Kustannus Oy Duodecimin syksyn 2015 kirjalista

Kustannus Oy Duodecimin syksyn 2015 kirjalista on julkaistu. Uutuuskirjojen joukosta löytyy muun muassa Jari Sinkkosen ja Laura Ruohosen lasten hyvinvointiin ja arjen kasvatustilanteisiin keskittyvä kirja Pulassa lapsen kanssa; Jari Sinkkosen ja Kaisa Tervonen-Arnkilin toimittama teos lasten sijaishuollosta ja adoptiosta; vaikuttamista, huijaamista ja valehtelua sekä suggestion eri muotoja valottavan kirjan päivitetty painos kriminaalipsykiatrian ylilääkäri Hannu Lauermalta sekä itsehoito-oppaat bulimian ja pakko-oireisen häiriön hoitoon. Syksyllä ilmestyvät myös kattavat teokset alkoholiriippuvuuksista ja niiden hoidosta, palliatiivisesta hoidosta sekä lääketieteellisestä genetiikasta. Luvassa on myös oppikirjoja ammattilaisille varsinkin psykiatrian alalta.

Lisätiedot:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, viestintäpäällikkö Anna Kojo, anna.kojo@duodecim.fi, 050 326 6773

Arvostelukappalepyynnöt:

kirjat@duodecim.fi

Kustannus Oy Duodecimin syksyn 2015 kirjauutuudet:

Yleiset tietokirjat

Pulassa lapsen kanssa

Jari Sinkkonen, Laura Korhonen

Kirjaan on koottu yleisimpiä lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin liittyviä arjen tilanteita ja asioita, jotka aiheuttavat lasten vanhemmissa huolta ja kysymyksiä. Kirjan lähtökohtana ja tausta-aineistona ovat vanhempien kysymykset lasten arjesta ja niihin annetut vastaukset sekä vastausten aihepiireihin liitettävät tietoiskutekstit. Pulassa lapsen kanssa on suunnattu oppaaksi ja käsikirjaksi lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä sosiaalialan ja terveydenhuollon sekä päivähoidon ja koulun ammattilaisille.

ILMESTYY 10/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-500-5

nid., n. 200 s.

Kustantajan suositushinta 36 € (sis. alv. 10 %)

Lapsi uusissa oloissa

Tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta

Jari Sinkkonen, Kaisa Tervonen-Arnkil (toim.)

Kirjan teemana on kiintymyssuhteen kehitys ja merkitys lapsilla, jotka joutuvat uusiin tai poikkeusoloihin, esimerkiksi adoptoidut ja sijoitetut lapset, ja miten tämä tulisi huomioida esimerkiksi sosiaalialan ja terveydenhuollon kohtaamisissa. Kirja on suunnattu oppaaksi ja käsikirjaksi lastensuojelun ja adoption ammattilaisille, adoptiolasten vanhemmille, sosiaalialan ja terveydenhuollon sekä päivähoidon ja koulun ammattilaisille, lääketieteen, sosiaalityön, sairaanhoidon ja muun hoitotyön opiskelijoille. Kirjaa voivat käyttää työnsä tukena myös mm. lasten parissa toimivien järjestöjen työntekijät.

ILMESTYY 10/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-499-2

nid., n. 250 s.

Kustantajan suositushinta 34 € (sis. alv. 10 %)

Usko, toivo ja huijaus

Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin

Hannu Lauerma

Ihminen tarvitsee jotain, mihin uskoa, ja tätä paljon kipeämmin kuin tietoa. Suggestioilmiöiden ja kriminaalipsykiatrian ylilääkäri, psykoterapeutti ja dosentti Hannu Lauerma muistuttaa teoksensa uudistetussa painoksessa historian ja nykyajan todellisten ja hätkähdyttävien esimerkkien avulla, miten ihmisiä voidaan kasvattaa, ohjata ja tukea mutta myös manipuloida. Suggestioon ja hämäämiseen pohjautuvat vaikuttamistavat elävät niin lähihistoriassamme, arkielämässämme kuin päivänpolitiikassakin.

ILMESTYY 8/2015

2., uudistettu painos 2015

ISBN 978-951-656-530-2

nid., n. 286 s.

