Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Report this content

Tisdagen den 2 oktober 2019 kl 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för  Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 56,60 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor.  

Majoriteten av styrelseledamöterna i Freetrailer Group A/S var närvarande vid den ordinarie bolagsstämman. Den verkställande direktören för Freetrailer Group A/S hade lämnat återbud pga. sjukdom.  

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:  

  1. Val av talman  
  2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året  
  3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande  
  4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper  
  5. Val av styrelse 
  6. Val av revisor 
  7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna  

Punkt 1: Val av talman  

Som talman valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.  

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året  

Bolagets CFO Philip Filipsen avlade på styrelsens vägnar bolagets verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.  

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.  

Punkt 3: Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande  

Bolagets CFO Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsrapport för 2018/2019, vilken framlades för godkännande.  

Bolagets årsredovisning för 2018/2019 godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 4: Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt den godkända redovisningen  

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 5: Val av styrelse  

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid den ordinarie bolagsstämman.  

Styrelsens medlemmar hade alla, med undantag av Niels Frederiksen, meddelat att de var villiga att stödja omval. Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att antalet styrelseledamöter skulle minskas från fem (5) ledamöter till fyra (4) ledamöter.  

Bolagsstämman beslutade enhälligt och med alla röster att fyra styrelseledamöter skulle väljas.  

Före valet av styrelseledamöter gavs information om de utnämnda personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag.
 

Samtliga styrelseledamöter som hade valt att ställa upp för omval, omvaldes enhälligt och med alla röster.  

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande  

Punkt 6: Val av revisor  

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget framlades.  

Kreston CM Statligt auktoriserat revisionsinstitut omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster.  

Punkt 7: Övrigt 

Det förekom inget att diskutera under övrigt.
Eftersom det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 18.45.
 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Prenumerera

Dokument & länkar