De Nederlandse middeldure huursector in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen

Zoals bekend staat de Nederlandse politiek voor een belangrijke uitdaging: een solide middeldure huursector tot stand brengen mét een scherp oog voor de belangen van alle stakeholders. Wanneer niet alle betrokken partijen eensgezind de handen ineenslaan zal de disbalans tussen vraag en aanbod onnodig lang blijven voortduren. Een complexe opgave voor onze “regisserende” overheid.

Door: Elisa Bontrop

Naar aanleiding van de eindrapportage van het traject ‘Samenwerkingstafel middenhuur’ kreeg minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs de media op zich gericht door haar uithaal: “Het ontbreekt gemeenten aan lef en ambitie als het gaat om extra woningbouw”. Daar waar voormalig verantwoordelijk minister Blok woningcorporaties onvoldoende medewerking verweet, richt huidig minister Ollongren nu haar pijlen op gemeenten. Vanuit overheidswege lijkt deze handelswijze inmiddels tot een belangrijk onderdeel van de strategie te zijn gemaakt om stakeholders zo tot het broodnodige commitment te bewegen.

HAKKEN IN HET ZAND
In navolging van de woningcorporaties springt nu ook een aantal gemeenten in de weerstandmodus. Gemeenten die worden verweten met een onvoldoende creatieve blik te kijken naar het bouwen van woningen in groene gebieden rondom steden, zetten de hakken in het zand. Zo maken zij aan de achterban duidelijk dat het beschermen van natuur- en recreatiegebieden een belangrijk onderdeel is van het te voeren gemeentelijk beleid. Tegelijkertijd wordt de overheid op haar beurt gewezen op het belang de woningvoorraad juist ín steden te vergroten, waarvoor (verdere) financiële steun van het Rijk noodzakelijk wordt geacht. Ziehier alvast de aanzet van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Waar er vorig jaar binnen de landelijke verkiezingsstrijd beperkt aandacht was voor de middeldure huursector krijgen de politieke partijen op lokaal niveau een nieuwe kans. Uiteraard voor gecalculeerd door Rutte II, die met de initiëring van de lokale Samenwerkingstafel hiervoor de aanzet heeft gegeven. De definitieve aanbevelingen van Rob van Gijzel vallen “geregisseerd” samen met de opmaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Minister Ollongren geeft ondertussen nog meer van haar strategie blijk door aan te kondigen dat zij zich blijvend zal  toeleggen op het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot een snellere aanwas van nieuwbouwwoningen.  Dit is overigens volledig in lijn met het advies van Sweco ten tijde van de kabinetsformatie.

KANSEN VOOR DE LOKALE POLITIEK
De politieke partijen, die ervoor in aanmerking willen komen de nieuwe gemeenteraden voor de periode 2018-2022 te vormen, staan een grote uitdaging te wachten. Het is nu aan hen om inzichtelijk te maken welke prestaties zij hier tegenover willen én kunnen stellen. De aankomende verkiezingsstrijd biedt lokale partijen een uniek podium om alle opgedane kennis en kunde omtrent dit complexe beleidsdossier te laten zien. Welke innovatieve oplossingen zullen er in de verkiezingsprogramma’s worden aangedragen en welke voorwaardenscheppende handvatten vanuit de overheid worden aangegrepen en/of verder uitgedacht?

BEWEGING IN DE KETEN
Gedurende de zogenaamde “Samenwerkingstafel- tussenperiode” heeft de gehele keten de kans gekregen een verdere stap te maken in haar innovatie(denk)kracht. In het kader van de toekomstbestendigheid moét de gehele keten wel snel gaan bewegen, naast de grote tekorten voor een belangrijk deel ook ingegeven door het Klimaatakkoord van Parijs. Na de decentralisatie van het woningbeleid in 2011 heeft de markt niet zelfstandig de benodigde stappen kunnen maken. Sturing vanuit de overheid bleek noodzakelijk. De regierol wordt nu symbolisch bij gemeenten neergelegd, maar de touwtjes zijn in werkelijkheid nog stevig in handen van de overheid.

HOOGGESPANNEN VERWACHTINGEN
Zijn de gemeenten, samen met de andere ketenpartners inmiddels klaar voor de volgende stap? Gaan gemeenten de hun beloofde regierol opeisen? Welke lokale politieke partijen gaan kleur bekennen, en zo ja, welke? Het moment van de waarheid is aanstaande. De verwachtingen omtrent de Nederlandse middeldure huursector blijven voorlopig hooggespannen.

Medio maart 2018 zal Sweco haar onderzoek presenteren over de Nederlandse middeldure huursector in relatie tot de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Over Elisa Bontrop
Elisa is adviseur Capital Consultants bij Sweco. Zij houdt zich bezig met het analyseren van nationale ontwikkelingen in de vastgoedbeleggingsmarkt. Het duiden van de ontwikkelingen in de Nederlandse winkelmarkt en de Nederlandse middeldure huursector is haar specialisatie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Ditmar van Diggelen,
+31 88 811 58 38, ditmar.vandiggelen@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Documenten & Links