Kustantajan suositushinta 34 € (sis. alv. 10 %)

Nälkäinen sydän

Parane bulimiasta

Pia Charpentier, Riikka Viljanen, Anna Keski-Rahkonen

Bulimia eli ahmimishäiriö on ongelma, jonka kanssa moni kamppailee pitkään itsekseen. Nälkäinen sydän – Parane bulimiasta auttaa ymmärtämään, mistä bulimiassa on kysymys ja kuinka toimia muutosten aikaansaamiseksi. Kirjan tarjoaa paranemisohjelman, jonka avulla on mahdollista päästä irti bulimiasta käytös- ja ajatusmalleista. Kirja sopii itsehoito-oppaaksi tai sitä voi käyttää ohjatusti terapeutin tai hoitoryhmän kanssa muun hoidon osana.

ILMESTYY 8/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-522-7

nid., n. 200 s.

Kustantajan suositushinta 29 € (sis. alv. 10 %)

Alkoholiriippuvuus

Mauri Aalto, Hannu Alho, Kalervo Kiianmaa, Lolan Lindroos (toim.)

Kirja käsittelee alkoholiriippuvuuden tunnistamista, hoitomuotoja ja -järjestelmää sekä kuntoutumista. Muita aiheita ovat mm. riippuvuuden kehittyminen, alkoholin aiheuttamat sairaudet, lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset, sekakäyttö, nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäyttö. 3. painoksessa tiedot on ajantasaistettu kauttaaltaan. Aikaisempaa laajemmin käsitellään muun muassa vieroitushoitoa sekä lääkehoitoa.

ILMESTYY 9/2015

Hyvä hoito -sarja

3., uudistettu painos 2015

ISBN 978-951-656-504-3

nid., n. 300 s.

Kustantajan suositushinta 48 € (sis. alv. 10 %)

Irti pakko-oireisesta häiriöstä

Jan-Henry Stenberg, Riitta Suvanto-Witikka, Eero-Matti Koivisto, Matti Holi, Grigori Joffe

Irti pakko-oireisesta häiriöstä -itsehoito-oppaan avulla voi oppia pääsemään eroon pakonomaisista ajatusmalleista tai pakkotoiminnoista. Opas pohjautuu HUS Mielenterveystalon kehittämään nettiterapiaan. Sen harjoitusten ja tehtävien avulla voi saada apua riittävän aikaisin, ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja vaikeutuvat.

ILMESTYY 11/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-475-6

nid., n. 150 s.

Kustantajan suositushinta 24 € (sis. alv. 10 %)

Oppi- ja käsikirjat

Psykoterapiat

Matti O. Huttunen, Hely Kalska (toim.)

Psykoterapiat-teoksen uudistetussa painoksessa esitellään Suomessa käytössä olevia psykoterapiasuuntauksia ja psykoterapeuttisia työtapoja. Teos ohjaa psykoterapeuttien potilaita ja asiakkaita hakeutumaan itselleen parhaiten sopivaan psykoterapiaan ja siten saamaan suuremman hyödyn terapialle uhratusta ajasta ja rahasta.

ILMESTYY 8/2015

3., uudistettu painos 2015

ISBN 978-951-656-519-7

nid., n. 400 s.

Kustantajan suositushinta 74 € (sis. alv 10 %)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Leena Särkelä, Soile Tikkanen, Pirkka Haanpää

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on ensimmäinen suomenkielinen kognitiivisanalyyttista tieteellistä tietoa ja psykoterapiakäytäntöä yhdistelevä kirja. Se avaa psykoterapiatyöskentelyä myös psykoterapeutin ominaisuuksien, voimavarojen ja työn arvioinnin näkökulmasta. Integratiivisella otteellaan kirja rikkoo eri suuntausten välisiä raja-aitoja ja korostaa dogmaattisuuden sijaan hahmotustavan sovellettavuutta asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

ILMESTYY 12/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-523-4

nid., n. 300 s.

Kustantajan suositushinta 75 € (sis. alv 10 %)

Psykoterapeuttinen hoitosuhde

Marko Lindberg, Olavi Louheranta, Kati Mustonen, Olli Salo, Jaakko Stenius (toim.)

Teoksessa tarkastellaan, miten psyykkisiä ongelmia ja niiden hoitamista voi ymmärtää yksilötasolla, psykodynaamisesta viitekehyksestä käsin. Terapeuttinen työskentely keskittyy potilaan mielenmaailman salaisuuksien yhteiseen, vuorovaikutteiseen tutkimiseen. Työ alkaa yhteisen kielen tavoittelemisella ja sen sisäisten merkityksien etsimisellä.

