Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2021.
Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – December i korthet, koncern

HELÅRET (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 32 592 (31 654) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 902 (2 389) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -21 840 (-23 294) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,012 (-0,013) SEK
 • Kassaflödet uppgick till 2 186 (7 054) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 62 (81)%

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 167 (8 627) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 827 (68) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 083 (-5 848) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 12 172 TSEK jämfört med 9 986 TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till 3 108 (-5 036) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,003) SEK

VDs kommentar

År 2021 var ett bra år för Flowscape med positivt kassaflöde, framgångsrik etablering i Storbritannien och USA samt kraftigt ökande återkommande licensintäkter. Detta trots en avvaktande marknad i pandemins spår, men nu planerar bolagen att öppna kontoren igen.

Pandemin har drivit fram den största kontorsförändringen på ett sekel. Efter att hundratals miljoner kontorsarbetare arbetat hemifrån i nästan två år har de sett fördelarna med sparad restid och att kunna arbeta ostört. Även företagsledarna har sett detta fungera och i Gartners undersökning bland personalchefer världen över säger 99 procent att de tror att medarbetarna kommer fortsätta arbeta två till tre dagar i veckan hemifrån. Anledningen till att komma till kontoret kommer främst vara för samarbete, medan individuellt arbete utförs lika bra eller bättre hemifrån. Det hybrida arbetssättet är här för att stanna.

Och för att få det hybrida arbetssättet att fungera krävs nya innovativa IT-lösningar. Där är Flowscape världsledande. Analysföretag som Memoori och Verdantix tror på en kraftig tillväxt på vår marknad under de närmaste åren. Det är logiskt, eftersom förändringen nu sker över hela världen samtidigt, och vi har gjort oss redo för att möta en ökad efterfrågan.

Vi får ofta höra i upphandlingar i både USA och Europa att Flowscape har marknadens starkaste erbjudande för det nya hybrida arbetssättet. När bara halva personalstyrkan är på kontoret och den andra hälften arbetar hemifrån är det inte längre vettigt att varje medarbetare har sin egen arbetsplats, utan de kommer att behöva dela. Kontoren måste anpassas till nya behov – och samtidigt uppstår möjligheter att reducera kontorsytorna och göra stora besparingar. Vi kan hjälpa våra kunder hela vägen från analysen av hur medarbetarna använder det befintliga kontoret till att få det hybridanpassade kontoret att fungera effektivt.

Vår strategi under året har varit att öka vår mjukvaruförsäljning, som ger oss årliga återkommande intäkter, och minska andelen hårdvaru- och engångsintäkter. Detta kommer ge oss en högre och långsiktigt stabil tillväxt. Hittills har vi lyckats bra då våra återkommande intäkter ökade med 49 procent under året och vid årsskiftet uppgick de till 18,8 MSEK per år (ARR). Vi är mycket nöjda med detta utfall och kommer arbeta vidare i samma riktning.

Den minskade engångsförsäljningen av hårdvara medförde dock att den totala nettoomsättningen inte ökade mer än 3 procent, på helåret, till 32,6 MSEK. För fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 6 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Tack vare en hög marginal från den ökande försäljningen av mjukvara, samt att vi kunnat hålla de operativa kostnaderna nere, slutade kassaflödet på plus 2,2 MSEK, för helåret.

Fjärde kvartalet visade på mycket god orderingång; totalt en dubblering mot föregående kvartal med ”all time high” i december. Den månaden tecknade vi nya avtal motsvarande 6,6 MSEK det första året och därefter 2,4 MSEK i årligen återkommande intäkter. Detta bådar gott och gör oss mycket förväntansfulla inför att hela världen öppnar upp igen.

Vår internationella satsning i Storbritannien och USA har varit mycket framgångsrik. Antalet installationer ökade på båda dessa marknader från 5 till fler än 50 och de återkommande licensintäkterna tredubblades under året. Nu växlar vi upp ännu mer med nytt kontor i Tyskland och i Norge samt ytterligare ett i USA samt en dubblerad säljstyrka.

Peter Reigo
Verkställande direktör

This disclosure contains information that Flowscape Technology is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 08-02-2022 08:59 CET.

For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscapesolutions.com

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the office, optimization of office space and a more efficient workday. The solution uses the latest IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and enables them to quickly find rooms, desks, office equipment and colleagues as well as analysis of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo fence specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis. Flowscape has offices in Stockholm (headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit  www.flowscapesolutions.com

Tags: