Ovako julkaisee kolmannen neljänneksen 2016 osavuosikatsauksen

Ovako julkaisi tänään kolmannen neljänneksen 2016 tuloksensa. Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia nousi 5 (0) miljoonaan euroon, ja tilausvirta kasvoi 2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitellusti ja on tähän mennessä tuonut vuoden 2016 aikana 17 miljoonan euron säästöt.

Yhteenveto tuloksista Q3/2016 (Q3/2015):

  • Tilausvirta kasvoi 2 prosenttia verrattuna edellisvuoteen
  • Myyntivolyymi oli 146 (150) tuhatta tonnia 
  • Liikevaihto oli 165 (188) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat alentuneet romu- ja seosainelisät sekä heikompi myynnin rakenne
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) ja uudelleenjärjestelykustannuksia kasvoi 5 (0) miljoonaan euroon
  • Liiketulos (EBIT) oli -8 (-12) miljoonaa euroa 3 (2) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannusten jälkeen
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 3 (15) miljoonaa euroa sisältäen 2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset 
  • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma etenee suunnitellusti ja tuotti vuosineljänneksen aikana 7 miljoonaa euroa kustannussäästöjä

”Ovakon kolmas neljännes 2016 jatkui edellisen neljänneksen tapaan. Tilausvirta oli hyvä, kasvua nähtiin useilla segmenteillä ja tulokset paranivat siitä huolimatta, että toimitukset asiakkaille vähenivät hieman edellisvuoteen verrattuna. Turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista ja turvallisuusluvut kehittyvät edelleen oikeaan suuntaan. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä pieneni edellisvuodesta”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom ja jatkaa:

”Tulos parani merkittävästi neljännesvuoden aikana verrattuna edellisvuoteen, ja voimme päätellä uudelleenjärjestelyohjelman vaikuttaneen tulosparannukseen merkittävästi. Kaikkialla yhtiössä tehdyn kovan työn ansiosta vuodelle 2016 suunnitelluista 22 miljoonan euron säästöistä 17 miljoonaa euroa on jo toteutunut. Ovakon palveluksessa on 174 henkilöä vähemmän verrattuna samaan aikaan viime vuonna, ja suurin osa uudelleenjärjestelyohjelmaan kuuluvista projekteista on aikataulussa tai jopa etuajassa.”

Lähiajan näkymät
Ovako uskoo, että Euroopan koneenrakennusterästen markkinoita leimaa epävarmuus myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nykyinen vahva tilauskanta antaa meille aiheen uskoa, että Ovakon toimitusmäärät ovat neljänneksellä hieman suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.

Konsernin tunnusluvut  2016
Q3
2015
Q3
2016
Q1–3
2015
Q1–3
2015
Koko vuosi
Myyntivolyymi  1000 tonnia  146  150  532  525  681 
Liikevaihto  M€  165  188  585  651  834 
EBITDA ennen   uudelleenjärjestelykustannuksia  M€  5  0  51  53  48 
% liikevaihdosta, oikaistu  3,2 %  -0,2 %  8,8 %  8,1 %  5,7 % 
EBITDA  M€  2  -2  47  51  44 
% liikevaihdosta  1,4 %  -1,1 %  8,0 %  7,8 %  5,2 % 
Liiketulos (EBIT) ennen uudelleenjärjestelykustannuksia  M€  -5  -11  21  22  7 
Liiketulosprosentti (EBIT), oikaistu  -2,9 %  -5,6 %  3,6 %  3,4 %  0,9 % 
Liiketulos (EBIT)  M€  -8  -12  16  20  1 
Liiketulosprosentti (EBIT)  -4,7 %  -6,5 %  2,8 %  3,1 %  0,1 % 
Nettotulos  M€  -11  -14  -1  0  -23 
Operatiivisen toiminnan kassavirta  M€  3  15  14  14  25 
Nettovelkaantumisaste ilman eläkevelkaa  209 %  164 %  209 %  164 %  181 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)  -1 %  1 %  -1 %  1 %  0 % 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)  Hlöä  2811  2985  2811  2985  2905 

Tunnuslukutaulukko sisältää suoraan Ovakon kolmannen neljänneksen osavuositilinpäätöksestä otettua ja siitä johdettavaa tietoa sekä tilastollista tietoa. Taloudellisten tunnuslukujen täsmäytys tilinpäätökseen, mukaan lukien tunnusluvut, joita ei määritellä IFRS:ssä, esitetään osavuosikatsauksen sivulla 10, ja kaikki tunnusluvut määritellään sivulla 13. Tilinpäätöksen liitteenä esitettävien tunnuslukujen tarkoituksena on antaa selkeä kuva yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman kehityksestä ajan suhteen.

- - -

Ovakon kolmannen neljänneksen 2016 osavuosikatsaus on ladattavissa osoitteessa www.ovako.com/en/Financial-information/Financial-reports/

Lisätietoja:
Oskar Bosson, Head of Group Communication, +46 (0)8 622 13 16
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control, +46 (0)8 622 13 23

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 905. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com

Avainsanat: