Duodecimin kevään 2016 uutuuskirjoissa mm. itsehoito-oppaita ja oppikirjoja mielenterveydestä

Kustannus Oy Duodecimin kevään 2016 uutuuskirjojen joukosta löytyy muun muassa itsehoito-oppaat työuupumuksen, pakko-oireiden ja bulimian hoitoon. Lisäksi uutuuskirjalistalla on oppikirjoja lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöihin, kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiaan, kuntoutumiseen, lääketieteelliseen genetiikkaan sekä lastenkardiologiaan liittyen. Myös lapsivuodeaikaa sekä jalkaterveyttä käsitellään omissa teoksissaan. 

– Kustantamomme kirjatuotannon kivijalkana ovat perinteisesti terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatut oppi- ja käsikirjat. Tämän ohella panostamme yhä enemmän myös suurelle yleisölle suunnattuihin teoksiin, jotka edistävät elämän hallintaa ja henkistä hyvinvointia. Omien voimavarojen vahvistaminen auttaa terveyden ylläpitämisessä ja antaa sairauden kohdatessa uusia selviytymiskeinoja, sanoo Kustannus Oy Duodecimin yleisten tietokirjojen päätoimittaja Martti Teikari.

Työelämän kiire työuupumuksen taustalla
Työelämässä on kiire lisääntynyt ja työuria pitäisi pidentää. Työuupumus on melko yleinen ilmiö nykypäivänä, ja työuupumuksen taustatekijöinä ovat usein sekä työhön että yksilöön liittyvät tekijät. Psykologi Heli Nurmen kirjoittama teos Työuupumuksen itsehoito auttaa nimensä mukaisesti lukijaa käsittelemään työuupumusta ja ehkäisemään sitä tarjoamalla työssä jaksamisen tueksi psykologisen työkalupakin.
– Tämä kirja keskittyy työuupumuksen psykologiseen puoleen ja siihen, miten ihminen itse voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Itsehoito ei ole kaikissa tilanteissa riittävä ratkaisu työuupumuksesta toipumiseksi, mutta tämän kirjan tavoitteena on tukea itseymmärryksen vahvistumista ja työuupumuksesta toipumista omakohtaisen pohdinnan avulla, Nurmi kertoo.

Bulimiasta kärsitään usein yksin
Bulimia eli ahmimishäiriö on ongelma, jonka kanssa moni kamppailee pitkään itsekseen. Pia Charpentierin, Riikka Viljasen ja Anna Keski-Rahkosen kirjoittama Nälkäinen sydän – Parane bulimiasta auttaa ymmärtämään, mistä bulimiassa on kysymys ja kuinka toimia muutosten aikaansaamiseksi. Kirjan tarjoaa paranemisohjelman, jonka avulla on mahdollista päästä irti bulimian taustalla olevista käytös- ja ajatusmalleista. Kirja sopii itsehoito-oppaaksi tai sitä voi käyttää ohjatusti terapeutin tai hoitoryhmän kanssa muun hoidon osana.

Pakonomainen siivoaminen voi olla merkki pakko-oireista
Yllättävän monen on tarkistettava yhä uudestaan, että ovi tai pysäköity auto on varmasti lukossa, tai pestävä käsiään jatkuvasti. Pahimmillaan pakkotoiminnot ja pakkoajatukset haittaavat huomattavasti oireista kärsivän elämää. Irti pakko-oireista -itsehoito-oppaan avulla voi oppia pääsemään eroon pakonomaisista ajatusmalleista tai toiminnoista. Opas pohjautuu HUS Mielenterveystalon kehittämään nettiterapiaan. Sen harjoitusten ja tehtävien avulla voi saada apua riittävän aikaisin, ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja vaikeutuvat.

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin haetaan herkemmin apua
Nykyisen tutkimustiedon perusteella lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy on mahdollista ja myös taloudellisesti kannattavaa. Kielteiset asenteet mielenterveyden ongelmia kohtaan ovat myös lieventyneet, ja etenkin nuoremmat ikäluokat ymmärtävät psyykkisten seikkojen ja mielenterveyden merkityksen. Nuoret itse hakeutuvat entistä useammin mielenterveyspalveluihin, ja myös vanhempien oma-aloitteinen halukkuus hakea apua lapselleen on lisääntynyt. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria -oppikirjassa käsitellään lasten ja nuorten tavallisimmat mielenterveyden häiriöt, niiden tunnetut etiologiset tekijät ja hoidossa yleisimmin käytettävät menetelmät.


Arvostelukappaleet:
kirjat@duodecim.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa

Liitteet & linkit