Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ)

Report this content
Læse original

Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). 

Tid: Torsdag den 26. april 2018 kl. 14.00 

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige 

Ret til at deltage og tilmelding 

Aktionærer 

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog fredag den 20. april 2018. 

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn for at opnå ret til at deltage i generalforsamlingen. En sådan omregistrering skal være noteret hos Euroclear Sweden AB fredag den 20. april 2018. Dette betyder, at aktionæren skal underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid. 

Øvrigt 

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen er åben for offentligheden efter tilmelding.  

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. torsdag den 19. april 2018. Medbring venligst legitimation. 

Ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer. 

Forslag til dagsorden

1.     Åbning af generalforsamlingen 

2.     Valg af dirigent 

3.     Oprettelse og godkendelse af stemmeliste 

4.     Valg af en eller to justeringspersoner 

5.     Godkendelse af dagsordenen 

6.     Beslutning om ret til deltagelse af udenforstående 

7.     Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

8.     Fremlægning af  

        a)  årsrapporten og revisionsberetningen, 

        b)  bæredygtighedsrapporten og  

        c)   koncernregnskabet og koncernrevisionsberetningen  

9.     Redegørelse for det forløbne års arbejde 

        a)  bestyrelsesformandens beretning, 

        b)  den administrerende direktørs beretning, 

        c)   redegørelse fra selskabets revisor 

10.   Beslutning om  

        a)  godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen 

        b)  dispositioner vedr. selskabets resultat i henhold til den godkendte balance, og 

        c)   decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør 

11.   Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere 

        a)  mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber, 

        b)  bestyrelsens rapportering af, om tidligere retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere i PostNord AB inkl. datterselskaber er blevet fulgt og årsagen til eventuelle afvigelser, samt 

        c)   fremlægning af revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) (2005:551)  

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere 

13.   Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand 

14.   Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer 

15.   Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer  

16.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand 

17.   Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om honorar til revisor og revisor 

18.   Beslutning om honorar til revisor 

19.   Beslutning om antal revisorer  

20.   Valg af revisorer 

21.   Afslutning af generalforsamlingen 

Beslutningsforslag  

2.     Valg af dirigent 

Aktionærerne foreslår advokat Klaes Edhall som dirigent på generalforsamlingen. 

10b). Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance  

Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udlodning for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte resultat, i alt SEK 3.623.073.736, overføres til næste år. 

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere  

Generalforsamlingen besluttede den 27. april 2017 at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen 2018 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til hovedsagelig uændrede retningslinjer for løn og andre vederlag til ledende medarbejdere.Forslagets indhold i hovedtræk: 

  • Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i den svenske regerings "Retningslinjer for ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere i statsejede selskaber" besluttede den 22. december 2016. 
  • Det samlede vederlag til ledende medarbejdere være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal      redegøre for over for bestyrelsen. 
  • For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord-koncernen, som er ansatte i Sverige, tegnes individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, idet udgiften hertil maks. må udgøre 30 pct. af den faste månedsløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift. 
  • Pensionsalderen for medarbejdere er i Sverige 65 år. For ledende medarbejdere, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, anvendes det norske selskabs overenskomstmæssige pensionsordning, og pensionsalderen er 65 år. For ledende medarbejdere, der er ansat i Danmark, indgår pension svarende til 10 pct. af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen følger dansk lovgivning. 
  • Fratrædelsesgodtgørelse betales højst indtil den aftalte pensionsalder og aldrig længere end til det fyldte 65. år. 

13.  Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand m.m. 

Honorarer

Aktionærernes forslag til vederlag til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside inden generalforsamlingen.

Aktionærernes forslag til vederlag til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside inden generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand 

Aktionærernes forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside inden generalforsamlingen.

17.   Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om honorar til revisor og revisor 

Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning. 

Det registrerede revisionsselskab KPMG AB foreslås i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2019. 

Øvrige oplysninger 

Regnskabsdokumenter, den uafhængige revisors erklæringer og revisionsberetning i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) vil være tilgængelige hos selskabet fra og med 5. april 2018. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Trykt årsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen. Denne indkaldelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Fuldstændigt beslutningsforslag vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside inden generalforsamlingen. 

_______________ 

Solna, marts 2018 

PostNord AB (publ) 

BESTYRELSEN 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Abonner

Dokumenter og links