Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 3.2.2005 klo 11.00

Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää 
maaliskuun 22. päivänä 2005 pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat.

Nimityskomitean nimeäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 %:ia yhtiön 
äänivallasta ovat esittäneet, että yhtiökokous nimittäisi 
nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella 
päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten 
lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä 
(d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten 
palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: 
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2005 
mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden).

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja 
komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2006 
yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2006.

Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita mitätöimällä.

Osakepääomaa alennetaan yhteensä enintään 70 890 000 euroa 
mitätöimällä yhtiön hallussa olevia enintään 9 000 000 A-sarjan 
ja enintään 32 700 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi 
esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto -
ohjelman puitteissa. Mitätöitävien osakkeiden lopulliset määrät 
tullaan päättämään yhtiökokouksessa.

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien 
osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti:

Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla hankkia osakelajien suhteessa enintään se määrä yhtiön 
A-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia 
yhtiökokoushetkellä olemassa olevista A-sarjan osakkeista, sekä 
enintään se määrä yhtiön R-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä 
(5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista R-sarjan 
osakkeista, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle tai sen 
tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä 
hankinnan jälkeen on yli viisi (5) prosenttia yhtiön 
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella 
2.2.2005 tilanteen mukaisesti valtuutus oikeuttaisi hankkimaan 
enintään noin 8 500 000 A-sarjan ja noin 31 000 000 R-sarjan 
osaketta. Valtuutuksen alaisten osakkeiden lopulliset 
enimmäismäärät tullaan päättämään yhtiökokouksessa.

Mikäli osakeyhtiölakia muutetaan oikeusministeriön julkistamien 
suunnitelmien mukaisesti siten, että julkisen osakeyhtiön omien 
osakkeiden hankinnalle asetettu enimmäismäärä korotetaan 
nykyisestä viidestä (5) prosentista kymmeneen (10) prosenttiin 
vuonna 2005, esitetyn valtuutuksen nojalla hankittavien 
osakkeiden enimmäismäärä korotetaan vastaavasti ilman erillistä 
yhtiökokouksen päätöstä siitä päivästä lukien, jolloin 
osakeyhtiölaki muutetussa muodossaan astuu voimaan. Tällaisessa 
tilanteessa hankittavien A-sarjan osakkeiden määrä vastaa 
enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa 
olevista A-sarjan osakkeista, ja hankittavien R-sarjan 
osakkeiden määrä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia 
yhtiökokoushetkellä olemassa olevista R-sarjan osakkeista. Yhtiö 
ei hanki omia osakkeitaan mikäli hankinta johtaisi siihen, että 
yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden 
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama 
äänimäärä hankinnan jälkeen on yli kymmenen (10) prosenttia 
yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä. Lopuksi, valtuutusta rajoittaisivat myös 
mahdolliset muut muutettuun osakeyhtiölakiin sisältyvät 
rajoitukset koskien omien osakkeiden hankintaa hallituksen 
valtuutuksen nojalla. Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden 
lukumäärän perusteella 2.2.2005 tilanteen mukaisesti valtuutus 
oikeuttaisi osakeyhtiölain muutoksen jälkeen hankkimaan enintään 
noin 17 000 000 A-sarjan ja noin 62 000 000 R-sarjan osaketta. 
Valtuutuksen alaisten osakkeiden lopulliset enimmäismäärät 
osakeyhtiölain muutoksen jälkeen tullaan päättämään 
yhtiökokouksessa. Muilta osin valtuutuksen ehdot säilyisivät 
osakeyhtiölain muutoksen jälkeen ennallaan.

Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin 
välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä 
muodostuneeseen käypään hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai 
mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen 
erillistä päätöstä osakepääoman alentamisesta.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 21.3.2006 saakka. 

Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan 
yhtiön hankkimia omia osakkeita seuraavasti:

Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R-
sarjan osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä 
esitetyn hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden 
enimmäismääriä. 
	
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä 
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan 
luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa, tai muissa järjestelyissä tai 
niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen 
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta 
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 21.3.2006 saakka.

Osakkeenomistajien Matti Liimataisen ja Annina Käpin esitys. 
	
