Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

Report this content
Läs original

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl. 14.00

Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 april 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten efter anmälan.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@postnord.com och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga torsdagen den 19 april 2018. Vänligen tag med legitimationshandling.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 524 905 971 stamaktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.

Förslag till dagordning

1.     Öppnande av stämman

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justerare

5.     Godkännande av dagordningen

6.     Beslut om närvarorätt för utomstående

7.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8.     Framläggande av

        a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen,

        b)  hållbarhetsredovisningen, och

        c)   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.     Redogörelse för det gångna årets arbete

        a)  anförande av styrelsens ordförande,

        b)  anförande av verkställande direktören, och

        c)   anförande av bolagets revisor

10.   Beslut om

        a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

        b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

        c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

11.   Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

        a)  muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i PostNord AB med dotterföretag,

        b)  styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i PostNord AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt

        c)   framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

12.   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

13.   Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

14.   Beslut om arvoden till styrelseledamöter och kommittéledamöter

15.   Beslut om antal styrelseledamöter

16.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

17.   Redogörelse för styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor

18.   Beslut om revisorsarvode

19.   Beslut om antal revisorer

20.   Val av revisorer

21.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2.          Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår advokat Klaes Edhall som ordförande vid stämman.

10b).     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 623 073 736 kronor, överförs till ny räkning.

12.        Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 27 april 2017 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till i sak oförändrade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Förslagets huvudsakliga innehåll:

  • Riktlinjerna ska utgå från svenska regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 22 december 2016.
  • Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Detta skall vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda, vilket den verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsen.
  • För koncernchefen och andra ledande befattningshavare i PostNord-koncernen, som är anställda i Sverige, tecknas individuella premiebestämda pensionsavtal där avgiften uppgår till högst 30 procent av den fasta månadslönen. Erforderliga försäkringar tecknas inom ramen för denna avgift.
  • Pensionsåldern för anställda i Sverige är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda enligt norsk arbetsrätt tillämpas norska bolagets kollektivavtalade pensionsordning och pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i Danmark ingår pension motsvarande 10 % i avtalad månadslön. Pensionsålder är i enlighet med dansk lagstiftning.
  • Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

13.        Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande mm

Arvoden

Aktieägarnas förslag avseende arvoden till styrelse- och kommittéledamöter kommer att publiceras på bolagets webbplats före stämman.

Aktieägarnas förslag avseende arvoden till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten kommer att publiceras på bolagets webbplats före stämman.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarnas förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att publiceras på bolagets webbplats före stämman.

17.   Redogörelse för styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor 

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor föreslås i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2019.

Övrig information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 5 april 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.postnord.com. Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats före stämman.

_______________

Solna i mars 2018

PostNord AB (publ)

STYRELSEN

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Dokument & länkar