Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2021 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2021. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – juni 2021 i korthet, koncern

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 960 (14 483) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 61 (431) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 834 (-13 119) TSEK
 • Kassaflödet uppgick till 637 (11 513) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,007 (-0,007) SEK

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 334 (7 687) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 396 (174) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 552 (-6 666) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 10 623 (14 444) TSEK jämfört med 9 986 (2 931) TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till 515 (-6 413) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,004) SEK
 • Soliditeten uppgick till 73 (80)%

VD-kommentar

Vi har under kvartalet sett en starkt ökande orderingång. Det totala värdet av tecknade nya ordar, för andra kvartalet, var 60% högre än för första kvartalet.

Nettoförsäljningen under kvartal två uppgick till 8,3 MSEK, vilket var en ökning på 8% mot samma period föregående år. De månatliga löpande intäkterna uppgick till 1,3 MSEK/månad, vilket är något lägre än väntat. Orderingången av nya löpande intäkter har varit god men under kvartalet var det ett fåtal kunder, som efter lång tid av stängda kontor, valt att pausa sin leverans eller omförhandla innehållet. När kontoren öppnar igen kommer en ny dialog tas.

De operationella kostnaderna är i stort oförändrade jämfört med föregående kvartal och kassaflödet fortsätter att vara positivt och slutar för halvåret på +637 tusen kronor. Vi fortsätter vårt fokus på att växa under kontroll och vår ambition att vara kassaflödespositiva på helåret kvarstår.

Storbritannien är den marknad som kommit längst i öppnandet av samhället där alla restriktioner togs bort från 19 juli. Detta syntes tydligt i mängden nya ordrar från denna marknad, där vi under kvartalet fick in sju nya kunder och expanderade installationerna hos ett antal befintliga kunder. Övriga Europa och USA har också börjat öppna upp, men det har gått betydligt långsammare. Vi förväntar oss att se en ökad orderingång även från dessa marknader under andra hälften av 2021.

Nu när pandemins effekter börjar mattas av ser vi en stor förändring i hur vi kommer använda kontoren framöver. Vi tror att behovet av digitala lösningar för att managera kontoren kommer öka kraftigt. Flexibla arbetsplatser, där medarbetarna delar på arbetsplatserna, var redan innan pandemin en drivkraft för att välja en smart kontorslösning. Enligt ett antal undersökningar vill personalen efter pandemin fortsätt arbeta 2-3 dagar i veckan hemifrån. Detta förutspås accelerera övergången till flexibla arbetsplatser. Det som främst efterfrågas nu är lösningar för att förenkla företagens övergång till mer flexibla kontor med bokning av arbetsplatser, effektivare och enklare planering av vilka dagar i veckan respektive team skall vara på kontoret och inte minst att kunna mäta beläggning på arbetsplatser, mötesrum och övriga ytor av kontoren. Drivkraften för företagen är att skapa en effektiv arbetsplats med den bästa möjliga mixen av arbete hemifrån och på kontoret samt optimering av storlek och utformning på kontoret. Vi ser samma förändring i både Europa och Nordamerika.

Den stora förändringskraften inom kontorsmarknaden gör att vi förväntar oss en starkt ökande marknad för smarta kontorslösningar under 2022 och 2023. Intresset för hela industrin har ökat under senare tid, vilket kan ses i ett betydande antal företagssammanslagningar och företagsuppköp under senaste 12 månaders perioden.

Vi förväntar oss en fortsatt god marknad under 2021, men den stora ökningen förväntas komma först när alla restriktioner lyfts i hela Europa och Nordamerika.

Peter Reigo

Verkställande direktör

This disclosure contains information that Flowscape Technology is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 26-08-2021 08:10 CET.

For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscapesolutions.com

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the office, optimization of office space and a more efficient workday. The solution uses the latest IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and enables them to quickly find rooms, desks, office equipment and colleagues as well as analysis of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo fence specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis. Flowscape has offices in Stockholm (headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit  www.flowscapesolutions.com

Tags:

Subscribe