Quotes

Samen met Ecorys doen we bij Sweco op dit moment veel onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen voor klimaatadaptatie. We zien dat er nog weinig aandacht is voor de verhouding tussen kosten van maatregelen en de schade die we daarmee voorkomen. Door onze betrokkenheid bij klimaatadaptatie in een groot aantal gemeenten in Nederland kunnen we kengetallen ontwikkelen over de effectiviteit van maatregelen. Zo kunnen we nagaan hoe gemeenten kosten kunnen besparen door bijvoorbeeld slim mee te liften op geplande projecten en bestaande onderhoudsprogramma’s.
Alex Hekman, projectleider bij Sweco
Hoewel de landelijke afspraak is dat gemeenten in 2050 klimaatbestendig moeten zijn, heeft de gemeente Alkmaar de ambitie om al in een periode van 15 jaar klimaatbestendig te zijn. Met ondersteuning van Sweco en Ecorys gaan we na hoe we klimaatbestendige maatregelen zo slim en efficiënt mogelijk kunnen implementeren, zodat de gemeente Alkmaar en haar inwoners binnen 15 jaar voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering
Arie Swets van Stadswerk072
E-commerce wordt gekenmerkt door gemak. Zo kan men bijvoorbeeld meerdere modellen en maten van een artikel bestellen, en vervolgens artikelen terugsturen die niet bevallen of waarvan de maat onjuist is. Dit impliceert dat de traditionele paskamer verplaatst van winkels naar de huizen van mensen zelf
Robert Sommar, transport- en logisitek expert van Sweco
De inefficiëntie van bestaande aanpassingen aan e-commerce vragen om innovatief en duurzaam denken. Oplossingen zullen ervoor zorgen dat distributie efficiënt verloopt en dat aanvoerketens strategisch heringericht worden. Dergelijke oplossingen zullen zorvuldig moeten worden geïntegreerd in de structuur van steden
Robert Sommar, transport- en logisitek expert van Sweco
Dat e-commerce groeit staat buiten kijf. In Nederland zijn we daar al ver in ontwikkeld. In Utrecht zien we hubs aan de randen van de stad ontstaan en zijn duurzame vervoersmiddelen de norm geworden. Zo wordt de druk op de binnenstad ontlast en is een gezonde en veilige binnenstad dichtbij. Bestuurders en beleggers moeten serieus rekening houden met e-commerce bij de keuzes die ze maken in de ruimtelijke ordening en de infrastructuur van de stad van de nabije toekomst. Tegelijkertijd hebben winkelcentra en binnensteden een belangrijke sociale functie waar een stad niet zonder kan en wil. Bij consumenten draait het hier om een beleving.Ook daar dienen bestuurders, beleggers en ontwikkelaars rekening mee te houden. Het invullen van beide behoeftes is een uitdaging
Reinier Mijsberg, Senior adviseur Real Estate en Investor Relations bij Sweco Nederland
Met de uitdagingen waar Utrecht voor staat is het belangrijk dat de huidige verkeersstromen zo compleet en nauwkeurig mogelijk worden vastgelegd. Maar nog veel belangrijker is om de relaties tussen verkeersstromen in kaart te brengen. Dat doet het tour-based verkeersmodel dat we samen met 4cast voor de provincie bouwen.
Miriam van Dullemen, projectmanager bij Sweco
De provincie Utrecht heeft veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Om ons daar optimaal op voor te bereiden is het van groot belang dat we met inzichten in verkeersstromen werken die duidelijke meerwaarde bieden in vergelijking met de bestaande modellen. Die inzichten zijn heel bepalend in de manier waarop we onze infrastructuur en ruimtelijke ordening in de toekomst willen inrichten. Ik ben daarom zeer positief over het feit dat we met het verkeersmodel van Sweco en 4cast nu al de overstap maken naar een tour-based model.
David Oude Wesselink, beleidsmedewerker Mobiliteit van de provincie Utrecht
Door dit verkeersmodel bouwen we nu één innovatief verkeersmodel voor de gehele provincie dat goed aansluit op de regionale modellen. Daardoor is de provincie Utrecht beter in staat de juiste afwegingen te maken in haar mobiliteits- en ruimtelijk beleid.
David Oude Wesselink, beleidsmedewerker Mobiliteit van de provincie Utrecht
Het is erg zonde dat er zoveel essen verdwijnen, daarom is het zaak de gevolgen van deze boomziekte voor de stad Almere te minimaliseren.
Gemeente Almere
Aan de hand van de resultaten van de inspecties hebben we de uitvoering van het project in verschillende fasen opgedeeld. De essen die het grootste risico vormen voor de veiligheid en bereikbaarheid in Almere worden eerst verwijderd.
Lammie Dijkstra-Staal, senior adviseur Groen en Integraal beheer bij Sweco
We zijn voortdurend met het projectteam van Sweco in overleg om te kijken wat de beste aanpak is met als doel de werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren binnen de gestelde kaders. Als gemeente voeren we zelf ook werkzaamheden uit en de resultaten hiervan neemt Sweco in nauw overleg met ons projectteam weer mee in het project.
Gemeente Almere
Door verschillende soorten bomen en groen terug te planten, wordt de biodiversiteit in Almere vergroot en worden risico’s, zoals aantasting van bomen door ziekte, beperkt. Herplanting van gezonde bomen verbetert daarnaast de luchtkwaliteit en kan bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast tegen gaan. Ook kijken we samen met de gemeente hoe we het vrijkomende hout opnieuw in kunnen zetten door het lokaal her te gebruiken.
Lammie Dijkstra-Staal, senior adviseur Groen en Integraal beheer bij Sweco
Het is de uitdaging om Almere mooier en meer divers uit de essentaksterfte te laten komen.
Gemeente Almere
De economische voordelen van een toenemend aantal fietsers en voetgangers in steden moeten we niet onderschatten. Voetgangers en fietsers besteden eenvoudiger en vaker hun geld bij lokale winkels, cafés en restaurants dan automobilisten omdat ze geen parkeerproblematieken kennen en dragen daarnaast bij aan een levendiger en veiliger stadsleven.
Jeroen Quee, mobiliteitsexpert bij Sweco Nederland
Maar ook in Nederland, koploper op het gebied van fietsinfrastructuur moeten we de infrastructuur voor fietsers en voetgangers blijven verbeteren.
Jeroen Quee, mobiliteitsexpert bij Sweco Nederland
In Nederland worden we ingehaald door de werkelijkheid. Door de gestage groei van het aantal fietsers in Nederland de afgelopen jaren, onder andere door de komst van de e-bike, moet de infrastructuur voor fietsers en voetgangers meegroeien. Drukkere fietspaden in combinatie met grote snelheidsverschillen vragen om nieuwe ontwerpen van infrastructuur en ander gedrag op de weg. Hierbij kan worden gedacht aan snelfietsroutes, veilige looproutes en herinrichting van de openbare ruimte.
Jeroen Quee, mobiliteitsexpert bij Sweco Nederland
De stad en regio Amsterdam heeft veel uitdagingen om zich klaar te maken voor de toekomst. De stad en omliggende gebieden hebben een enorme groei- en vervangingsopgave.
Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco Nederland
Om onze klantbelofte, het zijn van de meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise, kracht bij te zetten is aanwezigheid in Amsterdam een must. We willen daar zijn waar onze klanten onze expertise nodig hebben om de samenlevingen en steden van de toekomst te ontwerpen en ontwikkelen.
Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco Nederland
Deze nieuwe inspirerende locatie in Amsterdam helpt onze experts om de uitdagingen van klanten beter te doorgronden en de samenwerking gemakkelijker te maken. Onze ambitie voor Amsterdam is zo groot als die van onze klanten. Als het aan ons ligt, gaat er de komende jaren een groeiend aantal (nieuwe) collega’s in Amsterdam werken aan nog meer mooie projecten in de stad en regio.
Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco Nederland
Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s onze klanten te adviseren over duurzaam en innovatief beleggen in vastgoed en infrastructuur. Capital Consultants van Sweco is exclusief toegewijd aan (inter)nationaal vastgoed- en infrastructuurbeleggingen. Daarnaast maakt Capital Consultants deel uit van het grootste ingenieursadviesbureau van Europa. Dit zorgt ervoor dat we alle technische kennis in huis hebben van de assets waarin onze klanten investeren.
Jeroen Winkelman, senior consultant International Real Estate bij Sweco
Jeroen is een klantgerichte vastgoedprofessional met uitgebreide internationale ervaring in zowel direct als indirect vastgoed. We optimaliseren vastgoed- en infrastructuurportefeuilles naar allocatie en rendementrisicoperspectief. Met de komst van Jeroen versterkt Capital Consultants haar expertise en zijn we nog beter in staat om pensioenfondsen en andere eindbeleggers te adviseren over toekomstbestendig beleggen.
Saskia van den Bronk, afdelingshoofd Capital Consultants bij Sweco
Ik zie het als een uitdaging om, met al die slimheid en kennis die deze organisatie heeft, datgene wat de klant nodig heeft, zo helder mogelijk te presenteren. Vanaf moment één was het mij duidelijk dat er een hele fijne werksfeer hangt bij Sweco en dat hier mensen werken die met de juiste energie vooruit willen.
Olav Groenendijk
In deze prettige werkomgeving en in mijn nieuwe rol kan ik mijn passie voor de marketing van diensten en mijn persoonlijke ambitie kwijt. Ik kijk er dan ook naar uit om volgende maand samen met mijn team aan de slag te gaan.
Olav Groenendijk
Wij zijn zeer verheugd dat Olav besloten heeft zijn uitgebreide marketing kennis, ervaring en persoonlijkheid in te gaan zetten voor Sweco.
Eugene Grüter, algemeen directeur Sweco Nederland
Met de komst van Olav als directeur marketing en communicatie en Karin als onze nieuwe senior adviseur PR en media, zijn we in staat om ons merk verder uit te bouwen met de ambitie om de onbetwiste nummer één van Nederland te worden. Wij zijn dan ook erg blij dat Karin gekozen heeft haar hart te volgen door haar passie en ervaring op het gebied van PR en media in te zetten voor ons bedrijf. Ik wens Olav en Karin alvast veel plezier en succes in hun nieuwe functies.
Eugene Grüter, algemeen directeur Sweco Nederland
Daar waar nodig kunnen we concrete maatregelen nemen als de resultaten van de stresstest daarom vragen.
Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen
Tijdens interactieve sessies beoordelen we samen met alle betrokken organisaties wat de effecten zijn van wateroverlast, hittestress, verdroging en extreme weersomstandigheden voor de gemeenten Groningen en Ten Boer. Zo brengen we in kaart waar eventuele risico’s liggen.
Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco
We zijn trots op deze uitdagende opdracht en kunnen onze lokale en regionale kennis van Groningen prachtig combineren met onze landelijke en internationale ervaring en expertise op het gebied van klimaatadaptatie
Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco
Door te werken in 3D en stakeholders actief te betrekken bij ontwerpgroepen en thematische werkplaatsen kunnen we processen versnellen en werken we aan actieve betrokkenheid met de omgeving van de noordelijke Lekdijk. Deze manier van werken legt een belangrijke basis voor de samenwerking in de komende twee jaar.
Louis Broersma, projectmanager en adviseur Water bij Sweco
De combinatie Sweco-Arcadis helpt ons gedurende het traject met zowel de waterveiligheidsopgave als het betrekken van de omgeving en de ruimtelijke inpassing van de waterkering in het landschap. Zo werken we samen aan het uiteindelijke doel van het programma: een sterke Lekdijk die in 2028 voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid.
Freek Visser, projectmanager bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Willen we ons in de toekomst ook blijven verplaatsen over grote afstanden met een elektrisch voertuig dan vraagt dat om afstemming van de infrastructuur in Europese landen. Tegelijkertijd zien we dat technologische ontwikkelingen doorzetten en daarmee de actieradius van elektrische voertuigen toeneemt. Een vakantiereis met een elektrisch voertuig door Europa is nu nog een avontuur, maar zal over enkele tientallen jaren net zo gewoon zijn als nu met een benzineauto.
Willem Scheper, teammanager mobiliteit bij Sweco Nederland
Als we specifiek naar Nederland kijken biedt elektrisch rijden met name kansen in de binnensteden om het centrum bereikbaar te houden voor auto’s en het leefklimaat aanzienlijk te verbeteren. Het inzetten van milieuzones in combinatie met stimulerende maatregelen voor elektrische voertuigen kan een enorme impuls geven aan het leefklimaat in steden en daarmee ook ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen.
Willem Scheper, teammanager mobiliteit bij Sweco Nederland
Slimme mobiliteit is actueler dan ooit. We leven in een omgeving met de slechtste luchtkwaliteit van Europa en het wordt nog een uitdaging om de doelen te halen die we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. Ook is het aantal ernstig gewonden in het verkeer bijna op het hoogste punt sinds 25 jaar. Met onze slimme mensen en technieken leveren we een belangrijke bijdrage in het oplossen van deze negatieve effecten van mobiliteit.
Martijn Elting, teammanager Smart Mobility
Smart Mobility is meer dan alleen een vak en gaat verder dan alleen ‘verkeer’. Met de technologische ontwikkelingen komen we tegemoet aan de uitdagingen van vandaag en morgen en leveren we een belangrijke bijdrage aan de stad van de toekomst. Dit is een stad met duurzame, veilige, comfortabele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen.
Martijn Elting, teammanager Smart Mobility
Als je weet hoe het verkeer zich beweegt, kun je daar op inspelen. Je kunt voorspellen op welk moment het verkeer bij het kruispunt aankomt en op basis van die kennis het verkeerslicht aansturen. We werken aan software die op basis van een realtime verkeersmodel verkeerslichten proactief aanstuurt. Deze software gaat er straks ook voor zorgen dat de zelfrijdende auto efficiënt en veilig door de stad rijdt.
Jeroen Brouwer, teammanager Mobility Solutions
We maken auto’s en infrastructuur met wegkantsystemen slimmer en kunnen met big-data en modellen beter informatie over mobiliteit genereren, voorspellen en uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk slimme keuzes te maken. De focus ligt altijd op de effectiviteit bij de gebruikers, zodat zij zo schoon, comfortabel en veilig mogelijk kunnen reizen; of het nu om de reis van een individu of het transport van goederen gaat.
Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit
We beginnen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering te merken. Het lijkt bedreigend en het lijkt een grote opgave om de negatieve gevolgen te beperken, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Indien we tijdig maatregelen nemen, ontstaan juist nieuwe kansen. Door met elkaar slimme en creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren, wordt klimaatverandering niet een individueel probleem, maar een kans voor iedereen. De klimaatadaptieve straat in Assen is een goed voorbeeld van zo’n kans.
Yska de Leeuw, projectleider, Sweco
De klimaatadaptieve straat staat voor een proces waarbij eigenaren en gebruikers met ondersteuning van experts een zo veilig mogelijke leefomgeving voor nu en in de toekomst realiseren. Daarbij dienen de mogelijkheden in een gebied optimaal benut te worden.
Yska de Leeuw, projectleider, Sweco
Ik heb enorm veel zin in deze uitdaging. Ik zie volop kansen voor onze klanten als we de beheersoftware van Sweco combineren met assetmanagementdiensten en assetmanagementexpertise.
