GJF: Justert utbytteforslag. Invitasjon til telefonkonferanse.

Report this content

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har i dag vedtatt å trekke forslaget om utdeling av overskuddskapital på 5,00 kroner per aksje, som det skal stemmes over på generalforsamlingen 26. mars 2020. Forslaget om et utbytte basert på årets resultat på 7,25 kroner per aksje opprettholdes. I henhold til innkallingen til generalforsamlingen offentliggjort 3. mars, vil styret, i tråd med tidligere praksis, søke godkjennelse til å kunne dele ut ytterligere utbytte senere i år.

Konsernet har en solid kapitalbase for å møte usikkerheten i tiden fremover. Justert for det endrede utbytteforslaget, ville solvensmarginen per 31. desember 2019 vært 231 prosent. Pr 19. mars 2020 er den estimert til å være 211 prosent (188 prosent basert på det opprinnelige utbytteforslaget).

Den pågående situasjonen i kjølvannet av Covid-19 utbruddet er en betydelig global utfordring, med store konsekvenser for både virksomheter og samfunn. Endringen i utbytteforslaget er et føre-var-tiltak i lys av den rådende usikkerheten om den videre økonomiske utviklingen i våre markeder.

- Basert på den ekstraordinære situasjonen vi nå opplever, mener vi at det er til det beste for selskapet å ha en forsiktig holdning til vi får et tydeligere bilde av implikasjonene for den økonomiske utviklingen. Vi opprettholder vår utbyttepolitikk og fokuset på langsiktig verdiskaping, sier styreleder Gisele Marchand.

Fram til nå har imidlertid påvirkningen på Gjensidiges ansatte og virksomhet vært begrenset, og vi opprettholder god kundebetjening. Alle forretningskritiske funksjoner fungerer godt, og den totale effekten på konsernets erstatningskrav har vært begrenset. Investeringsporteføljene er negativt påvirket av de betydelige markedsbevegelsene.

Alle finansielle mål opprettholdes, og justeringen innebærer ingen endring i konsernets utbyttepolitikk.

Medlemmer av Gjensidiges konsernledelse vil være tilgjengelige for spørsmål fra investorer og analytikere på en telefonkonferanse mandag 23. mars kl. 08:00 norsk tid. Møtet vil bli holdt på engelsk. Et opptak vil være tilgjengelig etter telefonkonferansen.

Oppringingsdetaljer:
Norge: +47 800 51025 UK/ Europa: +44 (0) 800 358 6374 USA: +1 866-519-2796
Andre lokasjoner: Vennligst velg en av de nevnte.

Bekreftelseskode: 185866

Revidert forslag til sak 6 på dagsorden til generalforsamlingen 26. mars 2020 følger vedlagt. Det reviderte forslaget gjøres også tilgjengelig på Gjensidiges nettsider www.gjensidige.no/foretaksstyring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner i Gjensidige Forsikring ASA:
IR-direktør: Mitra H. Negård, Tel: +47 957 93 631
Kommunikasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tel: +47 952 33 382

 

Subscribe

Documents & Links