ILMESTYY 9/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-518-0

nid., n. 200 s.

Kustantajan suositushinta 54 € (sis. alv 10 %)

Kliininen neuropsykologia

Mervi Jehkonen, Tiia Saunamäki, Liisa Paavola, Juhani Vilkki (toim.)

Kliininen neuropsykologia sisältää sekä sairauskohtaista tietoa että neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen yleisperiaatteita. Pääpainona ovat keskeisiin neurologisiin sairauksiin liittyvät kognitiiviset oirekuvat ja kuntoutuminen sekä ajokykyisyys, oikeustoimikelpoisuus ja työkykyisyys. Teos täydentää Kustannus Oy Duodecimin aiemmin neurologiasta, muistisairauksista ja neuropsykiatriasta julkaisemien suomenkielisten oppikirjojen merkittävää kokonaisuutta.

ILMESTYY 8/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-502-9

nid., n. 450 s.

Kustantajan suositushinta 89 € (sis. alv 10 %)

Lääketieteellinen genetiikka

Kristiina Aittomäki, Jaakko Ignatius, Jukka Moilanen, Markus Perola (toim.)

Lääketieteellinen genetiikka antaa yleiskuvan geenien ja kromosomien toiminnasta ja perinnöllisyyden mekanismeista. Kirjassa esitellään tautiryhmien genetiikkaa omina lukuina ja kerrotaan uusista alan tutkimustuloksista. Kirjoittajat ovat ottaneet esimerkkejä suomalaisesta tautiperinnöstä. Mukana on myös luku lääketieteellisen genetiikan etiikasta. Kirja on suunnattu ensisijaisesti lääketieteen opiskelijoille ja soveltuu myös terveydenhuoltoalan koulutuksen tueksi. Kirja on hyödyksi yleislääkäreille sekä lääkärin jokapäiväisessä työssä erikoisalasta riippumatta.

ILMESTYY 9/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-467-1

sid., n. 500 s.

Kustantajan suositushinta 92 € (sis. alv 10 %)

Palliatiivinen hoito

Tiina Saarto, Juha Hänninen, Anneli Vainio, Riitta Antikainen (toim.)

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava sairaus heikentää potilaan elämälaatua. Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kärsimystä sekä vaalimaan potilaan elämänlaatua. Oppikirjan 3. painos on uudistettu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Käypä hoito -suosituksen ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoreettisen koulutusohjelman myötä tietoa on päivitetty näyttöön pohjautuvan tutkimus-tiedon valossa ja samalla hoitokäytäntöjä tarkentaen.

ILMESTYY 8/2015

3., uudistettu painos 2015

ISBN 978-951-656-484-8

sid., n. 650 s.

Kustantajan suositushinta 115 € (sis. alv 10 %)

Fysiatria

Jari Arokoski, Marja Mikkelsson, Timo Pohjolainen, Eira Viikari-Juntura (toim.)

Fysiatria-kirjan viides painos on päivitetty viimeisten Käypä hoito -suositusten mukaiseksi. Kirjassa tuodaan fysiatrian perustietojen lisäksi esille mm. toiminnallinen anatomia, elinkohtainen kliininen tutkiminen, sairauksien ja oireyhtymien diagnostiset kriteerit sekä toimintakyvyn arvioinnin ja terapeuttisen harjoittelun perusteet.

ILMESTYY 8/2015

5., uudistettu painos 2015

ISBN 978-951-656-492-3

sid., n. 600 s.

Kustantajan suositushinta 127 € (sis. alv 10 %)

Käytännön lastenkardiologiaa

Tiina Ojala, Juha-Matti Happonen, Eero Jokinen, Jaana Pihkala (toim.)

Käytännön lastenkardiologiaa tiivistää lastenkardiologian viimeisen tutkimustiedon helposti saatavaan muotoon. Sen aihealueita ovat verenkiertoelimistön tutkimukset lapsuusiällä, synnynnäiset rakenteelliset sydänviat ja muut sydänsairaudet sekä synnynnäisten sydänvikojen hoito ja seuranta.

ILMESTYY 10/2015

1. painos 2015

ISBN 978-951-656-505-0

nid., n. 300 s.

Kustantajan suositushinta 79 € (sis. alv 10 %)

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 21 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa