er fordelt på 9.199.171 aktier a kr. 0,75.

Hovedparten af bestyrelsens medlemmer i Freetrailer Group A/S var til stede på den ordinære generalforsamling. Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S havde meldt afbud pga. sygdom.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Selskabets CFO Philip Filipsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2018/2019, der blev fremlagt ti godkendelse.

Selskabets årsrapport for 2018/2019 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller drækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter pa den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer havde alle med undtagelse af Niels Frederiksen meddelt, at de var villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra fem (5) medlemmer til fire (4) medlemmer.

Generalforsamlingen traf enstemmigt og med samtlige stemmer beslutning om, at der skulle vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der givet oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at genopstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Mikael Bartroff blev enstemmigt og med samtlige stemmer valgt som formand for bestyrelsen

Ad 6: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.
Da der ikke forelå yderligere, hævedes generalforsamlingen kl. 18.45.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

Abonner

Dokumenter og links