Sander Melieste, afdelingshoofd Assetmanagement, Sweco
Op deze manier kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.
William Harding, divisiedirecteur Transport en Mobiliteit, Sweco.
Ik ben erg blij met de komst van Hans. Hij is een welkome versterking van de afdeling Bouw. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van projectmanagement, vooral ook in de cure & care-sector. Met deze kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat Hans een belangrijke aanvulling zal zijn voor het team Innovatieve Contacten.
Martijn Cosijn, afdelingshoofd Bouw, Sweco
Samenwerken in een team, zowel intern als extern, is het leukste en meest inspirerende dat er is. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s en opdrachtgevers fantastische en duurzame projecten te realiseren. Ik heb er vertrouwen in dat ik bij Sweco en samen met de klant mijn passie en enthousiasme voor projectmanagement verder kan uitbouwen.
Hans Spit, projectmanager Bouw, Sweco
Willem heeft ruime ervaring met het aansturen van projecten en teams op het gebied van verkeer, infrastructuur en ruimtelijke ordening, en specifiek fiets- en ketenmobiliteit. Hij is toegewijd en combineert mobiliteitskennis en -ervaring met leidinggevende vaardigheden. Dit maakt Willem zeer geschikt om het team door te ontwikkelen in een steeds veranderend werkveld.
Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit, Sweco
Sweco is een prachtig bedrijf. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de ambitie van Sweco en om samen met mijn team een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de mobiliteit van Nederland. Daarin zijn nog veel nieuwe dingen te ontdekken!
Willem Scheper, teammanager Mobiliteit, Sweco
Ik vind het leuk om mensen met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en te motiveren. Deze vaardigheid gebruik ik om mijn team beter te laten functioneren en om projecten tot een goed einde te brengen. Ik heb ongelofelijk veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit verbindingen te leggen met andere teams bij Sweco en het beste uit iedereen te halen. Zo kan ik met mijn team aan de slag om onze klanten nog beter van dienst zijn.
Daan Cornelisse, teammanager Techniek, Sweco
Daan is een ervaren leider en adviseur. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het team Techniek toekomstbestendig maakt. Ook heeft hij de kennis in huis om het team op de kaart te zetten. Ik heet Daan van harte welkom!
John Jansson, afdelingshoofd Techniek, Sweco
We constateren dat de GRESB-scores van de Nederlandse fondsen in absolute zin op een zeer hoog niveau zijn aanbeland. Binnen de door ons gehanteerde duurzaamheidsindex bevinden alle 13 preferente Nederlandse vastgoedfondsen zich inmiddels in het topsegment. De gemiddelde GRESB-score is 78 voor de woningfondsen, 77 voor de winkelfondsen, 82 voor de kantorenfondsen en 73 voor de bedrijfsruimtefondsen.
Philip Bischop, senior Capital Consultant, Sweco
Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s onze klanten in Nederland en Europa te adviseren over duurzaam en innovatief beleggen in vastgoed en infrastructuur. Met onze expertise en onze betrokkenheid bij de klant kunnen wij het verschil maken.
Reinier Mijsberg, senior consultant Vastgoed, Sweco
Reinier kan met zijn ruime ervaring echt wat aan Capital Consultants toevoegen. De Capital Consultants van Sweco zijn exclusief toegewijd aan vastgoed- en infrastructuurbeleggingen. We adviseren persioenfondsen en andere eindbeleggers over toekomstbestendig beleggen en zijn zo in staat om vastgoed- en infrastructuurportefeuilles naar allocatie en rendementrisicoperspectief te optimaliseren. Met de komst van Reinier is Capital Consultants nog beter in staat om haar kennis en expertise verder in de markt te zetten.
Saskia van den Bronk, afdelingshoofd Capital Consultants, Sweco
Wim heeft een grote passie voor Water. Tezamen met zijn uitgebreide inhoudelijke kennis en ruime ervaring in de sector, maakt dit Wim tot de geschikte persoon voor deze functie
Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie, Sweco