Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

Report this content

Flowscapes valberedning föreslår samma styrelse som innevarande år. Valberedningen föreslår vidare samma arvodesnivåer som innevarande år samt att Henrik Boman fortsätter som revisor.

Valberedningen föreslår att Johan Hägerlöf utses att leda årsstämman för Flowscape Technology AB.

I enlighet med årsstämmans beslut 2020-06-30 så skall valberedningen bestå av styrelseordförande, Henrik Tjernberg, samt två representanter från bolagets större ägare, enligt aktieboken per 2020‑09‑30. De två största ägarna den 2020-09-30 var Reigo Invest AB och Elementa Management AB. Därmed valdes Peter Reigo (representerar Reigo Invest AB) och Eric Andersson (representerar Elementa Management AB) in i valberedningen.

Valberedningen föreslår en ersättning till styrelsen på 120.000 SEK för styrelseordförande och 60.000 SEK för övriga styrelsemedlemmar, som inte är anställda i bolaget. Detta är på samma nivå som innevarande år.

Valberedningen föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och en revisor. Inga suppleanter föreslås.

Till styrelse föreslås följande medlemmar:
Henrik Tjernberg (ordförande)
Urban Fagerstedt
Johan Hägerlöf
Peter Reigo

Alla föreslagna styrelseledamöter sitter idag i Flowscape Technologys styrelse.

Valberedningen föreslår också att fortsätta med Henrik Boman, från PWC, som revisor.

For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscapesolutions.com

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the office, optimization of office space and a more efficient workday. The solution uses the latest IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and enables them to quickly find rooms, desks, office equipment and colleagues as well as analysis of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo fence specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis. Flowscape has offices in Stockholm (headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit  www.flowscapesolutions.com

Subscribe

Documents & Links