Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2021.
Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 (This information is only available in Swedish)

Januari – September 2021 i korthet, koncern

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 23 425 (23 027 TSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 075 (2 321) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -16 757(-17 446) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,009 (-0,009) SEK
 • Kassaflödet uppgick till -922 (12 090) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 71 (78)%

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 465 (8 544) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 015 (1 890) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 922 (-4 327) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 9 064 (15 021) TSEK jämfört med 9 986 (2 931) TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till -1 560 (577) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,002) SEK

VD kommentar

Under kvartal tre hade de flesta länder, på våra fokusmarknader, fortfarande restriktioner där hemarbete rekommenderades, men vi ser nu att detta börjar lättas upp.

I Sverige och Norge har företagen åter öppnat sina kontor men många stora företag planerar för en återgång till kontoren först i början på 2022. I USA är det stora skillnader mellan delstaterna, men generellt ligger de några månader efter Sverige. Storbritannien har öppnat upp kontoren men både företag och anställda är lite avvaktande eftersom smittspridningen nu ökar igen.

Vi ser en stark koppling mellan efterfrågan av våra lösningar och hur mycket samhället öppnat upp efter pandemin. Under senaste tiden har förfrågningarna ökat främst från Sverige, Norge och USA. Det som oftast efterfrågas är lösningar för att stötta det nya hybrida arbetssättet.

Det publiceras många undersökningar världen över, och vi läser även i svenska media, att bolagen börjar ställa om för det nya hybrida arbetssättet, där personalen kan fortsätta jobba 2 till 3 dagar i veckan hemifrån. Detta förväntas driva behovet av digitala lösningar för att planera arbetsveckan på kontoret med kollegorna, boka arbets- och parkeringsplatser samt lösningar för att mäta hur mycket och på vilket sätt kontoren används. Många företag har redan börjat planera för ombyggnad av kontoren för mer samarbete och kreativt arbete samt färre individuella arbetsplatser för enskilt arbete. Eftersom personalen förväntas spendera mindre tid på kontoret, så kommer det finnas potential för bolagen att reducera sina kontorsytor och därmed spara pengar. Flowscape har ett av marknadens starkaste erbjudandena för att stötta denna övergång.

Nettoomsättningen för kvartalet slutade på likvärdig nivå som samma kvartal föregående år, men andelen återkommande intäkter är högre. De löpande intäkterna uppgick till 1,3 MSEK/månad under kvartalet, vilket är samma nivå som föregående kvartal. Tyvärr förlorade vi under kvartalet ett större kundkontrakt, vi haft sedan 2016. Kunden tog ett globalt beslut att ha en lösning på alla sina kontor och då fick den svenska organisationen anpassa sig. Detta medförde att våra SaaS intäkter under kvartalet inte ökade, trots många nya affärer.

Kassaflödet för kvartal tre blev negativt och landade på -1.6 MSEK, vilket främst berodde på att en av våra större kunder lagt om sina finansiella rutiner och missade att betala fakturor i tid. Vid kvartalets utgång hade vi en stock av obetalda förfallna fakturor på 1.5 MSEK. Kassaflödet är fortsatt under kontroll och målet med positivt kassaflöde på helåret kvarstår.

De operativa kostnaderna har inte nämnvärt ändrat sig detta kvartal jämfört med de två tidigare kvartalen under 2021. Detta är helt i linje med vår strategi att vara försiktiga med kostnaderna så länge pandemins effekter på kontorsmarknaden är negativ.

Vi är övertygade om att det framtida hybrida arbetssättet är positivt för oss och vi utökar nu våra investeringar i marknadsföring och försäljningskapacitet med ökad intensitet under resten av 2021 och 2022.
 

Peter Reigo

Verkställande direktör

This disclosure contains information that Flowscape Technology is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 25-11-2021 08:15 CET.

For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscapesolutions.com

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the office, optimization of office space and a more efficient workday. The solution uses the latest IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and enables them to quickly find rooms, desks, office equipment and colleagues as well as analysis of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo fence specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis. Flowscape has offices in Stockholm (headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit  www.flowscapesolutions.com

Tags:

Subscribe

Documents & Links