Missä, miten ja millä ehdoin musiikin oppiminen tapahtuu?

Kahdessa väitöksessä tarkastellaan yhteisöjä musiikin oppimisen voimavarana

Kaksi Sibelius-Akatemiassa elokuussa 2012 tarkastettavaa väitöskirjaa tuovat esiin musiikillisen oppimisyhteisön merkityksen musiikin oppimisessa sekä oppijan toimijuuden rakentumisessa.

Tiistaina 28.8.2012 tarkastettava Heidi Partin tutkimus käsittelee erityisesti digitaali- ja virtuaaliteknologioiden mahdollistamissa musiikillisissa yhteisöissä tapahtuvaa oppimista. Keskiviikkona 29.8.2012 tarkastettava Inga Rikandin tutkimus puolestaan tarkastelee pianon vapaan säestyksen ryhmäopetusta musiikinopettajakoulutuksessa.

Väitöskirjat ovat osa Sibelius-Akatemian CADRE-tutkimushanketta (Creativity, Agency and Democratic Research in Music Education). CADRE on useiden tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden muodostama, aktiivista toimijuutta ja demokraattisia osallistumisen mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa tutkiva ryhmä.

– Vaikka tutkimuksemme poikkeavat toisistaan sekä lähestymistavoiltaan että kontekstiltaan, töitämme yhdistää kiinnostus siihen, millaisia vaikutuksia musiikkikulttuurin suurilla muutoksilla voi odottaa olevan ns. muodolliseen musiikkikasvatukseen, Heidi Partti ja Inga Rikandi toteavat.

Heidi Partin väitös 28.8.2012: digitaaliteknologia luo uusia mahdollisuuksia musiikilliselle oppimiselle

Verkkoyhteisöt ja muut digitaaliteknologian ilmentymät ovat avanneet uusia ja yhä laajenevia mahdollisuuksia musiikilliselle oppimiselle. Samalla digitaalimuusikkous haastaa monet syvään juurtuneet uskomukset musiikin tekemisestä ja oppimisesta. Partin  tutkimus osoittaa, että digitaalimuusikkous liittyy arvoihin, jotka edustavat kommunikaatiota ja musiikillisten ideoiden keskinäistä jakamista. Myös samanaikainen osallistuminen erilaisiin globaaleihin ja paikallisiin yhteisöihin on tärkeä osa digitaalimuusikkoutta. Digitaalisuuden mahdollistamien kulttuuristen muutosten ymmärretään heijastelevan ’demokraattista vallankumousta’, joka mahdollistaa entistä vapaamman tiedon tuottamisen musiikillisen kasvun ja ilmaisun välineenä sekä musiikkikulttuurien arvojen entistä tasa-arvoisemman jakamisen.

Heidi Partin 28.8.2012 tarkastettavan väitöskirjan Learning from cosmopolitan digital musicians: Identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities päätavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, missä ja millä tavoin digitaalisten ja musiikillisten yhteisöjen osallistujat oppivat musiikkia ja käyttävät sitä identiteettityössään. Tutkimuksessa myös pohditaan, miten tutkimuksen esiintuomat kysymykset voivat vaikuttaa muodollisen musiikkikasvatuksen arvoihin ja käytäntöihin.

Partin tutkimus tehtiin eri ikäryhmiä, kansallisuuksia ja asiantuntijuuden tasoja edustavien digitaalimuusikoiden keskuudessa. Tutkimushanke koostuu kolmesta tapauksesta, joista kaksi, mikseri.net ja operabyyou.com, ovat verkkoyhteisöjä. Kolmas tutkittava tapaus on Lontoossa sijaitsevan musiikkioppilaitoksen Music Performance and Production -linjan opiskelijoista ja opettajasta muodostuva ryhmä. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, johon sisältyy narratiivisen tutkimuksen piirteitä. Partti tarkastelee oppimisen, identiteetin rakentumisen sekä yhteisöihin osallistumisen välistä suhdetta oppimisen sosiaalisen teorian näkökulmasta.

MuM, MA Heidi Partin tohtorintutkintoon sisältyvä väitöstilaisuus pidetään tiistaina 28.8.2018 klo 12.00 Sibelius-Akatemian Kamarimusiikkisalissa (Pohjoinen Rautatiekatu 9). Partin väitöskirjan nimi on: Learning from cosmopolitan digital musicians: Identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities.

Vastaväittäjänä on professori Margaret Barrett (The University of Queensland). Tilaisuuden valvojana toimii professori Heidi Westerlund.

