Hoist Finance hållbarhetsarbete samt bolagets erbjudande till bankmarknaden i fokus för årsredovisningen 2017

Hoist Finance AB (publ) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida, www.hoistfinance.com. Fokus har varit att beskriva Hoist Finance erbjudande till den europeiska bankmarknaden samt bolagets arbete med hållbart företagande. Ett särskilt avsnitt ägnas åt den italienska marknaden, som bedöms vara fortsatt mycket intressant.

Tryckta kopior av årsredovisningen kan beställas genom att maila till info@hoistfinance.com 

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08:30.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com