Osakkeenomistajat Liimatainen ja Käppi esittävät, että:

- Stora Enso Oyj ryhtyy toteuttamaan sosiaalisen, ekologisen ja 
taloudellisen kestävyyden huomioivaa puunhankintaa Suomessa 
tarkentamalla ostoja Suomen valtion liikelaitokselta 
Metsähallitukselta siten, että puuta ei hankita niiltä tarkasti 
rajatuilta metsäalueilta saamelaisten kotiseutualueella 
Inarissa, jotka ovat poroelinkeinon harjoittajien mielestä 
erityisen arvokkaita laidunmetsiä.

- Stora Enso jatkaa normaalisti puunhankintaansa Inarin alueen 
yksityismetsistä ja Metsähallitukselta niiltä alueilta, jotka 
eivät kuulu Inarin paliskuntien kartoilleen rajaamiin 
laidunmetsäalueisiin.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 %:ia yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa 
yhtiön hallitukseen valittavaksi 10 jäsentä ja seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä 
Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Jukka Härmälä, 
Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist ja Marcus Wallenberg sekä uusina 
jäseninä Gunnar Brock, Birgitta Kantola ja Matti Vuoria.

Edelleen em. osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, 
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti.

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2004 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. 
Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 
29.3.2005. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
osinko maksetaan 8.4.2005 alkaen.

Lisätietoja yhtiökokouksesta antavat:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 78 
21 32

Yhtiökokous pidetään tiistaina 22.3.2005 klo 16.00 Finlandia-
talossa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Yhtiökokous pidetään 
suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, 
englannin ja tarvittaessa suomen kielellä. Yhtiökokous on 
seurattavissa myös yhtiön internetsivuilla 
www.storaenso.com/investors.
Liite

Gunnar Brock on syntynyt vuonna 1950. Hän on Atlas Copco -
konsernin toimitusjohtaja ja hänellä on laaja kansainvälinen 
kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä johtavissa 
suuryrityksissä. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana Tetra 
Pakissa, jossa hän on toiminut myös useissa kansainvälisissä 
tehtävissä. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana myös Alfa 
Lavalissa ja Thule Internationalissa. Hän on OMX:n ja Lego AS:n 
hallituksen jäsen sekä Royal Swedish Academy of Engineering 
Sciencesin (IVA) jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteiden 
maisterin tutkinnon Tukholman kauppakorkeakoulussa. 

Birgitta Kantola on syntynyt vuonna 1948. Hän on osakas Birka 
Consulting Ab:ssä Helsingissä ja hänellä on laaja kokemus 
useista ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä rahoitusalalta. Hän on 
toiminut ylemmän johdon tehtävissä ja talousjohtajana 
International Finance Corporationissa (IFC) Washington DC:ssä 
sekä Pohjoismaiden Investointipankissa (NIB) Helsingissä. Hän 
aloitti uransa rahoitusalalla Kansainvälisessä 
valuuttarahastossa (IMF) Washington DC:ssä ja Kansallis-Osake-
Pankissa (nykyinen Nordea). Tällä hetkellä hän on Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman, Nordea Pankin, Fortum Oyj:n, 
Vasakronan AB:n ja Akademiska Hus AB:n hallituksien jäsen. 
Hänellä on tutkinto Vaasan kauppaoppilaitoksesta, oikeustieteen 
kandidaatin tutkinto Helsingin yliopistosta, ja hän on 
suorittanut Harvardin yliopiston Executive Development -
ohjelman. 

Matti Vuoria on syntynyt vuonna 1951. Hän on Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja. Hän on aiemmin 
toiminut hallituksen puheenjohtajana Fortum Oyj:ssä, joka on 
Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava energiayhtiö.  Hän on 
toiminut useissa tehtävissä Suomen kauppa- ja 
teollisuusministeriössä. Tällä hetkellä hän on Danisco A/S:n 
hallituksen varapuheenjohtaja ja Nokian Renkaat Oyj:n sekä Sampo 
Oyj:n hallituksien jäsen. Hänellä on oikeustieteen kandidaatin 
tutkinto Turun yliopistosta ja humanististen tieteiden 
kandidaatin tutkinto Oulun yliopistosta. 

Krister Ahlström, Björn Hägglund, Barbara Kux ja Paavo Pitkänen 
eivät enää asetu ehdolle hallitukseen.


Lisätietoja antavat:
Claes Dahlbäck, hallituksen puheenjohtaja, puh. +46 8 614 2013
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJp.p.  Jussi Siitonen    Jukka Marttila

Tilaa