Väitöskirja on julkaistu Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa Studia Musica 50. Kirja on nähtävillä Sibelius-Akatemian kirjastossa. Se on saatavilla Ostinato-nuottikaupasta (Tykistönkatu 7, Helsinki; ostinato@ostinato.fi).

Valokuvia on ladattavissa Sibelius-Akatemian kuvapankissa (kuvapankki.siba.fi), tunnuksia voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@siba.fi.

Lisätietoja
Heidi Partti
p. 0400 941 699
heidi.partti@siba.fi
http://siba.academia.edu/HPartti

Inga Rikandin väitös 29.8.2012: oppimisyhteisö on voimavara pianon vapaan säestyksen ryhmäopetuksessa

Rikandin tutkimus osoittaa, että oppimisyhteisö voi olla tärkeä voimavara musiikinopettajakoulutuksessa ja vapaan säestyksen ryhmäopetuksessa, koska oppimisyhteisön on mahdollista luoda uutta tietoa yhteistoiminnallisesti ja siten edistää oppimisprosesseja. Oppimisyhteisön tiedon luomisen prosessin ja osallistujien toimijuuden kasvun kannalta oli tutkimuksessa tärkeää, että yhteisön jäsenet pystyvät joustavasti toimimaan eri rooleissa yhteisönsä sisällä (opettaja, oppilas, kehittäjä). Tutkimuksessa roolien vaihteleminen edesauttoi sekä yhteisten käytäntöjen ja tiedon luomista että musiikillis-pedagogisen toimijuuden rakentumista. Tulokset viittaavat siihen, että opettajakoulutuksen opiskelijoiden on tärkeä saada mahdollisimman monipuolisia omakohtaisia kokemuksia oppijan, opettajan ja käytäntöjen kehittäjän rooleista – ei ainoastaan opinto-ohjelman tasolla, vaan myös yksittäisten opintojaksojen puitteissa.

Inga Rikandin 29.8.2012 Sibelius-Akatemiassa tarkastettavan väitöstyön Negotiating Musical and Pedagogical Agency in a Learning Community – A Case of Redesigning a Group Piano Vapaa Säestys Course in Music Teacher Education tavoitteena oli kehittää vapaan säestyksen ryhmäopetukseen oppimisympäristö, joka tukisi sekä osallistujien musiikillisen että pedagogisen toimijuuden kasvua. Tutkimuksen intressi nousi tutkijan omista vapaan säestyksen ryhmäopetuksen opetuskokemuksista, ja tutkimuksen kohteena oli oman opetustyön yhteistoiminnallinen kehittäminen.

Työssä tarkastellaan, miten opiskelijoiden ja tutkija-opettajan neuvotteluprosessi muutti vapaan säestyksen ryhmäopetuksen opetussuunnitelmaa, pedagogiikkaa ja arviointia, sekä miten opiskelijat artikuloivat kokemuksiaan musiikillisesta ja pedagogisesta toimijuudesta oppimisympäristössä, jonka tavoitteena oli tukea toimintaa oppimisyhteisössä ja -yhteisönä. Väitöstyö hahmottelee rakenteita, jotka tukevat musiikillisen ja pedagogisen toimijuuden kehittymistä vapaan säestyksen ryhmäopetuksessa musiikkiopettajakoulutuksen kontekstissa.

KM Inga Rikandin tohtorintutkintoon sisältyvä väitöstilaisuus pidetään keskiviikkona 29.8.2012 klo 12.00 Musiikkitalon Black Box -salissa. Rikandin väitöskirjan nimi on: Negotiating Musical and Pedagogical Agency in a Learning Community – A Case of Redesigning a Group Piano Vapaa Säestys Course in Music Teacher Education.

Vastaväittäjinä ovat professori professori Liora Bresler (University of Illinois) ja tohtori Helena Gaunt (Guildhall School of Music & Drama). Tilaisuuden valvojana toimii professori Heidi Westerlund.

Väitöskirja on julkaistu Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa Studia Musica 49. Kirja on nähtävillä Sibelius-Akatemian kirjastossa. Se on saatavilla Ostinato-nuottikaupasta (Tykistönkatu 7, Helsinki; ostinato@ostinato.fi).

Valokuvia on ladattavissa Sibelius-Akatemian kuvapankissa (kuvapankki.siba.fi), tunnuksia voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@siba.fi.

Lisätietoja
Inga Rikandi
p. 050 599 3378
inga.rikandi@siba.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi

Liitteet & linkit