Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2021.
Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – December i korthet, koncern

HELÅRET (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 32 592 (31 654) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 902 (2 389) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -21 840 (-23 294) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,012 (-0,013) SEK
 • Kassaflödet uppgick till 2 186 (7 054) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 62 (81)%

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 167 (8 627) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 827 (68) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 083 (-5 848) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 12 172 TSEK jämfört med 9 986 TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till 3 108 (-5 036) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,003) SEK

VDs kommentar

År 2021 var ett bra år för Flowscape med positivt kassaflöde, framgångsrik etablering i Storbritannien och USA samt kraftigt ökande återkommande licensintäkter. Detta trots en avvaktande marknad i pandemins spår, men nu planerar bolagen att öppna kontoren igen.

Pandemin har drivit fram den största kontorsförändringen på ett sekel. Efter att hundratals miljoner kontorsarbetare arbetat hemifrån i nästan två år har de sett fördelarna med sparad restid och att kunna arbeta ostört. Även företagsledarna har sett detta fungera och i Gartners undersökning bland personalchefer världen över säger 99 procent att de tror att medarbetarna kommer fortsätta arbeta två till tre dagar i veckan hemifrån. Anledningen till att komma till kontoret kommer främst vara för samarbete, medan individuellt arbete utförs lika bra eller bättre hemifrån. Det hybrida arbetssättet är här för att stanna.

Och för att få det hybrida arbetssättet att fungera krävs nya innovativa IT-lösningar. Där är Flowscape världsledande. Analysföretag som Memoori och Verdantix tror på en kraftig tillväxt på vår marknad under de närmaste åren. Det är logiskt, eftersom förändringen nu sker över hela världen samtidigt, och vi har gjort oss redo för att möta en ökad efterfrågan.

Vi får ofta höra i upphandlingar i både USA och Europa att Flowscape har marknadens starkaste erbjudande för det nya hybrida arbetssättet. När bara halva personalstyrkan är på kontoret och den andra hälften arbetar hemifrån är det inte längre vettigt att varje medarbetare har sin egen arbetsplats, utan de kommer att behöva dela. Kontoren måste anpassas till nya behov – och samtidigt uppstår möjligheter att reducera kontorsytorna och göra stora besparingar. Vi kan hjälpa våra kunder hela vägen från analysen av hur medarbetarna använder det befintliga kontoret till att få det hybridanpassade kontoret att fungera effektivt.

Vår strategi under året har varit att öka vår mjukvaruförsäljning, som ger oss årliga återkommande intäkter, och minska andelen hårdvaru- och engångsintäkter. Detta kommer ge oss en högre och långsiktigt stabil tillväxt. Hittills har vi lyckats bra då våra återkommande intäkter ökade med 49 procent under året och vid årsskiftet uppgick de till 18,8 MSEK per år (ARR). Vi är mycket nöjda med detta utfall och kommer arbeta vidare i samma riktning.

Den minskade engångsförsäljningen av hårdvara medförde dock att den totala nettoomsättningen inte ökade mer än 3 procent, på helåret, till 32,6 MSEK. För fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 6 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Tack vare en hög marginal från den ökande försäljningen av mjukvara, samt att vi kunnat hålla de operativa kostnaderna nere, slutade kassaflödet på plus 2,2 MSEK, för helåret.

Fjärde kvartalet visade på mycket god orderingång; totalt en dubblering mot föregående kvartal med ”all time high” i december. Den månaden tecknade vi nya avtal motsvarande 6,6 MSEK det första året och därefter 2,4 MSEK i årligen återkommande intäkter. Detta bådar gott och gör oss mycket förväntansfulla inför att hela världen öppnar upp igen.

Vår internationella satsning i Storbritannien och USA har varit mycket framgångsrik. Antalet installationer ökade på båda dessa marknader från 5 till fler än 50 och de återkommande licensintäkterna tredubblades under året. Nu växlar vi upp ännu mer med nytt kontor i Tyskland och i Norge samt ytterligare ett i USA samt en dubblerad säljstyrka.

Peter Reigo
Verkställande direktör

Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-08 08:59 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar: