KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) / NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Nilar International AB (publ), org. nr 556600-2977, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 april 2016, kl. 08.30 i Bolagets lokaler på Stockholmsvägen 116 B i Täby. The shareholders of Nilar International AB (publ), reg. no. 556600-2977, (the “Company”) are hereby invited to the extra general meeting on Friday 29 April 2016, at 08.30 at the office of the Company, Stockholmsvägen 116 B in Täby.

Rätt att delta i stämman

Right to attend the general meeting

Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman dels göra anmälan till Bolaget senast måndagen den 25 april 2016.
Shareholders wishing to attend the general meeting must be recorded in the share register on the day of the general meeting, and notify the Company of his/her intention to attend the meeting no later than on Monday 25 April 2016.

Förslag till dagordning

Draft agenda

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

  Election of Chairman of the meeting and keeper of the minutes.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  Preparation and approval of voting list.

 3. Godkännande av dagordning.

  Approval of the agenda.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

  Election of one or two persons to verify the minutes.

 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

  Determination of whether the meeting has been duly convened.

 6. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Proposal to issue new shares with deviation from the shareholders preferential rights.

 7. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Proposal regarding Issuance of Warrants with deviation from the shareholders preferential rights.

 8. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier/teckningsoptioner/konvertibler.

  Proposal regarding authorisation to the board of directors to issue shares/warrants/convertibles.

 9. (a) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner Tranche 1 (incitamentsprogram).

  Proposal regarding approval of the board of directors resolution to issue warrants Tranche 1 (incentive program).

9. (b) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner Tranche 2 (incitamentsprogram).

Proposal regarding approval of the board of directors resolution to issue warrants Tranche 2 (incentive program)

 1. (c) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner Tranche 3 (incitamentsprogram).

  Proposal regarding approval of the board of directors resolution to issue warrants Tranche 3 (incentive program)

 2. Avslutande av stämman.

  Closing of the meeting.

Styrelsens förslag till beslut

The Board of Directors' proposal

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Item 1: Election of chairman of the general meeting

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.
The board of directors proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå KB is appointed as chairman of the general meeting.

Punkt 6: Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Item 6: Proposal to issue new shares with deviation from the shareholders preferential rights

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 785 340 aktier enligt följande (”Riktade emissionen”).
The board of directors proposes that the extra general meeting resolves to issue a maximum of 785,340 shares, in accordance with the following (the “Directed Issue”).

Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 785 340 kronor.

The total increase of the company’s share capital can amount to a maximum of SEK 785,340.

Det totala antalet nya aktier skall uppgå till högst 785 340 aktier.

The total number of new shares shall not exceed 785,340 shares.

Teckningskursen för varje aktie skall vara inom intervallet 191 - 255 kronor, totalt högst 150 076 425 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är aktiernas förväntade marknadsvärde och fastställs genom anbudsförfarande och baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsförhållandena. Den slutgiltiga teckningskursen fastställs av styrelsen den 30 april 2016.

The subscription price for the new shares shall be within the interval SEK 191 - SEK 255 per share, total maximum SEK 150,076,425 if all shares are subscribed for. The basis for the subscription price is the anticipated market value of the shares and is decided through biding procedures and the overall market conditions. The final subscription price will be decided by the board on 30 April 2016.

Rätten att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma strategiska investerare, institutionella och privata investerare i Sverige och utomlands som inte tidigare är aktieägare i Bolaget samt nuvarande aktieägare som garanterar delar av den Riktade emissionen.
The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders’ priority right, be attributed to strategic investors, institutional and private investors in Sweden and abroad who are not currently shareholders of the Company and current shareholders who guarantees parts of the Directed Issue.

Teckning av aktie skall ske på särskild teckningslista, under perioden från och med den 1 maj 2016 till och med den 5 maj 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription for the shares shall be made on a subscription list during the period from 1 May 2016 up to and including 5 May 2016. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 12 maj 2016 i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
Payment for subscribed shares shall be made in cash no later than on 12 May 2016 in accordance with instructions on the issued transfer note, no later than three banking days following receipt of the transfer note. The board of directors has the right to extend the period for payment.

Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare. Vid tilldelning kommer styrelsen att sträva efter att Bolaget får ägare med en långsiktigt ägarintresse i Bolaget och att Bolaget får en bred ägarbas. För den del av den Riktade emissionen som riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen skall tilldelning ske enligt följande:

Allotment of shares shall be decided by the board of directors in consultation with the Company’s financial advisor. When allotting shares the board of directors will strive to achieve that the Company will have shareholders with a long-term interest in the Company and a broad base for the shareholding in the Company. For the part of the Directed Issue made to the persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act, allotment shall be made as set out below:

 • Verkställande direktör kan erhålla högst 40 000 aktier och övriga styrelseledamöter kan erhålla högst 20 000 aktier. The managing director may be granted a maximum of 40,000 shares other members of the board may be granted a maximum of 20,000 shares.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

The new shares have a right to dividends as of the current financial year.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den Riktade emissionen skall kunna riktas till vissa strategiska investerare med ett långsiktigt ägarintresse i Bolaget.
The reason for the deviation from the shareholders’ priority right is that the shares shall be offered to certain strategic investors with a long term interest in the Company.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

Punkt 7: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Item 7: Proposal regarding Issuance of Warrants with deviation from the shareholders preferential rights

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst 588 535 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 117 707 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För emissionen skall följande villkor gälla:

The board of directors proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve to issue a maximum of 588,535 warrants, which may result in a maximum total increase in the company’s share capital of SEK 117,707. The warrants shall entitle to subscription of new shares in the company. The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de som tecknat aktier i den Riktade emissionen till en teckningskurs som inte understiger 255 kronor.
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for only by those who have subscribed for shares in the Directed Issue at a subscription price of not less than SEK 255.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 4 maj 2016 på särskild teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
The warrants shall be subscribed for no later than on 4 May 2016 on a separate subscription list. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

The warrants are issued at no consideration

Fem (5) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 krona per aktie (motsvarande kvotvärdet). Teckningskursen och antalet teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) ny aktie kan dock förändras, bl.a för det fall Bolagets aktier upptas till handel på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en multilateral handelsplattform (”Notering”). Omräkning av antalet teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) ny aktie och omräkning av teckningskursen följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 31 december 2018 till och med den 31 december 2020 eller den dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Five (5) warrants entitle to subscription of one (1) new share in the Company at a subscription price of SEK 1 per share (corresponding to the quota value). The subscription price and the number of warrants entitling to subscription of one (1) new share may however be changed, inter alia, if the shares of the Company become subject to an Initial Public Offering on a regulated market, a corresponding market outside of the European Economic Area, or a multilateral trading facility (the “IPO”). The recalculation of the number of warrants entitling to subscription of one (1) new share and recalculation of the subscription price are set out in the warrant terms. Subscription of a new share by exercise of a warrant shall take place during the period from 31 December 2018 up to and including 31 December 2020 or at a date in accordance with the warrant terms.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att tilldelning skett och den nya aktien införts i aktieboken.
A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends resolved after allotment was made and the share has been noted in the share ledger.

Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoption kommer att omfattas av hembud.

Share subscribed for by exercise of warrant will be subject to a post sale purchase right.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i den mån aktier i den Riktade emissionen tecknas till en kurs om 255 kronor eller högre, kunna erbjuda tecknare en viss rabatt i den Riktade emissionen. I enlighet med villkoren ovan ges respektive tecknare vid utnyttjande av teckningsoptioner möjlighet att erhålla en rabatt motsvarande ca 14% per tecknad aktie i den Riktade emissionen (vid en teckningskurs om 255 kronor).
The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is to offer subscribers a certain discount in the Directed Issue, if the shares in the Directed Issue are subscribed for at a price of SEK 255 or higher. The subscribers will, in accordance with the terms set out above, through exercise of warrants be entitled to a discount amounting to app. 14% per share subscribed for in the Directed Issue (based on a subscription price of SEK 255).

Tilldelning av teckningsoptioner beslutas av styrelsen. För den del av emissionen som riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen skall tilldelning ske enligt följande:
Allotment of shares shall be decided by the board of directors. For the part of the issue made to the persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act allotment shall be made as set out below:

 • Verkställande direktör kan erhålla högst 40 000 teckningsoptioner och övriga styrelseledamöter kan erhålla högst 20 000 teckningsoptioner. The managing director may be granted a maximum of 40,000 warrants and other members of the board may be granted a maximum of 20,000 warrants.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om den Riktade emissionen enligt punkt 6.
A resolution according to this item shall be conditional upon that the extra general meeting also resolves on the Directed Issue under item 6.

Punkt 8: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Item 8: Proposal regarding authorisation to the board of directors to issue shares/warrants/convertibles

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av konvertibler/teckningsoptioner/aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

The board of directors proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve to authorise the board to issue convertibles/warrants/shares on one or more occasions with or without preferential rights for shareholders, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

Punkt 9(a): Beslut om att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner Tranche 1 (incitamentsprogram)
Item 9(a): Proposal regarding approval of the board of directors resolution to issue warrants Tranche 1 (incentive program)

Styrelsen beslutade den 8 mars 2016, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 87 191 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 87 191 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen skall följande villkor gälla:

On 8 March 2016 the board of directors resolved, subject to the approval of the extra general meeting of the shareholder, to issue a maximum of 87,191 warrants, which may result in a maximum total increase of the Company’s share capital of SEK 87,191. The warrants shall entitle to subscription of new shares in the Company. The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Nilar AB, org. nr. 556790-0815 (”Dotterbolaget”) och anställda inom Bolaget och koncernen, varav Dotterbolaget får teckna högst 32 524 teckningsoptioner och följande personer skall äga rätt att teckna teckningsoptioner enligt följande:
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by the Company’s subsidiary Nilar AB, reg. no. 556790-0815 (the “Subsidiary”) and employees in the Company and company group, of which the Subsidiary may subscribe for a maximum of 32,524 warrants and the persons set out below are entitled to subscribe for warrants in accordance with the following:

 • Verkställande direktör i Bolaget och dotterbolaget Nilar AB, org. nr. 556790-0815 och ekonomichef i Bolaget som får teckna högst 10 000 teckningsoptioner var;
  the managing director of the Company and the subsidiary Nilar AB, reg. no. 556790-0815 and the Company’s CFO who may subscribe for a maximum of 10,000 warrants each;

 • personer inom bolagsledningen (sex personer) som får teckna högst 5 000 teckningsoptioner var; och
  members of the management group (six persons) who may subscribe for a maximum of 65,000 warrants each; and

 • övriga nyckelpersoner (sex personer) får teckna högst 2 000 teckningsoptioner var. other key employees (six persons) who may subscribe for a maximum of 2,000 warrants each.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning skall tilldelning av teckningsoptioner ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget. Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i Bolaget och koncernen samt till övriga nyckelpersoner till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
There will be no guaranteed allocation. In case of oversubscription, allocation of the subscribed warrants shall be made as follows. First, allocation shall be made pro rata in relation to the number of warrants subscribed. Secondarily, allocation shall be made through the drawing of lots executed by the Company. Warrants subscribed by the Subsidiary may be transferred on one or more occasions to persons who are employed by the Company and in the company group and other key persons at a cash price that is not less than the current fair market value of the warrant according to the Black & Scholes valuation model and otherwise on the same terms as in the issuance.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 30 juni 2016 på särskild teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
The warrants shall be subscribed for no later than on 30 June 2016 on a separate subscription list. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och övriga tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie om 0,65 kronor per option.
The Subsidiary is entitled to subscribe for the warrants free of charge and the other subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price of SEK 0.65 per warrant.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 276 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 29 april 2017 till och med den 29 april 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price of SEK 276. Subscription for new shares by exercise of warrant shall be made during the period as from 29 April 2017 up to and including 29 April 2020 or the earlier date set forth in the terms of the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att tilldelning skett och den nya aktien införts i aktieboken.
A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends resolved after allotment has been made and the share has been noted in the share ledger.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för vissa nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Teckningspremien skall baseras på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is to implement a stock option plan for certain key employees of the Company and Subsidiary. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value. The subscription price shall be based on the market value of the warrants according to the Black & Scholes valuation model.

Det föreslås även att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets rätt till vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt beslutet.
It is further proposed that the general meeting approves the right of the Subsidiary to transfer the warrants in accordance with the resolution.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
It is further proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna denna emission. Beslutet föreslås villkoras av att stämman även beslutar att godkänna förslagen under punkterna 9(b) och 9(c).
The board of directors proposes that the extra general meeting resolves to approve this issue. The resolution is proposed to be conditional on the approval of the proposals under items 9(b) and 9(c) as well.

Punkt 9(b): Beslut om att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner Tranche 2 (incitamentsprogram)
Item 9(b): Proposal regarding approval of the board of directors resolution to issue warrants Tranche 2 (incentive program)

Styrelsen beslutade den 8 mars 2016, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 87 190 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 87 190 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen skall följande villkor gälla:
On 8 March 2016 the board of directors resolved, subject to the approval of the extra general meeting of the shareholder, to issue a maximum of 87,190 warrants, which may result in a maximum total increase of

the Company’s share capital of SEK 87,190. The warrants shall entitle to subscription of new shares in the Company. The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Nilar AB, org. nr. 556790-0815 (”Dotterbolaget”) och anställda inom Bolaget och koncernen, varav Dotterbolaget får teckna högst 32 524 teckningsoptioner och följande personer skall äga rätt att teckna teckningsoptioner enligt följande:
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by the Company’s subsidiary Nilar AB, reg. no. 556790-0815 (the “Subsidiary”) and employees in the Company and company group, of which the Subsidiary may subscribe for a maximum of 32,524 warrants and the persons set out below are entitled to subscribe for warrants in accordance with the following:

 • Verkställande direktör i Bolaget och dotterbolaget Nilar AB, org. nr. 556790-0815 och ekonomichef i Bolaget som får teckna högst 10 000 teckningsoptioner var;
  the managing director of the Company and the subsidiary Nilar AB, reg. no. 556790-0815 and the Company’s CFO who may subscribe for a maximum of 10,000 warrants each;

 • personer inom bolagsledningen (sex personer) som får teckna högst 5 000 teckningsoptioner var; och
  members of the management group (six persons) who may subscribe for a maximum of 5,000 warrants each; and

 • övriga nyckelpersoner (sex personer) får teckna högst 2 000 teckningsoptioner var. other key employees (six persons) who may subscribe for a maximum of 2,000 warrants each.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning skall tilldelning av teckningsoptioner ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget. Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i Bolaget och koncernen samt till övriga nyckelpersoner till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

There will be no guaranteed allocation. In case of oversubscription, allocation of the subscribed warrants shall be made as follows. First, allocation shall be made pro rata in relation to the number of warrants subscribed. Secondarily, allocation shall be made through the drawing of lots executed by the Company. Warrants subscribed by the Subsidiary may be transferred on one or more occasions to persons who are employed by the Company and in the company group and other key persons at a cash price that is not less than the current fair market value of the warrant according to the Black & Scholes valuation model and otherwise on the same terms as in the issuance.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 30 juni 2016 på särskild teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
The warrants shall be subscribed for no later than on 30 June 2016 on a separate subscription list. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och övriga tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie om 0,15 kronor per option.
The Subsidiary is entitled to subscribe for the warrants free of charge and the other subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price of SEK 0.15 per warrant.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 276 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 29 april 2018 till och med den 29 april 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price of SEK 276. Subscription for new shares by exercise of warrant shall be made during the period as from 29 April 2018 up to and including 29 April 2020 or the earlier date set forth in the terms of the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att tilldelning skett och den nya aktien införts i aktieboken.
A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends resolved after allotment has been made and the share has been noted in the share ledger.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för vissa nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Teckningspremien skall baseras på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is to implement a stock option plan for certain key employees of the Company and Subsidiary. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value. The subscription price shall be based on the market value of the warrants according to the Black & Scholes valuation model.

Det föreslås även att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets rätt till vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt beslutet.
It is further proposed that the general meeting approves the right of the Subsidiary to transfer the warrants in accordance with the resolution.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
It is further proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna denna emission. Beslutet föreslås villkoras av att stämman även beslutar att godkänna förslagen under punkterna 9(a) och 9(c).
The board of directors proposes that the extra general meeting resolves to approve this issue. The resolution is proposed to be conditional on the approval of the proposals under items 9(a) and 9(c) as well.

Punkt 9(c): Beslut om att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner Tranche 3 (incitamentsprogram)
Item 9(c): Proposal regarding approval of the board of directors resolution to issue warrants Tranche 3 (incentive program)

Styrelsen beslutade den 8 mars 2016, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 87 190 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 87 190 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen skall följande villkor gälla:
On 8 March 2016 the board of directors resolved, subject to the approval of the extra general meeting of the shareholder, to issue a maximum of 87,190 warrants, which may result in a maximum total increase of the Company’s share capital of SEK 87,190. The warrants shall entitle to subscription of new shares in the Company. The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag Nilar AB, org. nr. 556790-0815 (”Dotterbolaget”) och anställda inom Bolaget och koncernen, varav Dotterbolaget får teckna högst 32 524 teckningsoptioner och följande personer skall äga rätt att teckna teckningsoptioner enligt följande:
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by the Company’s subsidiary Nilar AB, reg. no. 556790-0815 (the “Subsidiary”) and employees in the Company and company group, of which the Subsidiary may subscribe for a maximum of 32,524 warrants and the persons set out below are entitled to subscribe for warrants in accordance with the following:

 • Verkställande direktör i Bolaget och dotterbolaget Nilar AB, org. nr. 556790-0815 och ekonomichef i Bolaget som får teckna högst 10 000 teckningsoptioner var;
  the managing director of the Company and the subsidiary Nilar AB, reg. no. 556790-0815 and the Company’s CFO who may subscribe for a maximum of 10,000 warrants each;

 • personer inom bolagsledningen (sex personer) som får teckna högst 5 000 teckningsoptioner var; och
  members of the management group (six persons) who may subscribe for a maximum of 5,000 warrants each; and

övriga nyckelpersoner (sex personer) får teckna högst 22 000 teckningsoptioner var. other key employees (six persons) who may subscribe for a maximum of 2,000 warrants each.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning skall tilldelning av teckningsoptioner ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget. Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i Bolaget och koncernen samt till övriga nyckelpersoner till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

There will be no guaranteed allocation. In case of oversubscription, allocation of the subscribed warrants shall be made as follows. First, allocation shall be made pro rata in relation to the number of warrants subscribed. Secondarily, allocation shall be made through the drawing of lots executed by the Company. Warrants subscribed by the Subsidiary may be transferred on one or more occasions to persons who are employed by the Company and in the company group and other key persons at a cash price that is not less than the current fair market value of the warrant according to the Black & Scholes valuation model and otherwise on the same terms as in the issuance.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 30 juni 2016 på särskild teckningslista. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
The warrants shall be subscribed for no later than on 30 June 2016 on a separate subscription list. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och övriga tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie om 0,003 kronor per option.
The Subsidiary is entitled to subscribe for the warrants free of charge and the other subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price of SEK 0.003 per warrant.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 276 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 29 april 2019 till och med den 29 april 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price of SEK 276. Subscription for new shares by exercise of warrant shall be made during the period as from 29 April 2019 up to and including 29 April 2020 or the earlier date set forth in the terms of the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning beslutad efter det att tilldelning skett och den nya aktien införts i aktieboken.
A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends resolved after allotment has been made and the share has been noted in the share ledger.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för vissa nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Teckningspremien skall baseras på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is to implement a stock option plan for certain key employees of the Company and Subsidiary. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value. The subscription price shall be based on the market value of the warrants according to the Black & Scholes valuation model.

Det föreslås även att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets rätt till vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt beslutet.
It is further proposed that the general meeting approves the right of the Subsidiary to transfer the warrants in accordance with the resolution.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
It is further proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna denna emission. Beslutet föreslås villkoras av att stämman även beslutar att godkänna förslagen under punkterna 9(a) och 9(b).
The board of directors proposes that the extra general meeting resolves to approve this issue. The resolution is proposed to be conditional on the approval of the proposals under items 9(a) and 9(b) as well.

Majoritetsregler

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkterna 6-7 och 9(a)-(c) krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då delar av emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
A resolution in accordance with items 6-7 and 9-(a)-(c) require support by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the share issue is in part made to persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act.

För giltigt beslut enligt punkten 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
A resolution in accordance with item 8 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting

Anmälan

Notification

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2), genom e-post till magnus.nordgren@nilar.com, per telefon +46 70 214 17 49 eller post Nilar International AB (publ), Stockholmsvägen 116 B, 187 30 Täby, senast den 25 april 2016.
Shareholders wishing to attend the general meeting shall notify their and, if any, counsels' (maximum 2) participation to the Company by e-mail to magnus.nordgren@nilar.com, by telephone +46 70 214 17 49 or by regular post to Nilar International AB (publ), Stockholmsvägen 116 B, 187 30 Täby, no later than on 25 April 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet.

Shareholders who are represented by proxy shall issue a dated and signed proxy to the proxy holder.

Övrig information

Further information

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.nilar.com, per dagen för denna kallelse och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin e- post- eller postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida per dagen för denna kallelse och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Proxy forms are available as of the day of this notice at the above stated Company address and at the Company’s webpage, www.nilar.com, and will upon request be sent to the shareholders who provide their address. The complete proposals of the board of directors and other required documents in accordance to the Swedish Companies Act is available as of the day of this notice at the Company and at the Company webpage and will also upon request be sent to the shareholders who provide their address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extra general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

Täby i april 2016 / Täby in April 2016

 Nilar International AB (publ)

 Styrelsen / The Board of Directors